اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترعبدالحسین صفائی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

سردبیر

دکتر ناصر پورصادق

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

nasersndu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمدرضا سلطانی

دبیر تخصصی

mrs_soltanyahoo.com
0912

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

دکتر غلام علی رشید

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

rasidsndu.ac.ir

دکترمجتبی اسکندری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

eskandarisndu.ac.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

asgharsndu.ac.ir

دکتر حبیب الله سیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر عبدالرحیم موسوی

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

abdulsndu.ac.ir

دکتر علی فرهی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

farahsndu.ac.ir

دکتر علی مبینی دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mobinsndu.ac.iri

دکترحسن بختیاری

دانشیاردانشگاه امام حسین (ع)

hasansndu.ac.ir

دکترمحمد ابراهیم سنجقی

استاد دانشگاه مالک اشتر

mohamadsndu.ac.ir

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

modiriyatsndu.ac.ir

دکترناصر پورصادق

مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

naser_1400yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتریوسف حسین نژاد خاکی

سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی

modiriyatsndu.ac.ir