اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

مدیر مسئول

infosndu.ac.ir

سردبیر

دکتر ناصر پورصادق

سردبیر

nasersndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین افشردی

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

دکتر غلام علی رشید

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

rasidsndu.ac.ir

دکتر شعبان الهی

دانشیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

shabansndu.ac.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

استاد مدیریت دانشگاه تهران

asgharsndu.ac.ir

دکتر الله مراد سیف

دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)

allahsndu.ac.ir

دکتر حبیب الله سیاری

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر عبدالرحیم موسوی

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

abdulsndu.ac.ir

دکتر علی فرهی بوزنجانی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

farahsndu.ac.ir

دکتر علی مبینی دهکردی

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

mobinsndu.ac.iri

دکتر ناصر پورصادق

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه عالی دفاع ملی

nasersndu.ac.ir

دکتر نبی اله دهقان

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه عالی دفاع ملی

nabisndu.ac.ir

مدیر اجرایی

حسین حبیبی

مدیر اجرایی

habibisndu.ac.ir
021-27352242

ویراستار ادبی

امین پاشایی هولاسو

ویراستار ادبی

aminsndu.ac.ir

طراح جلد

انتشارات داعا

انتشارات داعا

infosndu.ac.ir