الگوی نظام اداری دانش‌بنیان مبتنی بر ‌‌ارزش‌های اسلا‌‌می ‌با استفاده از مدیریت دانش و ‌‌یکپارچه‌سازی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آمار ریاضی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی نظام اداری دانش‌بنیان مبتنی بر ‌‌ارزش‌های اسلا‌‌می‌با استفاده از مدیریت دانش و ‌‌یکپارچه‌سازی اطلاعات به کمک روش دلفی است. روش این مطالعه با توجه به گزاره‌‌های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله مصاحبه و توزیع پرسشنامه دلفی و با مراجعه به 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌‌های مصاحبه توسط تحلیل مضمون (تم) صورت گرفت و شبکه مضامین آتراید استرلینگ جهت شناسایی مضامین فراگیر، مضامین سازمان‌دهنده و مضامین پایه از طریق کدگذاری مورداستفاده قرار گرفت و برای تحلیل داده‌‌های پرسشنامه نیز از آزمون‌‌های میانگین، انحراف معیار و ضریب کندال استفاده شد. تحلیل داده‌‌های مصاحبه در نهایت به احصای 7 مضمون فراگیر و28 مضمون ‌‌سازمان‌دهنده و 91 مضمون پایه انجامید.  با دو دور روش دلفی صحت مولفه‌‌ها و شاخص‌‌ها شناسایی شده و تناسب آنها  مورد  بررسی قرار گرفت و الگوی پژوهش ارایه گردید. ‌‌مهم‌ترین ابعاد نظام اداری دانش‌بنیان مبتنی بر ‌‌ارزش‌های اسلا‌‌می‌با استفاده از مدیریت دانش و ‌‌یکپارچه‌سازی اطلاعات ‌‌به‌ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، عامل ‌‌یکپارچه‌سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت‌ها و عامل ‌‌ارزش‌های اسلا‌‌می‌هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge-based administrative system model based on Islamic values by using knowledge management and information integration

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fathalizade kavaran 1
 • Esmaeel Asadi 2
 • Sahar Dorniani 3
1 PhD Student, Department of Public Administration, Roudehen Branch ,Islamic Azad University, Roudehen , Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 . Assistant Professor, Department of Mathematical Statistics, Roudehen Branch، Islamic Azad University, Roudehen , Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is a Knowledge-based administrative system model based on Islamic values by using knowledge management and information integration with the Delphi method. The method of this study, according to the research propositions is descriptive and qualitative which has been done in two stages interview and distribution of Delphi questionnaire and referring to 20 academic experts and executives. Interview data were analyzed by content analysis (theme) and The Atreus Sterling Themes Network was used to identify pervasive themes, organizing themes, and basic themes through coding and also to analyze the questionnaire data from mean, standard deviation, and Kendall coefficient tests were used. The interview data analysis resulted in 7 pervasive themes and 29 organizing themes and 92 basic themes. With two rounds of the Delphi method, the accuracy of components and indicators were identified and their appropriateness was examined and the research model was presented. The most important dimensions of a knowledge-based administrative system based on Islamic values using knowledge management and information integration In order of importance are knowledge management, information integration, government-related factors, environmental factor, organizational factor, infrastructure factor, and individual values factor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The knowledge-based. Islamic values
 • knowledge management
 • information integration
 • content analysis
 • Delphi method
 • آمدی، ابوالفتح (1395)، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات موسسه فرهنگی دارالحدیث.
 • آدینه لو، مریم؛ سهیلی، بهزاد؛ فرجی، غلامرضا (1400)، رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی، 8(29)، 6-41.
 • آسیابی اقدم، لیلا؛ رحیم زاده، اشکان؛ فلیحی، نعمت؛ رجایی، یداله (1400)، انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری مورد مطالعه بازار بورس تهران، اقتصاد مالی، 15(55)، 155-189.
 • ابوجعفری، روح الله (1400)، فرصت‌ها و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقاء توان تولیدی کشور، مطالعات و پژوهش‌‌های اداری، 3(9)، 128-145.
