بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

  • جعفری، منصور [1] دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول)
  • جعفرپور، امیر [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

  • هلیلی، خداداد [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید ستاری و دانشجوی دکتری امنیت سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • همتی، همایون [1] استادیار ادیان و عرفان دانشگاه وزارت امور خارجه

ی