دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1398 
3. مقاله پژوهشی:طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

صفحه 75-108

DOR:20.1001.1.74672588.1398.3.12.3.1

حسین مظفر؛ مهدی رضائیان؛ عباسعلی حاجی پروانه؛ مجید‌ الهام‌بخش


7. مقاله پژوهشی:کارکردهای بسیج جهان اسلام در تمدن سازی اسلامی

صفحه 219-244

همایون همتی؛ علیرضا پیروزمند؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ محمد خورشیدی


11. مقاله پژوهشی:سناریوهای تحولات سیاسی– امنیتی یمن

صفحه 349-372

حسین عصاریان؛ عظیم علیزاده؛ محمد مهدی پرویزی؛ مهرداد مومنی‎زاهد؛ ناصر چاووشی