شناسایی و اولویت‌بندی فناوری‌ها و رویکردهای نوین زنجیره‌ تامین دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران. نویسنده مسئول؛ رایانامه: Sadeghi592006@yahoo.com

2 دکتری مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماد، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

چکیده

‌سازمان‌های امروزی که در محیطی با عدم اطمینان همراه هستند، چنانچه بتوانند از فناوری‌ها و رویکردهای نوین زنجیره‌تامین استفاده کنند قادر خواهند بود سازمان خود را در راستای بهبود و تعالی هدایت ‌کنند. نقش فناوری‌ها و رویکردهای نوین در ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی، اهمیت و ضرورت ‌به‌کارگیری این رویکردها در مدیریت زنجیره‌تامین صنایع دفاعی را ‌به‌خوبی نشان می‌دهد. تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای، از نظر ماهیت داده‌ها، آمیخته(کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری در مرحله اول نخبگان و در مرحله دوم کارشناسان زنجیره تامین دفاعی بوده است. نمونه آماری در مرحله اول 5 نفر و در مرحله دوم 15 نفر از جامعه بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای ‌اندازه‌گیری شد. در این تحقیق ابتدا ادبیات و پیشینه موضوع بررسی و ‌مهم‌ترین فناوری‌ها و رویکردهای نوین در زنجیره تامین احصا ‌شد. پس از شناسایی رویکردها با استفاده از نظرات خبرگان و الگوی پذیرش فناوری، معیارهای پذیرش فناوری در ‌سازمان‌های دفاعی بومی شده و در نهایت با استفاده از روش تصمیم‌گیری الکتره، اولویت‌بندی صورت پذیرفت. از ‌مهم‌ترین نتایج تحقیق می‌توان به تعیین زنجیره‌تامین الکترونیکی و هوشمند ‌به‌عنوان ‌مهم‌ترین ‌اولویت‌های فناوری‌ها و رویکردهای نوین در ‌سازمان‌های دفاعی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of new defense supply chain technologies and approaches

نویسندگان [English]

 • Amir Sadeghi 1
 • Hamid Reza Zarghami 2
 • sayyed khalil Abtahi Abarghoei 3
1 . Assistant professor of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, and Responsible Author, Email: sadeghi592006@yahoo.com
2 Assistant professor of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
3 Master student of Shahid Sattari Aviation University
چکیده [English]

Considering the importance of the supply chain in gaining a competitive advantage, it is said that the competition between organizations has been replaced by the competition between their supply chains. Therefore, the effective management of the supply chain is considered a fundamental factor in the success of organizations. The role of emerging approaches in improving deterrence against military threats shows the importance and necessity of using these approaches in defense industry supply chain management. This research has focused on monitoring and prioritizing the most important new approaches of defense supply chains. The research is fundamental in terms of its purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of the nature of the data, and descriptive-survey in terms of the data collection method. In this research, first, the literature and background of the subject were reviewed and the most important emerging approaches in the supply chain were identified. After identifying the approaches using experts' opinions and the technology acceptance model, the technology acceptance criteria in defense organizations were localized and finally, prioritization was done using the Electra decision-making method. Among the most important results of the research, we can mention the determination of electronic, flexible, agile and intelligent supply chain as the most important approaches in defense organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense supply chain
 • New technologies and approaches
 • Electronic supply chain
 • Smart supply chain
 • الف. منابع فارسی

  • دهخدایی، امیرحسین ( 1398)، شناسایی موانع پیاده‌سازی تجزیه و تحلیل کلان‌دادهها در زنجیره‌تامین شرکتهای تولیدی (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و تجهیزات ساخت سپاهان مپنا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
  • صمیمی، مهدی (1395)، الگوی توسعۀ لجستیک الکترونیک با رویکرد تشخیص و پاسخ در نیروی زمینی ارتش (در حالت استقرار)، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  • نصیروند، علی (1400)، استفاده از شبکه نرم‌افزار محور(SDN) و بلاک‌چین در بهبود امنیت اینترنت‌اشیاء، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی پویش، تهران.
  • سالارنژاد، علی اصغر و عبدی‌، بهنام (1400)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال صنایع دفاعی در افق 1420 شمسی، فصلنامه‌اینده‌پژوهی دفاعی‌، 6 (20) .
  • شاه حیدری، سعیدرضا و حضوری، مهدی (1397)، هوشمند سازی زنجیره تامین صنعت نظامی در راستای اقتصاد و دفاع دانش بنیان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شماره 7، پاییز 1397، صص 181-199
  • جعفر صالحی، مهدی؛ صادقی، امیر، ضرغامی، حمیدرضا؛ غلامی، محمود (1400)، راهبردهای پابرجای برون سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال ششم، شماره 22، تابستان 1401، صص 263-296
  • فاتح، اصغر و ابراهیمی، سید عباس (1399)، شناسایی و رتبه‌بندی فناوریهای اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی –نظامی، فصلنامه‌اینده‌پژوهی دفاعی، 5 (17) : 143-171.
  • کریمی زارچی، محمد؛ معبودی، حامد؛ فتحی، محمد رضا؛ خسروی، ابوالفضل (1399)، ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه صندوق حمایت از فناوری)، بهبود مدیریت، 14(2).
  • گودرزی، غلامرضا و اجلالی، محمدمهدی (1400)، تحلیل روندهای آینده فناوریهای دفاعی در افق ده ساله، فصلنامه‌اینده‌پژوهی دفاعی‌، 6 (23): 37-57.
  • یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا (1387)، مقایسه تحلیل مدل‌های پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران،3 (11): 21-44.
  • هلیلی، خداداد؛ مظلوم، جلیل؛ ‌هادیان، بهرنگ (1394)، بررسی کابردهای نظامی فناوری کلان‌داده و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11 (33): 47-62.
  • گوارشکی، محمدحسین؛ نظری رستمی، علی؛ حسینی، سیدجواد (1398)، مروری بر صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان، نشریه علمی مدیریت زنجیره‌تامین، 62: 57-72.
  • مرادی، مصطفی؛ ضرغامی، حمیدرضا؛ رودباری، علیرضا؛ لطفئی،‌ هادی (1400)، ارائه و پیاده‌سازی الگوی تعیین نوع هواپیمای خلبانان مبتنی بر فاکتورهای انتروپومتریک، مهندسی هوانوردی، 23 (1).

