داوران

داوران فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی (سال1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

ایران

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

2

دکتر مهران کشتکار

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3

دکتر ناصر پورصادق

ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4

دکتر مهدی احمدیان

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5

دکتر علی اصغر بیک

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

6

دکتر عبدالرحیم پدرام

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

7

دکتر علیرضا پیروزمند

ایران

استادیاردانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

8

دکتر محدرضا خسروی

ایران

دبیر پژوهشکده آماد، فناوری و پدافند غبرغانل

9

دکتر محمد شاه‌محمدی

ایران

دبیر پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی

10

دکتر محمداسماعیل شریفان

ایران

دبیر پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

11

دکتر ابوطالب شفقت

ایران

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

13

دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

14

دکتر مهدی غضنفری

ایران

رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

15

دکتر حمید کریمی

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

16

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

17

دکتر هادی مرادپیری

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

18

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

19

دکتر محسن رستمی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

20

دکتر امیر حسین الهامی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

21

دکتر بهرام بیات

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

22

دکتر عباسعلی جباری ثانی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

23

دکتر میثت بالباسی

ایران

پژوهشگر ارشد دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)