دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

الگوی راهبردی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک در صنعت هوافضای وزارت دفاع

صفحه 7-40

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی؛ مجید کریمی فرد


شناسایی و تبیین شاخص‌های نیروی نظامی مطلوب از منظر حضرت امام خمینی(ره)

صفحه 67-104

سیدهادی زرقانی؛ فرزاد عابدی شجاع؛ فاطمه بخشی شادمهری؛ نرگس حجی پناه


تاثیر راهبرد‌های مدیریت فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان

صفحه 185-218

علیرضا کاظمی زاد حیدرباغی؛ حسین احمدی سفیدان؛ عزیز جوان پور هروی؛ احسان شاکری


مقدمه‌ای بر حکمرانی رفتاری: نظریه‌ای نوین در کشورداری

صفحه 273-310

محمدرضا قرایی آشتیانی؛ ناصر پورصادق؛ محمدباقر عالی