ارائه الگوی راهبردی مدیریت رسانه‌ای در جهت ارتقای سلامت اجتماعی مخاطبان رسانه‌های فعال در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی عمومی، کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی مدیریت رسانه‌ای در جهت ارتقای سلامت اجتماعی مخاطبان رسانه‌های فعال استان قزوین است که ‌به‌صورت کیفی و کمی‌انجام شد. در فاز کیفی از ‌روش‌های تحلیل محتوا و کیو و در فاز کمی‌جهت تحلیل داده‌های کیو از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری رسانه‌های استان 85 رسانه است که12 رسانه ‌به‌صورت هدفمند انتخاب شد. تحلیل محتوای آن رسانه‌ها نشان داد که بیشترین مطالب تولیدی رسانه‌ها در حوزه انحرافات اجتماعی با 576 و کمترین مطالب تولیدی رسانه‌ها حوزه خشونت با 237 مورد است.  بر اساس ذهنیت  گروه اول، برای ارتقای سلامت اجتماعی افراد جامعه توجه به «سواد رسانه» در اولویت اول قرار دارد. بر اساس ذهنیت گروه دوم، اگر بر فعالیت ‌شبکه‌های مجازی نظارت صورت نپذیرد، ‌می‌تواند ‌به‌عنوان عامل اصلی خشونت و انحرافات اجتماعی قلمداد شود. بر اساس ذهنیت گروه سوم، انتشار اخبار حوادث تاثیر فراوانی در کاهش امنیت اجتماعی در جامعه داشته و ذهنیت گروه چهارم‌، موافق انتشار اخبار تصادفات جاده‌ای است. با توجه به نتایج ‌به‌دست آمده  پرسشنامه کمی‌ساخته شده و ‌الگوی مورد نظر با استفاده از نرم افزار PLS طراحی ‌شد. این ‌الگو نشان داد با توجه به نتایج پرسشنامه کمی‌هر چهار کارکرد رسانه ‌به‌ترتیب اطلاع رسانی، آموزش، نظارت بر محیط و تامین اوقات فراغت بر ارتقای سلامت اجتماعی افراد جامعه موثر است. بر این اساس الگوی راهبردی مدیریت رسانه‌ای ‌می‌تواند بیشترین تاثیر را در ارتقاء کیفیت زندگی، کاهش خشونت، کاهش انحرافات اجتماعی و مسائل اجتماعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Active media audiences in Qazvin province

نویسندگان [English]

 • Arash Shaiste Nia 1
 • Bita Shah Mansouri 2
 • Ali Akbar Farhangi 3
 • Parisa Tejali 4
1 . PhD student in media management, Department of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 . Assistant Professor, Department of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. Responsible Author
3 Professor, Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 . Assistant Professor, Department of General Psychology, Exceptional Children, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to provide a strategic model of media management in order to improve the social health of active media audiences in Qazvin province, which was carried out qualitatively and quantitatively. In the qualitative phase, content and Q analysis methods were used, and in the quantitative phase, factor analysis was used to analyze the Q data. The statistical population of media in the province is 85 media, of which 12 media were selected purposefully. The content analysis of those media showed that the most content produced by the media is in the field of social deviations with 576 and the least content produced by the media is the field of violence with 237 items. Based on the mentality of the first group, in order to improve the social health of people in the society, paying attention to "media literacy" is the first priority. According to the mentality of the second group, if the activity of virtual networks is not monitored, it can be considered as the main cause of violence and social deviations. According to the mentality of the third group, the publication of news about accidents has a great impact on reducing social security in the society, and the mentality of the fourth group is in favor of publishing news about road accidents. According to the obtained results, a quantitative questionnaire was created and the desired model was created using the software. PLS was designed. This model showed that according to the results of the quantitative questionnaire, all four functions of the media, namely information, education, monitoring the environment, and provision of leisure time, are effective in improving the social health of people in the society. Based on this, the strategic model of media management can have the greatest impact on improving the quality of life, reducing violence, reducing social deviations and social issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • media management
 • social health
 • Q method
