بررسی تاثیر متغیرهای رهبری، برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی در ایجاد برتری دفاعی (مطالعه موردی: سازمان‌های دفاعی پروژه‌محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع

چکیده

در راستای کسب برتری در تولید محصولات نظامی‌و در نتیجه ارتقای بازدارندگی دفاعی، سطح تنوع پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین قابلیت پاسخگویی آنها به نیازمندی‌های جدید، باید ‌به‌طور ‌قابل‌توجهی افزایش یابد. ‌بنابراین، شناخت محیطی از حوزه‌های مختلف دفاعی در دنیا و همچنین تعیین راهبردها و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی به‌سمت‌و سوی پروژه‌های نوظهور و دانشی غافلگیر کننده، در برنامه‌ریزی و هدایت پروژه‌های دفاعی ایران ضروری ‌به‌نظر می‌رسد. از آنجا که این موارد در قالب مفاهیمی‌چون رهبری راهبردی، برنامه‌ریزی راهبردی  و تفکر راهبردی مطرح می‌شوند و بررسی پروژه‌های جاری و گذشته سازمان‌های پروژه‌محور دفاعی نشان می‌دهد که تمرکز بر شناخت محیطی و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی به‌سمت‌و سوی خروجی‌های اثربخش، نیازمند بهبود ‌قابل‌توجهی است؛ ‌بنابراین، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر این متغیرهای سه‌گانه بر ایجاد برتری دفاعی در سازمان‌های دفاعی پروژه‌محور است. این پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی همبستگی و از نوع تحلیل رگرسیون است که داده‌های آن به‌شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. برای تست فرضیه‌های آماری، از فن مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری راهبردی پروژه‌های تحقیقاتی دفاعی می‌تواند  ‌به‌طور مستقیم و غیر مستقیم و از طریق تعامل با متغیرهای برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی، به‌میزان 855/0 بر ایجاد برتری رقابتی سازمان‌های پروژه‌محور دفاعی اثر مثبت داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمرکز بر رهبری راهبردی این پروژه‌ها و به‌کارگیری برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی توسط مدیران سازمان‌های پروژه‌محور دفاعی، می‌تواند به‌نحو مناسبی منجر به هدایت اثربخش پروژه‌های تحقیقاتی در راستای ایجاد برتری دفاعی و در نتیجه ارتقای بازدارندگی دفاعی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Leadership, Planning and Strategic Thinking Variables on Building Defense Excellence (Case Study: Project-Based Defense Organizations)

نویسندگان [English]

 • Akbar Rahimi 1
 • Ghasem Tagizadeh 2
 • Esmaeil Tallan 3
1 Member of accounting and management faculty, SHahahid Beheshti University, and Responsible Author
2 . Assistant professor at Malek -Ashtar University of Technology
3 Master student at Malek Ashtar University of Technology, Faculty of Management and Industrial Engineering
چکیده [English]

In order to enhance defense deterrence and gain a competitive advantage in the production of military products, the level of diversity of research projects, as well as their ability to meet new needs, must be significantly increased. Therefore, environmental knowledge of various defense fields in the world, as well as determining strategies and directing research projects towards emerging projects of surprising knowledge, is a necessity in planning and directing Iran's defense projects. Examining the current and past projects of defense-oriented project organizations and comparing them with defense research projects in developed countries, shows that focusing on environmental knowledge as well as directing research projects towards effective outputs, needs significant improvement. Be. Therefore, the purpose of this study is to investigate how the three components of strategic leadership, strategic thinking and strategic planning interact in project-based defense organizations to create a sustainable competitive advantage compared to developed countries.
Research data were collected using a questionnaire. In order to test the statistical hypotheses of interaction between the three components, the structural equation modeling (SEM) technique was used. The results showed that the strategic leadership of defense research projects can directly and indirectly and by interacting with the components of strategic planning and thinking, to the extent of 0.855 to create a competitive advantage of defense project-oriented organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Leadership
 • Strategic Thinking
 • Strategic Planning
 • Defense Excellence
 • Defense Research Projects
 • الف. منابع فارسی

