ارزیا بی مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران، نویسنده مسئول؛ رایانامه: sepide.mousavi@gmail.com

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران.

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در نیروی انتظامی استان گیلان است. بدین­منظور، انجام یک تحقیق با رویکرد آمیخته در دستور کار قرار گرفت. ابتدا در بخش کیفی، با بهره­گیری از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در 3 بعد، 16 مولفه و 65 شاخص استخراج شد. جامعه آماری در این بخش، مشتمل بر تمامی متون علمی (کتب و مقالات) در حوزه مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بود. سپس در بخش کمی، الگوی ارائه شده با استفاده از شیوه مدل­سازی معادلات ساختاری در سه مرحله شامل: برازش مدل اندازه­گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل و با استفاده از نرم­افزار PLS در نیروی انتظامی استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این بخش مشتمل بر کلیه روسا، مدیران و معاونین نیروی انتظامی استان گیلان به تعداد 160 نفر بود که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 113 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس با توجه به نتایج حاصل شده، رتبه هر یک از ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های موجود در مدل، در نیروی انتظامی استان گیلان تعیین و نتایج آن گزارش شد. مدیران نیروی انتظامی می­توانند از نتایج این پژوهش برای ارتقاء مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در مجموعه نیروی انتظامی گیلان بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate high-performance human resource management in police force

نویسندگان [English]

 • Seyedeh sepideh mousavi tatafi 1
 • Davod Kiakojori 2
 • gholamreza memar zadeh 3
1 PhD student, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran. and Responsible Author, Email: sepide.mousavi@gmail.com
2 Public Administration, Management and Accounting, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran.
3 . Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the evaluation of high performance human resource management in the police force of Guilan province. To this end, conducting a research with a quantitative approach was on the agenda. The statistical population of the study included all heads, managers and deputies of the police force of Guilan province in the number of 160 people, of which 113 people were selected as a statistical sample using Krejcie and Morgan table. In order to analyze the data, first the model taken from the literature and research background was validated and finalized using fuzzy Delphi technique using the opinions of 10 experts. The finalized model had 3 dimensions, 16 components and 65 indicators. Then, the proposed model was evaluated using structural equation modeling technique in three stages including: measurement model fit, structural model fit and general model fit and using PLS software in Guilan police. According to the results, the rank of each of the dimensions, components and indicators in the model was determined in the police force of Guilan province and the results were reported. Police managers can use the results of this study to improve high-performance human resource management in the Gilan police force.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • High performance human resource management
 • Delphi technique
 • structural equation modeling
 • الف. منابع فارسی

