ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با کاربست اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در بخش دفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی دانش- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد دانشگاه علم و صنعت

4 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به مسیر پیشرفت فناوری­های نوین، تغییر در به‌کارگیری فناوری­ها در همه عرصه­ها ضروری و بااهمیت است؛ بدین ترتیب نیاز است تحولی در نگاه راهبردی و مدیریت دانش با رویکردی به این فناوری­ها فراهم آید. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی دانش با کاربست اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در بخش دفاع است که در نظر دارد با بهره­گیری از این دو فناوری، کاستی و چالش­های پیش‌روی مدیریت دانش را برطرف کند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه‌ای است؛ جهت نیل به نتایج از ادبیات تحقیق از روش ترکیبی (کمّی ­و کیفی) استفاده شده است. در گام اول با روش دلفی، ابعاد و مؤلفه‌های الگوی پیشنهادی استخراج ‌شده است و در گام دوم با روش­های کمی دیمتل و معادلات ساختاری تفسیری روابط مابین مولفه‌ها، شبکه مولفه‌ها و سطح‌بندی مولفه­ها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که ‌به‌ترتیب «خلق دانش»، «اجرا و پیاده­سازی راهبردها»، «ارزیابی و کنترل راهبردها» و «اشتراک دانش» تأثیرپذیرترین مؤلفه هستند که «اشتراک دانش» دارای بیشترین شدت ارتباط با دیگر مولفه­های معلول دارد؛ همچنین، مولفه­های «ذخیره­سازی (پایگاه داده توزیع‌شده)»، «احراز هویت»، «تعامل‌پذیری» و «بهبود همکاری و انتقال» جزء مؤلفه‌های علت بوده که در بین آنها «ذخیره­سازی (پایگاه داده توزیع‌شده)»، اثرگذارترین مولفه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a strategic knowledge management model by applying internet of things based on block chain in defense section

نویسندگان [English]

 • Seyed Karim Tahaee 1
 • Peyman Akhavan 2
 • Mohammad Fathian 3
 • Abotaleb Shafeghat 4
1 Strategic Management, National Defense University,tehran,iran. Responsible Author
2 Faculty of Qome University
3 Faculty of Malek Ashtar University
4 Faculty of Malek Ashtar University
چکیده [English]

According to the progress of new technologies, changes in the use of technologies in all fields are necessary and important.
In this way, there is a need for a transformation in the strategic view and knowledge management with an approach to these technologies. The main goal of this research is to achieve the model of strategic knowledge management with the use of Internet of Things based on block chain in the defense sector, which intends to solve the shortcomings and challenges of knowledge management by using these two technologies. The type of research is applied-developmental in terms of purpose, in order to achieve the results from the research literature, a combined method (quantitative and qualitative) has been used. In the first step, the dimensions and components of the proposed model have been extracted using the Delphi method, in the second step, the relationships between the components, the network of components, and the leveling of the components have been done using the quantitative methods of Dimtel and structural equations.
The results of this research show that "Knowledge creation", "Implementation and implementation of strategies", "Evaluation and control of strategies" and "Knowledge sharing" are the most effective components, respectively, and that "Knowledge sharing" has the strongest relationship with other components.
Also, the components of "storage (distributed database)", "authentication", "interactivity" and "improving cooperation and transfer" are part of the cause components, among which "storage (distributed database)", It is the most effective component.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge
 • knowledge management
 • Blockchain
 • Internet Of Thing
 • Knowledge strategy management
 • Knowledge management strategy
 • خدمتگزار، حمید رضا (1394)، بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 7،شماره 3، ص 572-553 .
 • احمدی نوروز محله، لیلا (2016)، بررسی مکانیزم‌های دفاعی و لجستیک دراینترنت اشیاء، پنجمین کنفرانس بین­المللی علوم و مهندسی، پاریس، فرانسه.
 • رفعتى شالدهى، حسن؛ حسنوی، رضا؛ به آذین، فرید؛ بنی‌‎طباء، سیدعلیرضا (1387)، بررسى الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامى، طب نظامی، شماره 10(3)، پاییز 1387، صص:252-237.
 • محمدی فاتح، اصغر و همکاران (1393)، چرخه مدیریت دانش در سازمان­ها، چاپ اوّل، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
 • ثقفی، فاطمه و همکاران (1393)، طراحی و پیاده­سازی مدل مرجع پس­نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، سال 5، ش 14.
 • رحیمی، محسن و کلانی مهر، یعقوب (1396)، تحلیل مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال هفدهم، شمارۀ 5، تابستان 1396 .ص 138-115.
 • حبیبی، نیک بخش و بصیری، مهدی (1392)، بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی.مطالعه موردی؛ نهاجا، فصلنامه علمی، علوم و فنون نظامی. دوره 9، شماره 25، پاییز 1392،صص:99-75.
 • رحیمی، مهدی و جلیلی نیا، ایوب (1397)، نحوه استقرار مدیریت دانش درسازمان‌های نظامی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار .
 • پورنژدی، شهریار (1386)، ارائه چارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
 • ملکی، مصطفی (1397)، تاثیر ساختارسیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری، نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش با رویکرد مبتنی بر اینترنت اشیاء)مورد مطالعه:کارکنان آجا (، دانشگاه پیام نور.