الگوی راهبردی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک در صنعت هوافضای وزارت دفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران

چکیده

امروزه صنایع هوافضای کشور با توجه به پیچیدگی محصول و کمبود منابع و همچنین جهت پاسخگویی به نیاز متنوع، کم تعداد و با کمترین هزینه و زمان نیروهای مسلح، نیازمند تشریک مساعی با یکدیگر هستند. ولیکن افزایش سطح عملکرد شراکت نیازمند قابلیت‌های مختلف است. بنابراین می‌توان گفت چگونگی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک جهت ارتقا عملکرد شراکت یک مسئله در صنعت هوافضاست. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روش ترکیبی و ماهیت در گام اول اکتشافی و در گام دوم پیمایشی است. در گام اول داده‌های مورد نیاز با مصاحبه از 15 خبره صنعت هوافضا و روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به‌دست آمده است و در گام دوم برای اثبات الگو با استفاده از 170 پرسشنامه از الگو‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. الگوی نهایی شامل مقوله عِلّی (تغییرات صحنه نبرد، پیچیدگی محصولات هوافضایی، کمبود منابع و پنجره مشترک دانش فنی)، مقوله‌ محیطی (حمایت‌های دولتی، محیط رقابتی، قوانین و مقررات کسب و کار)، مقوله‌ واسطه‌ای (حمایت مدیریت ارشد، سبک رهبری، میانجی‌ها، مدیران پروژه مشترک و عوامل فرهنگی)، مقوله‌ راهبردی (اصلاح ساختار، اصلاح فرایندهای همکاری، اصلاح نظام یادگیری، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه مدیریت دانش، ارتقا ظرفیت جذب شرکا، توسعه ساختار حکمرانی و حل اختلاف، آموزش و توانمندسازی کارکنان، اصلاح قواعد و مقررات شراکت، سازماندهی جلسات منظم بین شرکا و اشتراک‌گذاری منابع و دانش فنی) و مقوله‌ پیامد (ارتقای توان دفاعی، نوآوری مستمر در محصول، ارتقای سطح دانش ملی و کاهش زمان و هزینه دستیابی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic model of developing the ability to design and develop a joint product in the aerospace industry of the Ministry of Defense

نویسندگان [English]

 • gholamreza hashem koraskane 1
 • AbdulReza Sobhani, 2
 • majid karimifard, 3
1 Associate professor in Department of Industrial Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, and Corresponding Author
2 . Assistant Professor, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University
3 . PhD Student in Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Today, the country's aerospace industry needs cooperation due to product complexity and lack of resources. However, increasing the level of performance of the partnership requires different capabilities. Therefore, it can be said that how to develop the ability to design and develop a joint product to improve the performance of the partnership is an issue in the aerospace industry. This research is exploratory in terms of fundamental purpose and in terms of compositional method and nature in the first step and survey in the second step. In the first step, the required data were obtained through interviews with 15 experts in the aerospace industry and the Foundation's data theorizing method. In the second step, structural equation modeling was used to prove the model using 170 questionnaires. The final model includes causal category (battle scene changes, product complexity, lack of resources and common window of technical knowledge), environmental category (government support, competitive environment, business rules), intermediate category (management support, leadership style, mediation, project managers). And cultural factors), strategic category (structure and processes of cooperation, learning system, information technology, knowledge management, capacity building of partners, governance structure and dispute resolution, training and empowerment, rules and regulations of partnership, organizing meetings between partners and sharing resources) And the category of outcome (upgrade defense capability, continuous innovation, upgrade national knowledge and reduce access time and cost).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capability
 • collaboration
 • design and development of a joint product
 • Grounded Theory
 • الف. منابع فارسی

  • حبیبی، آرش؛ آموزش کاربردی SPSS؛ تهران، نشر الکترونیک پارس مدیر؛ پاییز 1397.
  • خواستار، حمزه. (1388). ارایه‌ی روشی برای محاسبه‌ی پایایی مرحله‌ی کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. روش شناسی علوم انسانی. 15(58)، 161-174.
  • دانایی فرد، حمید، الوانی محمد، آذر علیرضا، روش تحقیق کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار، 1398.
  • شفقت، ابوطالب؛ الیاسی، مهدی؛ طباطبائیان، سیدحبیب الله؛ بامداد صوفی، جهانیار. گونه‌شناسی فرایندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 4 (1394): 131-154.
  • طهماسبی، سیامک؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ بوشهری، علیرضا؛ طبائیان، سید کمال؛ قیدر خلجانی، جعفر. (1395). مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی. سیاست علم و فناوری. 9(4)، 19-33.
  • قاضی‌نوری، سید سروش؛ عزیزی، سهیل؛ بامداد صوفی، جهانیارغ کزازی، ابوالفضل. (1398). الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی. بهبود مدیریت. 13(2)،31-60.
  • کریمی فرد، مجید؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلام رضا؛ سبحانی، عبدالرضا. (1400). بررسی تأثیر قابلیت تشریک مساعی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنایع هوافضا. بهبود مدیریت (2)15، 29-1.
  • محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی)، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393.
  • نقی زاده، محمد؛ منطقی، منوچهر؛ نقی زاده، رضا. (1397). چالش‌های پروژه‌های بین‌المللی تحقیق‌وتوسعه مشترک برای توسعه محصول جدید: آموخته‌های پروژه موتور ملی EF7. سیاست علم و فناوری. 11(1)، 69-83.
  • وزیری، جواد؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ قانعی راد، محمدامین؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا. فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛ با تأکید بر صنعت موشکی، بهبود مدیریت، دوره 9، شماره 2، (1394): 31-54.