ارائه الگوی عوامل موثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

جانشین‌پروری به‌عنوان رکن راهبردی در یادگیری و انتقال تجارب سازمانی و همچنین توانمندسازی منابع انسانی در جهت تامین نیازهای آتی سازمان در مشاغل کلیدی تلقی می‌شود. هدف این تحقیق ارائه الگوی مفهو‌می‌عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری ‏در شرکت ارتباطات سیار ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت انجام آن توصیفی-اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق شامل تما‌می‌کارکنان (کارشناس و بالاتر) شرکت ارتباطات سیار ایران بوده که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی (نرم‌افزار SPSS) و تحلیل عاملی تاییدی (نرم‌افزار PLS) استفاده شده است.
براساس یافته‌های تحقیق 45 شاخص در قالب سه دسته عوامل ساختاری (27 شاخص)، عوامل رفتاری (13 شاخص) و عوامل زمینه ای (5 شاخص) به‌عنوان عوامل موثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در جامعه مورد مطالعه شناسایی شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید مدل ساختار عاملی تحقیق مشتمل بر عوامل ساختاری با ضریب 0.627‌، عوامل رفتاری با ضریب 0.319 و عوامل زمینه ای با ضریب 0.137 بود.
چارچوب ‌به‌دست آمده را می‌توان به‌عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت ‌راهبردی منابع انسانی در جهت استقرار اثربخش نظام جانشین‌پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of effective factors on the implementation of the succession planning system (study case: Mobile Communication Company of Iran(MCCI))

نویسندگان [English]

 • Mahtab Dadresan 1
 • Alireza Rezghi Rostami 2
 • Masoud Haghighi 3
1 . Phd. student , Doctoral student in Public Administration-Human Resources, Rodhen University, Corresponding Author
2 . Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 . Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Roudhen, Iran
چکیده [English]

 
Succession planning is considered as a strategic pillar in learning and transferring
organizational experiences as well as empowering human resources to meet the
future needs of the organization in key jobs. The purpose of this study is to identify
the conceptual model of factors affecting the effective implementation of the
succession management system in Mobile Communication Company of
Iran(MCCI). The research method is applied in terms of purpose and is descriptive-
exploratory in terms of method and nature. The statistical population of the study
included all employees (experts and above) of MCCI who were selected as a
sample by stratified sampling method using Cochran's formula and participated in the research. Data collection tool was a questionnaire and exploratory factor analysis (SPSS software) and confirmatory factor analysis (PLS software) were used to analyze the data. Based on the research findings, 45 indicators in the form of three categories of structural factors (27 indicators), behavioral factors (13 indicators) and underlying factors (5 indicators) were identified as effective factors on the effective implementation of succession management system in the study population. The results of confirmatory factor analysis showed the confirmation of the factor structure model of the research including structural factors with a bcoefficient of 0.627, behavioral factors with a coefficient of 0.319 and contextual factors with a coefficient of 0.137.The obtained framework can be used as a strategic tool in strategic human resource management in order to effectively establish a succession system in Iran Mobile Communications Company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Succession Planning
 • Implementation
 • MCCI
 • الف. منابع فارسی

  • حسینی، سیدحسن؛ شائمی‌برزکی، علی؛ نصراصفهانی، علی (1397)، طراحی مدل نظام جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی-سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال10، شماره 1، 25-49.
  • دانیالی ده حوض، محمود؛ علامه، سیدمحسن؛ صفری، علی (1397)، طراحی الگوی مدیریت ‌جانشین‌پروری با رویکرد داده بنیاد، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره‌،19، 105-140.
  • دهقانپور، على (1390)، الگوى برنامه ریزى جانشین پرورى در شرکت‌هاى زیرمجموعه وزارت دفاع، رساله دکترى، دانشگاه علامه طباطبایى.
  • عبدالحسین زاده، محمد و لطیفی،میثم (1396)، فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در ‌سازمان‌های دولتی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 9، شماره 4، 55-80.
  • قاسمی، محمد؛ درخشانی، جلال؛ درخشانی، میثم (1392)، بررسی دشواریها و چالشهای استقرار برنام جانشین‌پروری در نظام اداری ایران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، مؤسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
  • قلیچ لی، بهروز؛ مشعوفی، شهرام؛ قهرمانی، سعید (1396)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال4، شماره 12، 79-103.
  • لطیفی، میثم؛ عبدالحسین‌زاده، محمد؛ آذرفر، امیر (1395).، طراحی الگوی جانشین‌پروری در ‌سازمان‌های دولتی از طریق کاربست مدل سازی ساختاری-تفسیری، فصلنامه مدیریت ‌سازمان‌های دولتی، سال 4، شماره 4، 33-50.
  • مومنی، شهرام؛ جمشیدی، فاطمه؛ ملایی، سیروس (1399)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جانشین‌پروری در سازمان آتش‌نشانی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه رویکردهای  پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال 4، شماره 47، 46-72.
  • نیکفردستی، مهدی (1397)، شناسایی عوامل موثر در نظام جانشین‌پروری و مدیران آینده، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دانشگاه تهران، زمستان 1397.
  • هادیزاده مقدم، اکرم و سلطانی، فرزانه (1390)، تبیین مولفه‌های پیاده‌سازی مدیریت جانشین‌پروری در سازمان؛ مطالعه‌موردی: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابعه مستقر در تهران، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 10، 39-82.
  • هزار جریبی، جعفر؛ سیدنقوی، میرعلی؛ کلیوند، علیرضا (1396)، الگوی ‌جانشین‌پروری فرماندهان و مدیران نیروی انتظا‌می‌جمهوری اسلا‌می‌ایران، فصلنامه پژوهش‌هاى مدیریت انتظامى، سال دوازدهم، شمارة دوم،243-268.