طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، البرز، تهران، ایران ، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 دانش‌آموخته ‌دکتری‌ و ‌پسا دکتری، ‌گروه ‌آینده ‌پژوهی، ‌دانشکده ‌مدیریت،‌ دانشگاه ‌تهران، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت منابع­انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نظر گرد­آوری داده­ها آمیخته (کیفی-کمی) است؛ به این صورت که در بخش کیفی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد ابعاد شناسایی شد و عوامل در قالب پرسشنامه برای تجزیه وتحلیل در بخش کمی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی از متخصصین حوزه مدیریت منابع ­انسانی سبز و کارکنان وزارت ورزش و جوانان و در بخش کمی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 360 نفر بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه­های نیمه­ساختارمند و پرسشنامة محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل بخش کیفی با Maxqda، بخش کمی با SPSS و برای تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ­ساختاری از AMOS استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد، 9 بعد و 53 کد نهایی شناسایی و مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، ابعاد توانسته­اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را به‌دست آوردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان ­داد که بارهای عاملی به‌دست آمده بزرگتر از 4/0 بود که بیانگر تأیید بارهای عاملی است. در نهایت می­توان گفت توجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز می­تواند به بهبود سازمان و پایداری هرچه بیشتر آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validation of the Green Human Resources Management Questionnaire in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Elmi 1
 • Shiva Azadfada 2
 • Reza Shajie 3
 • Ahad Rezaiean Qihbashi 4
1 . Ph.D. candidate of Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 Assistant Professor, Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran, corresponding author
3 . Assistant Professor, Sports Management, Payam-e-Noor University, Alborz, Tehran، Invited Azad University, North Tehran Branch
4 . Ph.D. and Postdoctorate graduate, Futures Studies Group, Management Faculty, University of Tehran Invited to North Tehran Azad University ، Invited Azad University, North Tehran Branch.
چکیده [English]

The purpose of the current research was to design and validate the Green Human Resource Management Questionnaire in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. The research method was mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection, so that in the qualitative part, the dimensions were identified using the foundational data theory, and the factors were placed in the quantitative part in the form of a questionnaire for analysis. In the qualitative part, the statistical population consisted of specialists in the field of green human resources management and employees of the Ministry of Sports and Youth, and in the quantitative part, there were 360 ​​employees of the Ministry of Sports and Youth. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire for the qualitative part. The qualitative part was analyzed with Maxqda, the quantitative part was done with SPSS, and for the exploratory factor analysis and the structural equation model, AMOS was used. The results of the qualitative part showed that 9 dimensions and 53 final codes have been identified and approved. The results of exploratory factor analysis showed that the dimensions have been able to obtain more variance than the variance of each factor. The results of the confirmatory factor analysis also showed that the obtained factor loadings were greater than 0.4, which indicates that the factor loadings were confirmed. Finally, it can be said that the attention of the managers of the Ministry of Sports and Youth to the category of green human resources management can help in improving the organization and its sustainability as much as possible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Human Resources
 • Ministry of Sports and Youth
 • Management
 • آیباغی اصفهانی، سعید؛ حسنی، علی اکبر؛ حسینی‌نیا، سیدرضا (1397)، مدیریت منابع انسانی سبز؛ الگویی برای پایداری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالیمدیریت منابع انسانی در ورزش 309-328، 5 (2).
 • سپهوند، رضا؛ ساعدی، عبداله؛ مومنی مفرد، معصومه (1397)، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 17-34، 6(1).
 • غفاری، رحمان (1397)، شایستگی مدیران، سازه­ای بنیادین در تحقق حکمرانی خوب سازمانی و مدیریت منابع انسانی سبز در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شمال کشور، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال هجدهم شماره هفتاد.
 • فیاضی، مرجان (1394)، آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت، فصلنامه علمی آموزشی در علوم انتظامی، دوره بیست و دو شماره 10.
 • محیدنژاد شورکایی، مجتبی؛ سیدجوادین، سید رضا؛ شاه حسینی، مجید علی؛ حاج کریمی، عباسعلی (1395)، ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت دولتی، 8(4)، 691-710.
 • سیدین، شادی و مصباحی، مریم (1396)، چالش­های مدیریت منابع انسانی سبز: یک رویکرد کیفی، دانشگاه تهران، دومین کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی، پاردایم­های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1398)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات اشراقی، صفار
 • بهشتی، صمد (1397)، تجزیه و تحلیل داده های کیفی با نرم افزار انتشارات متفرقه، چاپ سوم. تهران.