 • اصغری، حرمت؛ دانش فرد، کرم الله؛ میرسپاسی، ناصر (1397)، تحلیل عملکرد شرکت­های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شرکت­های موجود در پارک­های علم و فناوری تهران، مدیریت بهره‌وری، 12(45)، 7-30.
 • اکبری، مجید؛ ستوده، نازنین زهرا؛ یاسمی، کژال؛ فکری، فاطمه (1400)، سنجش و تحلیل منطقه‌ای نظام توزیع شرکت‌های دانش‌بنیان در کلان شهرها (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان شهر تهران)، برنامه‌ریزی منطقه ای، (43)، 156-171.
 • الوانی، سیدمهدی؛ جلالی فراهانی، علیرضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ کاظمی، ابوالفضل (1400)، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار همسو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 9(1)، 91-128.
 • پاک سیما، عبدالمجید ( 1389)، نظام اداری دانش‌بنیان و بندهای 4 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • پیروز، علی آقا (1400)، عناصر اساسی حکمرانی اداری از منظر آموزه‌‌های اسلامی، پژوهش‌‌های سیاست اسلامی، 9(20)، 165-192.
 • تولایی، روح الله؛ حقیقی بروجنی، پیام؛ خلیلی، حسن (1400)، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد راهبردی و عملیاتی ‌‌سازمان‌ها از طریق به‌کارگیری الگوی تعالی سازمانی 2020، مدیریت دانش سازمانی، 4(14)، 141-174.
 • حبیبی تبار، حسین (1397)، سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل اسلا‌‌می‌ و مقارنه آن با نظام اداری ایران، پژوهش‌‌های اخلاقی، 8(32)، 97-116.
 • حیدری، صبا؛ طاهری کیا، فریز؛ ایمان خان، نیلوفر (1400)، ارائه چارچوبی برای یکپارچه سازی مـدیریت دانـش مشـتری و مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری، مجله مدیریت بازرگانی، (13)2 :572-608.
 • دکامینی، فاطمه و محمد احسانی فر(1400)‌‌، سنجش تأثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان، بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی (7)28، 65 –
 • سرشار، الهام و سمیعی، روح الله. (1399)‌‌. ارائه الگوی فرآیندی شایسته‌سالاری در نظام اداری با رویکرد بهسازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مشاوره شغلی و سازمانی، 12(43)، 199-216.
 • سلوکی، زهره (1400)، ارزیابی تاثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با اثر میانجی پویایی محیط‌زیست (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 9(35)، 324-344.
 • شجاعتی، محمدحسین؛ شجاعتی، علی؛ خالدی، آرمان (1400)، تحلیلی تاریخی بر شکل‌گیری و توسعه تجربه سیاستی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود مدیریت، 14(53)، 67-94.
 • فقیهی، ابوالحسن و قربانی، وحید (1400)، رابطه بین سیاست‌های دولتی با مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 11(39)، 352-379.
 • فرد، ملیکا؛ کاباران زاد قدیم، محمدرضا؛حقیقت منفرد، جلال (1400)، الگوی‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط، توسعه کارآفرینی، 14(3)، 501-520.
 • کارگر، مهناز؛ نیاز آذری، کیومرث؛ عنایتی، ترانه (1400)، ویژگی‌‌های رفتاری- اخلاقی مدیران و نقش آن در تأسیس شرکت‌‌های دانش‌بنیان، اخلاق در علوم و فناوری، ۱۶(ویژه نامه)، 113-122.
 • کارگر شورکی، هدایت؛ میرغفوری، سید حبیب الله؛ زارع احمدآبادی، حبیب؛ سلطانی، علی محمد (1398)، آینده‌نگاری تأثیر فناوری‌‌های همگرا بر الگوی آرمانی نظام اداری ج.ا. ایران، آینده پژوهی مدیریت، 30(119)، 1-21.
 • کریمی، رضا (1395)، نهج الفصاحه، قم: انتشارات حدیث حیات.
 • هاشمی، حسین؛ روشن، سید علیقلی؛ سالارزهی، حبیب الله؛ یعقوبی، نورمحمد (1401)، اعتبارسنجی ایزو 30401 به‌عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش، مدیریت دانش سازمانی، 5(15)، 1-25.