رهیافت‌ های پژوهشی در برنامه‌های آموزش و توسعه عصبی‌ شناختی منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. نویسنده مسئول؛ رایانامه: fatemehzargaran@gmail.com

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

به‌کارگیری ابزارهای عصبی‌شناختی در مدیریت و سازمان به  نتایج فوق‌العاده‌ای منجر شده است. توسعه منابع انسانی یکی از اهداف متعالی در تحقق اهداف سازمانی است. هدف پژوهش کنونی ارائه الگوی آموزش و توسعه عصبی‌شناختی منابع انسانی است. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد چندگانه ‌مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش به‌صورت فراترکیب و مصاحبه با 21 خبره به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد. رهیافت‌های عصبی‌شناختی در توسعه منابع انسانی مشتمل بر 73 مفهوم و 18 مقوله در 6 دسته‌بندی ارائه شد.
در این پژوهش علل و پیشران‌های به‌کارگیری عصبی‌شناختی در توسعه منابع انسانی به‌صورت خرد و کلان بررسی شد، مقوله محوری با مدیریت استعداد عصبی‌شناختی و توسعه فردی، مفهوم‌سازی شد و عوامل مداخله‌گر به‌صورت چالش‌های اخلاقی، انسانی، ابزاری، محیطی و سازمانی شناسایی شدند. مطابق با نظر خبرگان راهبردهایی در سه سطح فردی، سازمانی و ملی تنظیم شد و پیش‌بینی شد که الگوی آموزش و توسعه عصبی‌شناختی منابع انسانی به پیامدهایی در نظریه‌پردازی، خودآگاهی عصبی‌شناختی و توسعه عصبی‌شناختی سازمانی بیانجامد. درنهایت و با در نظر گرفتن تحولات سریع فناوری‌های سازمانی، روندهای آتی در سه دسته همگرایی فناوری‌ها، مطالعات بین‌رشته‌ای و تغییر پارادایم دسته‌بندی شدند. خبرگان تأکید کردند که استفاده تدریجی از ابزارهای عصبی‌شناختی توسط کارشناسان و مشاوران توسعه منابع انسانی، تخصیص بودجه در سطح سازمانی و ملی برای انجام و حمایت از تحقیقات بین‌رشته‌ای و ایجاد آگاهی و دانش برای انجام تحقیقات به‌صورت حرفه‌ای و تکرار آن قبل از تعمیم از مهم‌ترین اقدامات در برنامه‌های آموزش و توسعه عصبی‌شناختی منابع انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Approaches in Human Resource Neurocognitive Training and Development Programs

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zargaran Khouzani 1
 • Hamed Dehghanan 2
 • Vahid Khashei 3
 • Seyed Mojtaba Mahmudzadeh 4
1 . Ph.D. in Business administration, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. and Responsible Author, Email: fatemehzargaran@gmail.com
2 . Assistant professor of business management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in aculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the current research is to provide a model for Neurocognitive training and development of human resources. Using the multi-grounded theory (MGT) method, a systematic review of the background of the research was carried out in a meta-composite way and interviews with 21 experts were conducted using purposeful and snowball sampling methods and having specific criteria. A Neurocognitive approaches in human resource development, including 73 concepts and 18 subcategories in 6 main-categories, was presented. In this research, the causes and drivers of neurocognitive use in human resource development were examined in micro and macro. The central category was conceptualized as neurocognitive talent management and individual development, and the intervening factors were identified as ethical, human, instrumental, environmental and organizational challenges. According to the opinion of the experts, strategies were set at three individual, organizational and national levels, and it was predicted that the model of training and development of neuroscience of human resources would lead to consequences in theorizing, neurological self-awareness and organizational Neurocognitive development. Finally, taking into account the rapid evolution of organizational technologies, future trends were categorized into three categories: convergence of technologies, interdisciplinary studies, and paradigm shift. The experts emphasized that the gradual use of neurocognitive tools by human resource development experts and consultants, the allocation of funds at the organizational and national level to conduct and support interdisciplinary research, and to create awareness and knowledge to conduct research professionally and repeat it before generalizing are the most important duties in HR Neurocognitive L&D programs

