ارائه الگوی پارادایمی راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده

درطول سالیان گذشته با عنایت به تأکیدات رهبران عالی نظام ج.ا.ایران مبنی­بر واگذاری امور اقتصادی به مردم و تأییدات سیاست­های کلی اصل 44 مبنی بر تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کماکان در بهره‌گیری مناسب از پتانسیل­های این بخش توفیق نداشته­ایم. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه تبیین راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. داده‌های این تحقیق به صورت تمام شمار بوده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات براساس مدل پارادایمی انجام گرفت. براساس نتایج این مدل می توان بیان داشت که مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و از ایجاد انحصار غیرضرور و تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری می‌نماید فلذا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی می‌بایست در دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد.
بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است. ارائه شفاف اطلاعات به منظور تقویت ساختار رقابتی و دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی ازجمله حقوق این بخش از اقتصاد ملی است همچنین امنیت اقتصادی تضمین‌کننده فعالیت بخش خصوصی بوده بنابراین حاکمیت می بایست با حمایت قضائی مؤثر، مالکیت مشروع بخش خصوصی و کلیه حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • آخوندی، عباس (1391)، بخش خصوصی: تلاش برای ارائه یک تعریف، تهران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران.
 • ادیب حاج­باقری، محسن؛ پرویز، سرور و صلصالی، مهوش (1386)، روش­های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری، چاپ اول.
 • اشتراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک منصوری، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
 • امام خمینی، روح‌الله (1371)، صحیفه نور. دوره 22 جلدی، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی (رحمت الله علیه)، چاپ سوم.
 • پایگاه اطلاع­رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه­ای (مدظله‌العالی)، آرشیو بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir.
 • جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید و صمیمی، سپیده (1393)، بررسی موانع
  سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست­های کلی ابلاغی نظام، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره دوم، شماره 7، ص 89-109.
 • دانایی­فرد، حسن (1384)، استراتژی مبارزه با فساد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره نهم، شماره 2، ص 101-117.
 • دانایی­فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، استراتژی پژوهش‌های کیفی، تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی 2، دوره یکم، شماره 2، پاییز و زمستان، تهران: دانشگاه امام صادق، ص 69-97.
 • رنانی، محسن (1376)، بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 • صدیقی، کورس؛ صدیقی، کاوس و صدیقی، شهریار (1394)، حوزه­های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه (فضاسازی­ها، جهت­گیری­ها و سیاست­ها)، طرح مطالعاتی سیاست‌های توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، گزارش نهایی، ویرایش دوم.
 • قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی 1387.
 • قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386.
 • قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، 1367.
 • قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1390.
 • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1384.
 • قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1372.
 • قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1379.
 • قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1395.
 • قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، 1390.
 • نیلی، مسعود (1396)، اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابر چالش­ها، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، جلد اول و دوم، چاپ اول.
 • هومن، حیدرعلی (1385)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
 

ب. منابع لاتین

 • Creswell, J.W., (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition). Boston: Pearson Publication.
 • Crishna Morgado, N., et al., (2013), Development Co-operation and private sector engagement for the environment – a scoping paper, Paris: OECD Publishing.
 • Di Bella, J., Grant, A., Kindornay, S. and Tissot, S., (2013), Mapping private sector engagements in development cooperation, The North-South Institute, Ottawa, www.nsi-ins.caa/publications/mapping-private-sector-engaegements-in-development-coopertion.