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Abdel-Basset,Mohamed,Manogaran,Gunasekaran, ohameda,Mai, (2018). Internet of Things (IoT) and its impact on supply chain: A framework for building smart, secure and efficient systems, journal homepage: elsevier.com/locate/fgcs
  • Cornella ,Alessia,Linda Zamengo,,Alexandre Delepierre, Georges Clementz(2020). Blockchain in defence: a breakthrough?, FINABEL European Army Interoperability Center.
  • Chbaika ,Nabil . Khiata, Azeddine. Bahnasseb ,Ayoub. Ouajjia ,Hassan .(2022). The Application of Smart Supply Chain Technologies in The Moroccan Logistics, Procedia Computer Science 198 (2022) 578–583.
  • Deepu ,T.S., Ravi, V.(2021). Supply chain digitalization: An integrated MCDM approach for inter-organizational information systems selection in an electronic supply chain, Available online at sciencedirect.com.
  • Diessica,Oliveira-Dias, Juan,Maqueira-Marin, Jose,Moyano-Fuentes, (2022). The link between information and digital technologies of industry 4.0 and agile supply chain: Mapping current research and establishing new research avenues, Computers &IndustrialEngineering 167(1).
  • Moeinzadeh ,Soroush. Tseng ,Ming-Lang .& Tan ,Kimhua (2021). A literature review on environmental concerns in logistics: trends and future challenges, International Journal of Logistics Research and Applications, 24:2, 126-151.
  • Nasiri,Mina, Ukko,Juhani, Saunila,Minna, Rantala,Tero‌،(2020). Managing the digital supply chain: The role of smart technologies, Technovation 96-97 (2020)
  • Perboli,G,Musso,S,Rosano,Mariangela (2018). Blockchain in Logistics and Supply Chain: A Lean Approach for Designing Real-World Use Cases ,Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2018.
  • Prause,Gunnar (2019). Smart Contracts for Smart Supply Chains ,IFAC PapersOnLine 52-13 2501–2506.
  • Rejeb,Abderahman, Keogh,John, Fosso Wamba,Samuel, Treiblmaier,Horst (2020). The potentials of augmented reality in supply chain management: a state‑of‑the‑art review, Management Review Quarterly (2021) 71:819–856,
  • Rauta,Rakesh, Sachin Kumar Manglab, , Vaibhav S. Narwanec, Manoj Dorad, Mengqi Liue(2021). Big Data Analytics as a mediator in Lean, Agile, Resilient, and Green (LARG) practices effects on sustainable supply chains, elsevier,10217.
  • Sekuloska,Jovanka Damoska, Erceg,Aleksandar, (2022). Blockchain Technology toward Creating a Smart Local Food Supply Chain Computers , 11, 95.
  • Taghipour,Mohammad, Soofi Mowloodi,Ebrahim , Mahboobi,Maryam, Abdi,Jalal (2020). Application of Cloud Computing in System Management in Order to Control the Process, DOI: https://doi.org/10.31058/j.mana.2020.
  • Wang ,Wei, Wang ,Fei, Papagiannidis ,Savvas, Bourlakis ,Michael, See-To ,Eric (2019). Social media in supply chains and logistics: Contemporary trends and themes, Int. Journal of Business Science and Applied Management, Volume 14, Issue 1
  • Zhang ,Hongfei. Zhu, Li. Dai,Tao. Zhang,Liwen. Feng,Xi. Zhang,Li. Zhang,Kaiqi, (2022) .Smart object recommendation based on topic learning and joint features in the social internet of things, doi: https://doi.org/10.1016/j.dcan.2022.04.‌، Available online at www.sciencedirect.com.
  • Zhang, G.Yang, Y. Yang, G (2022). Smart supply chain management in Industry 0: the review, research agenda and strategies in North America . Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04689-1.