  • آرمسترانگ، مایکل (1394)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، مترجم سید محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • ابوالفتحی، جمشید؛رسولی، رضا؛ ضماهنی، مجید؛ استیری، مهرداد (1398)، شناسایی ابعاد الگوی مدیریت منابع انسانی با رویکرد نظام­های کاری با عملکرد بالا (مورد مطالعه: شرکت­های دانش­بنیان)، پژوهش­های مدیریت در ایران، 23 (1)، 74-49.
  • حسنقلی­پور، طهمورث؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ سفیری، خدیجه؛ روشن­نژاد، مژگان (1392)، ارائه و تبیین مدلی برای علل و عوامل موثر بر توازن کار زندگی، مدیریت دولتی، 5(2)، 37-54.
  • رجبی­فرجاد، حاجیه؛ موسوی­فرد، لیلا. (1396). بررسی رابطه تعادل بین کار و زندگی و عملکرد سازمانی، فصلنامه مهندسی مدیریت نوین، (1 و 2)، 63-51.
  • علی­پور مادرسرا، منیره، و الوانی، سید مهدی، و معمارزاده طهران، غلامرضا، و البرزی، محمود (1398)، بررسی و شناسایی مؤلفه های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل، پژوهش­های مدیریت عمومی، 12(45)، 30-5.
  • قائدی، محمدرضا و گلشنی، علیرضا (1395)، روش تحلیل محتوا، از کمی­گرایی تا کیفی­گرایی، روش­ها و مدل­های روان شناختی، 7(23)، 82-57.
  • وکیلی، یوسف؛ حسن­پور، اکبر؛سعیدی، لعیا (1397)، تأثیر اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا بر دوسوتوانی سازمانی: تبیین نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری و نقش تعدیل گر پشتیبانی مدیریت، مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 1 (1)، 67-45.
  • یزدانی، بیتا و عطافر، علی (1392)، تأثیر رویه­های عملکرد بالا بر خروجی های منابع انسانی و عملکرد سازمان، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 5 (1)، 68-44.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Abu Yazid, Z., & Yahya, W., & Ishak, M., & Achim, N. (2017). High Performance Work System (HPWS) and Organizational Performance: The Mediating Role of Employee Attitude, SCOPUS JOURNAL, 1-8.
  • Ahmad, M.and Allen, M. (2015). High performance HRM and establishment performance in Pakistan: an empirical analysis, Employee Relations, 37(5), 506-524.
  • Al-Abbadi, Lina. (2018). The Impact of High-Performance Human Resources Practices on In-Role and Innovative Job Performance: The Mediation Role of Affective Commitment. Global Journal of Management And Business Research, ISSN 2249-4588.
  • Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. L. (2000). Manufacturing advantage: Why High-Performance work systems pay off. Cornell University Press.
  • Bashir, M., Jianqiao, L., Ghazanfar, F., Abrar, M (2012). The effect of perception of existence of HPWS on employee’ s organizational commitment: A test of social exchange relationship and contingency perspective to implement HPWS in universities of China and Pakistan. Journal of Advances in Asian Social Scienc Vol. 1, No. 1, 87-89.
  • Dayarathna, D.K.Dowling, P.J.and Bartram, T. (2020), The effect of high performance work system strength on organizational effectiveness: Opportunities for international joint ventures by foreign firms, Review of International Business and Strategy, 30(1),  77-95.
  • Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 39(4), 802–835. 
  • Dorta-Afonso, D.; González-de-la-Rosa, M.; García-Rodríguez, F. and Romero-Domínguez, L. (2021). Effects of High-Performance Work Systems (HPWS) on Hospitality Employees’ Outcomes through Their Organizational Commitment, Motivation, and Job Satisfaction. Sustainability, 1, 1-18.
  • Etchegaray JM, Thomas EJ. (2015). Engaging employees: the importance of High-Performance work Systems for Patient Safety. J Patient Saf, 11(4):221–7.
  • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing research, 39-50.
  • Glaister, A., Karacay, G., Demirbag, M. and Tatoglu, E. (2018). HRM and performance: The role of talent management as a transmission mechanism in an emerging market context. Human Resource Management Journal, 28(1), 148-166.
  • Guthrie, James P. & Flood, Patrick C. & Liu, Wenchuan. & MacCurtain, Sarah. (2009). High performance work systems in Ireland: human resource and organizational outcomes, The International Journal of Human Resource Management, 20:1, 112-125, DOI: 1080/09585190802528433.
  • Hauff, S., Felfe, J., & Klug, K. (2020). High-performance work practices, employee well-being, and supportive leadership: spillover mechanisms and boundary conditions between HRM and leadership behavior, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2020.1841819.
  • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
  • Hyde, P.Sparrow, P.Boaden, R.and Harris, C. (2013). High performance HRM: NHS employee perspectives, Journal of Health Organization and Management, 27(3), 296-311.
