دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1402 
طراحی نظام مباحث مطلوب و برنامه درسی «مدیریت راهبردی اقتدار و امنیت فرهنگی»

صفحه 219-264

مهدی مزینانی؛ علی‌رضا پیروزمند؛ سیدعلی مرادخانی؛ عبدالرضا عباسی؛ سهیل گرشاسبی


کاوشی در ماهیت راهبرد : زمینه‌سازی برای خلق اندیشه‌ای نو

صفحه 291-324

محبوبه وهابی ابیانه؛ علی مبینی دهکردی؛ محمود متوسلی؛ مجتبی امیری


ارزیا بی مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در نیروی انتظامی

صفحه 353-390

سپیده موسوی تطفی؛ داود کیاکجوری؛ غلامرضا معمارزاده طهران


رهیافت‌ های پژوهشی در برنامه‌های آموزش و توسعه عصبی‌ شناختی منابع انسانی

صفحه 391-420

فاطمه زرگران خوزانی؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سید مجتبی محمود زاده