تاثیر راهبرد‌های مدیریت فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(سیاست‌گذاری عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

2 دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبرد­های مدیریت فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان انجام شده­است. روش پژوهشی توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر تبریز در سال 1400 است که تعداد آنها نامشخص بود که براساس فرمول کوکران 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعاتِ شامل یک پرسشنامه محقق­ساخته 51 سوالی برای سنجش راهبرد­های استخراج شده و پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی بوده­است. برای تجزیه­وتحلیل داده‌های کمّی از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان مشارکت سیاسی 3/8 درصد شهروندان خیلی کم، 4/17 درصد کم، 3/38 درصد متوسط، 4/21 درصد زیاد و 8/14 درصد خیلی زیاد بوده‌است. به­طور کلی مشارکت سیاسی شهروندان در حد متوسط است. راهبرد محافظه­کارانه و راهبرد تدافعی در مدیریت فضای مجازی تاثیر معکوس بر مشارکت سیاسی شهروندان دارد و راهبرد تهاجمی و راهبرد رقابتی در مدیریت فضای مجازی تاثیر مثبت بر مشارکت سیاسی شهروندان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cyberspace management strategies on citizens' political participation

نویسندگان [English]

 • Alireza Kazemizad Haidar Baghi 1
 • Hossein Ahmadi Sefidan 2
 • Aziz Javanpour Heravi 3
 • Ehsan ,Shakeri 4
1 PhD Student in Political Science (Public Policy) Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran.
2 Associate Professor Tabriz University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran.
4 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigating the effect of cyberspace management strategies on political participation with citizens. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all citizens of Tabriz in 2021. The number of them was unlimited and unknown, which according to Cochran's formula, 384 people were used by simple random sampling method. Data collection tools included a researcher-made questionnaire of 51 researcher-made questions to measure the extracted strategies and the standard questionnaire of political participation Farajzadeh (2014). Descriptive and inferential statistics with SPSS software were used to analyze quantitative data. The results showed that the rate of political participation of 8.3% of citizens was very low, 17.4% low, 38.3% moderate, 21.4% high and 14.8% very high. In general, the political participation of citizens is moderate. And conservative strategy and defensive strategy in cyberspace management have an adverse effect on citizens 'political participation and offensive strategy and competitive strategy in space management have a positive effect on citizens' political participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • cyberspace management
 • political participation
 • ابراهیمی، شهروز؛ نجفی، داود؛ محموداوغلی، رضا؛ صادقی نقدعلی، زهرا (1392)، رابطه شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، راهبرد، 22 (66)، صص 263-284.
 • آبـرکرامبی، نیکلاس و استفان هیل و برایان اس تـرنر (1398). فـرهنگ جـامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش.
 • احمدی، فردین (1398)، تأثیر شبکه مجازی فیسبوک بر نوع مشارکت سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه خـوارزمی تهران (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلـم تهـران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • آرمسترانگ، م.، (1399)، مدیریت راهبردی منابع انسانی (راهنمای عمل ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • اشتریان، کیومرث و امیرزاده، محمدرضا (1394)، بررسی تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بـر مشـارکت سیاسـی (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و پنجم، شماره 4
 • اعرابی، سید محمد (1398)، درسنامه برنامه ریزی راهبردی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
 • امیری، نجات و حبیب زاده، اصحاب (1394)، تحلیل وضعیت شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس مدل SWOT، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره هفدهم، صص 35- 7
 • چابکی، ام‌البنین (1396)، جنسیت‌ و مشارکت سیاسی، فصلنامه علمی پژوهـشی عـلوم انـسانی، دانشگاه الزهراء (س)، شماره 44 و 45
 • خواجه سروری، غلامرضا و نوربخش، سیدمسعود (1397)، نحوه تاثیر رسانه‌های جمعی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی، جستارهای سیاسی معاصر، سال 9، شماره 2، صص 55-81.
 • درفشان، مجتبی؛ صفری نژاد، احمد؛ شبانی، علی اصغر (1395)، نقش اطلاع‌رسانی فضای مجازی در مشارکت سیاسی شهروندان، جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 5 (16)، صص 87-110.
 • ذوالقدر، حسین (1392)، نقش رسانه مجازی در‌ مـشارکت‌ سـیاسی‌ شـهروندان تهران، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال دوم، شماره 3
 • رابینز، استیفن.پی (1399)، تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران: صفار.
 • راش‌، مایکل (1399)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر سمت.
 • رضوانی، عباس (1395)، بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی در انتخابات دوره های 92و 94در ایران. فصلنامه پژوهش های جدید در علوم انسانی، شماره 5، صص 157- 169.
 • رهبر قاضی، محمود رضا؛ مسعودنیا، حسین؛ صادقی نقدعلی، زهرا؛ پوره، امیرحسین (1395)، نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت گیری های سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 86، صص 125- 146.
 • شریف زادگان، محمد حسین و ملک پور اصل، بهزاد (1392)، مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوا (SWOT) در برنامه ریزی راهبردی توسعه منطقه‌ای. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • شهبازی، محبوب (1399)، تقدیر مردم‌سالاری‌ ایرانی‌، تـهران، نـشرروزنه.
 • شهرام نیا، امیر مسعود؛ ابراهیمی پور، حوا؛ محمود اوغلی، رضا؛ ملکان، مجید (1396)، سنجش شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران، جامعه شناسی کاربردی، دوره 28، شماره 65، صص 32- 19.
 • عدلی پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ قصابی، رضوان؛ طاهری، نقی (1393)، تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی فیس بـوک بـه اعتماد و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر تبریز، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال پانزدهم، شماره28.
 • غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1398)، جامعه شناسی مشارکت، نشر نزدیک.
 • فرج زاده، مهدیه (1393)، نقش شبکه ماهواره ای فارسی زبان بی بی سی در مشاکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس آموزش های نیمه حضوری.
 • فرد آر، دیوید (1399)، مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • قاسم‌زاده عراقی، مرتضی و انصاری، کیما (1394)، بررسی رابطه مشارکت سیاسی و شبکه‌های اجتماعی همراه مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، فصلنامه مطالعات انتخابات، شماره 10 و 11، صص 29-58
 • قلی نژاد، مظاهر (1397)، بررسی نقش سیاسی فضای مجازی با تاکید بر تلگرام و تاثیر آن بر آگاهی، شناخت و مشارکت سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان واحدآیت‌الله آملی، بین سال‌های 1396-1395). مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، شماره 12، صص 85-108.
 • کـرمی، رضـا (1398)، مشارکت سـیـاسی‌ و تـأثیر‌ آن بر امنیت ملی‌، فصلنامه‌ جامعـه اطـلاعاتی، سـال اول‌، شماره‌ سوم.
 • مرادی فر، سعیده؛ امیدی، علی؛ بصیری، محمدعلی (1398)، تبیین تاثیر تلگرام بر رویکرد مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)، فصلنامه رسانه، شماره 111، صص 105-126.
 • هرسیج، حسین (1398)، رابـطه مـشارکت سیاسی و احساس امنیت اجـتماعی، پژوهـش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی‌، سال‌ اول‌، شماره دوم.