 • ابراهیم پور‌، داود‌؛ پورجبلی‌، ربابه؛ رمضانی ممقانی‌، روح انگیز ( 1393)، بررسی رابطه عوامل اجتماعی- اقتصادی با سلامت اجتماعی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان آذرشهر‌، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی‌، سال چهارم‌، شماره چهاردهم‌، بهار، 67-47
 • اسدی‌، علی (1371)، افکار عمو‌می‌و تبلیغات‌، تهران : انتشارات سروش
 • افتاده‌، جواد (1394)، رسانه‌های اجتماعی‌، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها
 • امامی‌، سید مجید و مهربانی فر‌، حسین ( 1392)، امید و رسانه: پژوهش در مبانی‌، ابعاد و راهبردهای امید آفرینی اجتماعی در رسانه ملی‌، قم: مرکز پژوهش‌های اسلا‌می‌
 • امیدی‌، رزیتا‌ و راد‌، فیروز (1397)، بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با میزان سازگاری زناشویی در بین بانوان متاهل ساکن شهر آستارا، مجله مطالعات جامعه شناسی‌، دوره11، شماره 41‌، زمستان‌،94-77
 • امیری‌، فاطمه (1393)، بررسی نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازمانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر به طلاق‌، https:/civilica.com/doc/279556  
 • الیاسی‌، محمد حسین؛ پور نوروز‌، منیژه؛ محمدی مهر، غلامرضا (1386)، بررسی نمایش خانواده در سریال‌های ایرانی‌، فصلنامه پژوهش و سنجش‌، سال14، ش51، 155-135
 • بخارایی‌، احمد‌؛ شربتیان‌، محمد حسن‌؛ طوافی‌، پویا (1394)، مطالعه جامعه شناختی رابطه نشاط با سلامت اجتماعی‌، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی‌، شماره 25، زمستان‌،39-2
 • بدیعی‌، نعیم و قندی‌، حسین (1387)، روزنامه نگاری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • جوادی بورا‌، علی‌ و ‌هاشم نژاد ابرسی، فاطمه ( 1396)، بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم شهر در سال 1396‌، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی‌، دوره سه‌، شماره 5‌، پاییز و زمستان‌، 126-111
 • جواهری‌، فاطمه و بالاخانی‌، قادر (1385)، رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد‌، ش 7،29-1
 • حکیم آرا‌، محمد علی (1388 )، روان شناسی رسانه‌، تهران : انتشارات دانشکده صدا و سیما
 • خجسته باقر زاده‌، حسن (1393)، مدیریت رسانه‌، تهران : تیسا
 • خواجه نوری‌، بیژن و کاوه و مهدی‌ (1392)، مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی‌، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران‌، دوره2،ش2،78-57
 • خوش فر، غلامرضا؛ محمدی‌، آرزو‌؛ محمد زاده‌، فاطمه‌؛ محمدی‌، راضیه‌؛ اکبر زاده‌، فاطمه ( 1394)، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی ( مطالعه موردی : جوانان 29- 15 ساله شهر قائن )، مجله مطالعات اجتماعی ایران‌، دوره نهم‌، شماره 1‌، بهار‌، 107-71
 • دوبلی‌، رولف (1398)، اخبار را دنبال نکنید‌، ‌‌‌ترجمه : کریم پور‌، امید‌، تهران : نشر مهرگان خرد
 • دهقان‌، یاسر (1397)، بی اعتمادی اجتماعی به رسانه و نقش آن در بروز آسیب‌های اجتماعی‌، اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی‌، اسفراین‌، https:/civilica.com/doc/901422.
 • رعدی‌، سید امیر محمد (1398)، سواد رسانه‌ای‌، تهران : ساکو
 • روشندل اربطانی‌، طاهر (1385)، مفهوم شناسی مدیریت رسانه‌، فصلنامه رادیو و تلویزیون‌، شماره 3
 • زاهدی اصل‌، محمد‌ و پیله وری‌، اعظم (1393)، فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی‌، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی‌، شماره 19،35-22
 • سام آرام‌، عزت الله (1388)، بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور‌، فصلنامه انتظام اجتماعی‌، شماره 1، 30-9
 • سرشار‌، محمد (1390)، حقوق مطبوعات در جمهوری اسلا‌می‌ایران و ایالات متحده آمریکا‌، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
 • سروی زرگر‌، محمد ( 1394)، خانواده و رسانه‌های جمعی: با نگاهی به تلویزیون در خانواده‌های آمریکایی‌، فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده مرکز پژوهش‌های اسلا‌می‌صدا و سیما‌، ش1، 193-180
 • سفیری‌، خدیجه و منصوریان راوندی‌، فاطمه ( 1393)، تبیین رابطه هویت جنسی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جنوب شهر تهران‌، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی‌، شماره 25، 70-51
 • سلطانی فر‌، محمد و پور آزادی‌، شیرین (1393)، نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری‌، رسانه‌، سال25، ش4، ش پیاپی97، 95-78
 • شعبانی‌، محمد جواد؛ صادق نیا‌، محراب؛ میر تبار‌، سید مرتضی ( 1398)، بررسی مولفه امید در سبک زندگی دینی و نقش رسانه دیداری تلویزیون در گسترش امید آفرینی دینی‌، پژوهشنامه سبک زندگی‌، سال5، ش 8، 144-115
 • شکرخواه‌، یونس و سلیمی‌، مریم ( 1393)، گرافیک خبری و اطلاع رسان‌، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها
 • شکرخواه‌، یونس (1380)، خبر‌، رسانه‌های خبری و کنترل دروازه‌ها‌، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی‌، پیاپی‌،27، 98-78.