  • ابوترابی، زهرا (1397)، اثر رهبری راهبردی بر عملکرد سازمان، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: 5، شماره: 13.
  • اکبری، محسن (1394)، بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری دو سو توانی نوآوری، پژوهشنامه بازرگانی، سال 19، شماره 74.
  • اکبری، محسن؛ نیکوکار،‌ هانی؛ اسماعیل زاده، محمد (1395)، بررسی نقش رهبری متعالی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری مزیت‌رقابتی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، سال ششم، شماره 3.
  • امیدوار، رضا (۱۳۹۰)، خلاصه ای از برنامه‌ریزی راهبردی و الگوی برایسون، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۳(۱۰): ۱۰-۱۴.
  • بختیاری، ساکو؛ زردشتیان، شیرین (1395)، نقش میانجی تفکر راهبردی در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان، فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 3، شماره 4 ، صفحه 34-23
  • توتونچی، احسان على (۱۳۹۱)، برنامه ریزی راهبردی  در کارخانجات ریسندگی و بافندگی با مطالعه موردی در یکی از این کارخانجات، ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک، سال سی‌ام شماره 232،‌ صفحه 95-78
  • خاشعی، وحید؛ دانشوردیلمی، محمدرضا (1396)، نقش رهبری راهبردی در ایجاد مزیت‌رقابتی پایدار با در نظر گرفتن نقش انعطاف پذیری راهبردی، دومین کنگره ‌بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران.
  • روح الامینی، سیدعلی (1393)، تأثیر تفکر راهبردی بر ‌راهبردهای کسب مزیت‌رقابتی کسب و کار با میانجی گری نوآوری راهبردی (موردمطالعه: شهرک صنعتی خضراءکرمان)، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان.
  • فاضلی، عبدالرضا (۱۳۹۰)، درآمدی بر نقش برنامه‌ریزی راهبردی  در تحقق ‌چشم‌انداز ملی: مطالعه موردی: ‌چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی‌ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، ۶۷: ۲۵۳
  • قاسمی‌خشاب، عقیل (۱۳۹۰)، ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران بر اساس مؤلفه‌های برنامه‌ریزی راهبردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران.
  • قائد امینی، عباس؛ ابراهیم زاده، رضا؛ صادقی، مهرداد؛ ماهرانی، مجید (1398)، تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی در شرکت ساپکو، فصلنامه خط‌مشی‌گذای عمومی در مدیریت، سال دهم، شماره 34.
  • کمالی، مهران (1396)، بررسی اثر تفکر راهبردی و نوآوری سازمانی بر مزیت‌رقابتی(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)، دومین همایش ‌بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه.
  • محمدی، رضا؛ کسرایی، احمدرضا؛ مهری نژاد، صفیه (1396)، بررسی تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی (بانک سپه شعب منطقه غرب تهران)، دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
  • ملکی، مرتضی؛ امینی، غلامرضا؛ محمدی، محسن (1397)، نقش رهبری راهبردی در فعالیت‌های صنعت بانکداری، نشریه مدیریت منابع در نیروی انتطامی، شماره 21.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Abhinava Singh, S., (2007). Strategic Leadership and Competitive Advantage: A Case of an Indian Pharma Firm in the New Patent Regime.
  • Ahmed Al-Qatamin., (2018). Effect of Strategic Thinking Skills on Dimensions of Competitive Advantage: Empirical Evidence from Jordan. International Journal of Business and Management; Vol. 13, No. 5; 2018. ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119.
  • Albrecht, Simon, L., Bakker Arnold, B., Gruman Jamie, A., William H., Saks Alan, M., (2015). Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. ISSN: 2051-6614
  • Aslan, S., Diken, A., Shendogdu, A., (2011). Investigation of the effects of strategic leadership on strategic change and innovations of SMEs in a perceived environmental uncertainty, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24,627-642
  • Betz, F., (2016). Strategic thinking: a comprehensive guide. UK: Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/ 9781785604669.
  • Bobillo, A., Iturriaga, F., Gaite, T., (2010). Firm performance and international diversification: The internal andexternal competitive advantages, International Business Review, 19: 607-618.
  • Crossan, M., Vera, D., Nanjad, L., (2008). Transcendent leadership: Strategic leadership in dynamic environments, The Leadership Quarterly, 19,569-581.
  • Davies, B., Davies, B. J., (2010). The nature and dimensions of strategic leadership, ISEA, 38(1),5-21.