 • فهرست منابع ومآخذ

  • Afjei, S., Yazdanshenas, M., Zargaran khouzani, F. (2019). Explaining the Pattern For Perceived Organizational Support Impact. Management Studies in Development and Evolution, 28(91), 87-118. doi: 10.22054/jmsd.2019.9662. (in persian).
  • Ashkanasy, N. M., Becker, W. J., & Waldman, D. A. (2014). Neuroscience and organizational behavior: Avoiding both neuro‐euphoria and neuro‐phobia. Journal of Organizational Behavior, 35(7), 909-919.
  • Becker, W. J., Cropanzano, R., & Sanfey, A. G. (2011). Organizational neuroscience: Taking organizational theory inside the neural black box. Journal of Management, 37(4), 933-961.
  • Becker, W. J., & Menges, J. I. (2013). Biological implicit measures in HRM and OB: A question of how not if. Human Resource Management Review, 23(3), 219-228.
  • Bagozzi, R. P., & Lee, N. (2019). Philosophical foundations of neuroscience in organizational research: Functional and nonfunctional approaches. Organizational Research Methods, 22(1), 299-331.
  • Butler, M. J., & Senior, C. (2007). Toward an organizational cognitive neuroscience. Annals of the New York Academy of Sciences, 1118(1), 1-17.
  • Cheese, P., & Hills, J. (2016). Understanding the human at work–how neurosciences are influencing HR practices. Strategic HR Review.
  • Christen, M., Biller-Andorno, N., Bringedal, B., Grimes, K., Savulescu, J., & Walter, H. (2016). Ethical challenges of simulation-driven big neuroscience. AJOB Neuroscience, 7(1), 5-17.
  • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
  • Cropanzano, R., & Becker, W. J. (2013). The promise and peril of organizational neuroscience: Today and tomorrow. Journal of Management Inquiry, 22(3), 306-310.
  • Gibaldi, C. P., & Gibaldi, J. C. (2015). Potential Applications of Neuroscience to Management. In Conference Proceedings. New Perspectives in Science Education (p. 291). libreriauniversitaria. it Edizioni.
  • Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2010). Adding theoretical grounding to grounded theory: Toward multi-grounded theory. International journal of qualitative methods, 9(2), 187-205.
  • Hagen, M., & Park, S. (2016). We knew it all along! Using cognitive science to explain how andragogy works. European Journal of Training and Development, 40(3), 171-190.
  • Healey, M. P., Hodgkinson, G. P., & Massaro, S. (2018). Can brains manage? The brain, emotion, and cognition in organizations. In Individual, relational, and contextual dynamics of emotions. Emerald Publishing Limited.
  • Hills, J. (2019). Inclusion: how an understanding of neuroscience enhances your gender initiatives. Development and Learning in Organizations: An International Journal.
  • Hills, J. (2012). Neuroscience and talent: How neuroscience can increase successful execution of talent strategy. Human Resource Management International Digest.
  • Holmer, L. L. (2014). Understanding and reducing the impact of defensiveness on management learning: some lessons from neuroscience. Journal of management education, 38(5), 618-641.
  • Jack, A. I., Rochford, K. C., Friedman, J. P., Passarelli, A. M., & Boyatzis, R. E. (2019). Pitfalls in organizational neuroscience: A critical review and suggestions for future research. Organizational Research Methods, 22(1), 421-458.
  • Jang, C. S., Lim, D. H., You, J., & Cho, S. (2022). Brain-based learning research for adult education and human resource development. European Journal of Training and Development, 46(5/6), 627-651.
  • Khashei, V., Zargaran, F., (2018). Strategic Management of Lynch, Fozhan pub, Tehran. (in persian).
  • Lee, N., Senior, C., & Butler, M. J. (2012). The domain of organizational cognitive neuroscience: Theoretical and empirical challenges. Journal of Management, 38(4), 921-931.
  • Lim, D. H., Chai, D. S., Park, S., & Doo, M. Y. (2019). Neuroscientism, the neuroscience of learning: An integrative review and implications for learning and development in the workplace. European Journal of Training and Development, 43(7/8), 619-642.
  • Lindebaum, D., & Jordan, P. J. (2014). A critique on neuroscientific methodologies in organizational behavior and management studies. Journal of Organizational Behavior, 35(7), 898-908.
  • Lindebaum, D., & Raftopoulou, E. (2017). What would John Stuart Mill say? A utilitarian perspective on contemporary neuroscience debates in leadership. Journal of Business Ethics, 144, 813-822.
  • Lindebaum, D., & Zundel, M. (2013). Not quite a revolution: Scrutinizing organizational neuroscience in leadership studies. human relations, 66(6), 857-877.
  • Londhe, A. (2018). Suggested Readings on Neuroscience and Its Application in HR. NHRD Network Journal, 11(4), 100-103.
  • Mankin, D. P. (2001). A model for human resource development. Human Resource Development International, 4(1), 65-85.
  • McDonald, P., & Tang, Y. Y. (2014). Neuroscientific insights into management development: Theoretical propositions and practical implications. Group & Organization Management, 39(5), 475-503.