 • شکرخواه، یونس (1378)، خبر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
 • صفاری نیا‌، مجید ( 1397)، روانشناسی سلامت اجتماعی‌، تهران : آوای نور
 • عابدی تهرانی‌، طاهره و افشاری‌، فاطمه ( 1392)، آسیب شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع‌، نشریه پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی‌، دوره، ش1، 197-170
 • علی عسگری‌، عبدالعلی ( 1394)، مدیریت رسانه: نگاهی نو‌، تهران : انتشارات دانشگاه صدا و سیما
 • غفاری‌، غلامرضا‌؛ مولایی‌، جابر‌؛ مومنی‌، حسن (1397)، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام، فصلنامه توسعه اجتماعی‌، دوره 13، شماره 1، پاییز‌، 66-37
 • فتحی‌، سروش و مختار پور‌، مهدی ( 1393)، بررسی نقش و تاثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی‌، نشریه مطالعات و توسعه اجتماعی ایران‌، دوره 6، ش2
 • فدایی مهربانی‌، مهدی ( 1386)، شهرنشینی‌، رسانه و سلامت ( نقش رسانه‌های جوامع در حال گذار در سلامت اجتماعی شهروندان )، پژوهش‌های ارتباطی‌، شماره 49
 • فرهنگی‌، علی اکبر‌ و روشندل اربطانی‌، طاهر (1383)، نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای‌، فصلنامه دانش مدیریت‌، شماره 66
 • فیروزی‌، منیژه‌ و قائد رحمت‌، عباس ( 1392)، سلامت اجتماعی در پیوندهای اجتماعی مدرن (مجازی) و تاثیر آن در سلامت عمو‌می‌جامعه، نشریه دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران‌، تهران : 14و15 اسفند
 • کونگ‌، لوسی ( 1391)، مدیریت راهبردی در رسانه‌ها - از نظریه تا عمل‌،‌‌‌ ترجمه: خاشعی‌، وحید و دهقان‌، علی‌، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها.
 • کییز‌، آل.ام‌ و شاپیرو‌، دی‌، آرام (2004)، سلامت اجتماعی در ایالات متحده: یک همه گیر شناسی توصیفی، ‌‌‌ترجمه حسینی‌، انتشارات دانشگاه شیکاگو
 • محققی کمال، سید حسین و عبداله تبار درزی‌،‌ هادی (1391)، سلامت اجتماعی درآمدی بر مبانی نظری‌، مفاهیم‌، ابعاد و شاخص‌ها‌، تهران: سخنوران.
 • ملک پور‌، فاطمه (1390)، مجله رسانه و خانواده‌، ش1، 234-219
 • موسوی‌، میرطاهر‌ و شیانی‌، ملیحه (1398)، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی؛ مفاهیم و رویکردها‌، تهران : موسسه انتشارات آگاه
 • مهر نیا‌، محمد و ولایتی‌، محسن (1396)، نقش رسانه‌ها و افکار عمو‌می ‌در سازمان دهی توسعه و بهبود چشم‌انداز توسعه‌، دومین کنگره بین المللی علوم انسانی‌، مطالعات فرهنگی‌، تهران‌، https:/civilica.com/doc/632237
 • نصراللهی‌، اکبر (1393)، راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها‌، انتشارات خبرگزاری فارس
 • نوربالا‌، احمد علی ( 1390)، سلامت روانی – اجتماعی و راهکارهای بهبود آن‌، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران‌، سال هفدهم‌، شماره 2، تابستان‌، 156- 151
 • نوربخش‌، یونس‌؛ حیدرخانی‌، ‌هابیل؛ محمدی‌، اصغر (1396)، بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه‌، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران‌، دوره هشتم‌، شماره 2، پاییز و زمستان‌، 257-233
 • نیازی‌، محسن؛ شفائی مقدم‌، الهام؛ خدا دادی‌، ناهید (1399)، تبیین رابطه بین شبکه‌های اجتماعی موبایل محور با سلامت اجتماعی شهروندان‌، مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلا‌می‌دهاقان‌، ش35، دوره10
 • وارنر‌، چارلز (1394)، بررسی مدیریت رسانه‌،‌‌‌ ترجمه زین العابدینی‌، پیام‌، انتشارات تیسا‌،1394