  • Imran, R., Atiya, T. M. S., (2020). The role of high-performance work system and human capital in enhancing job performance. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 16(3), 195-206.
  • Imran, R.; Shabbir, M.S.; Mahmood, A. (2020). High-Performance Work System: An Important Link Between Transformational Leadership and Job Performance. Polish Journal of Management Studies, 22 (1), 217-230.
  • Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264–1294.
  • Jyoti, J., & Rani, A. (2017). High performance work system and organisational performance: role of knowledge management, Personnel Review, 46(8), 1770-1795, https:///doi.org.10.1108.PR-10-2015-0262.
  • Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research. Research in Personnel and Human Resource Management, 25, 217–271.
  • Lu, K.Zhu, J.and Bao, H. (2015). High-performance human resource management and firm performance: The mediating role of innovation in China, Industrial Management & Data Systems, 115 (2), 353-382. https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2014-0317.
  • Luna Arocas, R.and Camps, J. (2008). A model of High-Performance work practices and turnover intentions, Personnel Review, 37(1), 26-46.
  • Mielke, J., De Geest, S., Beckmann, S., Leppla, L., Luta, X., Guerbaai, R. A., Hunziker, S., & Schwendimann, R. (2019). The German version of the high-performance work systems questionnaire (HPWS-G) in the context of patient safety: a validation study in a Swiss university hospital. BMC health services research, 19(1), 356. https://doi.org/ 10.1186/ s12913- 019-4189-8.
  • Muduli, A.and McLean, G.N. (2021), Training transfer climate: examining the role of high performance work system and organizational performance in the power sector of India, Benchmarking: An International Journal, 28(1), 291-306.
  • Murphy, K.and Olsen, M. (2009), Dimensions of a high performance management system: An exploratory study of the US casual restaurant segment, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(7), 836-853.
  • Özçelik, G., Aybas, M., & Uyargil, C. (2016). High Performance Work Systems and Organizational Values: Resource-based View Considerations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 332-341.
  • Park, Youngah & Elacqua, Tina. (2013). Promoting employees' work-life balance: Work, organizational, and technological factors. In book: The Psychology for Business Success (pp.43-61).
  • Rasool, B.N., & Nouman, M. (2013). Measuring the extent of a High-Performance Work System: A mixed methodology approach. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7 (3), 628-645.
  • Rogozińska-Pawełczyk, Anna. (2020). The high-performance HRM systems in shaping employee performance – an analysis into the mediating effect of the psychological contract based on organisations in Central Poland. Journal of East European Management Studies. 25. 581-601. 10.5771.0949-6181-2020-3-581.
  • Safavi, H.P.Karatepe, O.M. (2018), High-performance work practices and hotel employee outcomes: The mediating role of career adaptability, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 1112-1133. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2016-0367.
  • Sun, Li-Yun & Aryee, Samuel & Law, Kenneth. (2007). High-Performance Human Resource Practices, Citizenship Behavior, and Organizational Performance: A Relational Perspective. Academy of Management Journal. 50. 558-577. 10.5465/AMJ.2007.25525821.
  • Sung, J. and Ashton, D. (2005). High Performance Work Practices: Linking strategy and skills to performance outcomes, DTI in association with CIPD, http://www.cipd.co.uk/
  • Tawk, Ch. (2021). Effects of High-Performance Work Practices (HPWPs) on Employee Performance: A Review Article. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 9, 397-412.
  • Thompson, M. and Heron, P. (2005). Management capability and High-Performance work organization, International Journal of Human Resource Management, 16 (6), 1029–48.
  • White, Michael. & Bryson, Alex. (2019). The Impact of High-Performance Work Systems on Employees: A Sectoral Comparison, IZA Discussion Papers, No. 12527, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn.
  • Wood, S. & De Menezes, L. (2011). High Involvement Management, High-Performance Work Systems and Well-Being. The International Journal of Human Resource Management. 22. 1586-1610. 10.1080/09585192.2011.561967.
  • Zhu, Chunling, & Liu, Anqi & Chen, Guoling. (2018). High performance work systems and corporate performance: the influence of entrepreneurial orientation and organizational learningFrontiers of Business Research in China, Springer, 12(1), 1-22.