اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

سردبیر

دکتر ناصر پورصادق

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

nasersndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

دکتر غلام علی رشید

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

rasidsndu.ac.ir

دکترمجتبی اسکندری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

eskandarisndu.ac.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

asgharsndu.ac.ir

دکتر حبیب الله سیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر عبدالرحیم موسوی

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

abdulsndu.ac.ir

دکتر علی فرهی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

farahsndu.ac.ir

دکتر علی مبینی دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mobinsndu.ac.iri

دکترحسن بختیاری

دانشیاردانشگاه امام حسین (ع)

hasansndu.ac.ir

دکترمحمد ابراهیم سنجقی

استاد دانشگاه مالک اشتر

mohamadsndu.ac.ir

مهدی ناظمی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

modiriyatsndu.ac.ir

ناصر پورصادق

مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

naser_1400yahoo.com

مدیر اجرایی

یوسف حسین نژاد خاکی

دانشگاه عالی دفاع ملی

modiriyatsndu.ac.ir