اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

مدیر مسئول

infosndu.ac.ir

سردبیر

دکتر ناصر پورصادق

سردبیر

nasersndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین باقری

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

infosndu.ac.ir

دکتر غلام علی رشید

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

rasidsndu.ac.ir

دکترمجتبی اسکندری

دانشیار مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)

eskandarisndu.ac.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

استاد مدیریت دانشگاه تهران

asgharsndu.ac.ir

دکتر حبیب الله سیاری

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر عبدالرحیم موسوی

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

abdulsndu.ac.ir

دکتر علی فرهی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

farahsndu.ac.ir

دکتر علی مبینی دهکردی

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

mobinsndu.ac.iri

دکترحسن بختیاری

دانشیاردانشگاه امام حسین (ع)

hasansndu.ac.ir

دکترمحمد ابراهیم سنجقی

استاد دانشگاه مالک اشتر

mohamadsndu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر یوسف حسین نژاد خاکی

مدیر اجرایی

habibisndu.ac.ir
021-27352242

ویراستار ادبی

محمدرضا سلطانی

مدیریت ویراستار ادبی

mrs_soltanyahoo.com
09125016365

طراح جلد

انتشارات داعا

انتشارات داعا

infosndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهدی ناظمی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

modiriyatsndu.ac.ir

ناصر پورصادق

مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

naser_1400yahoo.com