مقاله پژوهشی:طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دوره اول فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

رسانه‌ی رادیو و تلویزیون که تلفیقی از تکنولوژی و فرهنگ است، وقتی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری قرار می‌گیرد، دچار دوگانگی می‌شود. جنبه فرهنگی رسانه آکنده از امور مجازی و دلالت‌‌های لفظی است و در فرایند سیاستگذاری، تحت تاثیر ساختار‌های سازمانی قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل، بخش تکنیکال رسانه در عصر انفجار اطلاعات بر فرهنگ سیطره یافته و سیاستگذاری فرهنگی را به سمت ساختار فناورانه متمایل ساخته است.
در این شرایط برخی متفکران رسانه درخصوص قربانی شدن هنر در پای فناوری هشدار می‌دهند و از خدشه‌دار شدن رابطه انسان با هستی و جهان واقعی در دوره قدرت نمایی رسانه‌‌های مجازی ابراز نگرانی می‌کنند. نوع این تحقیق با عنایت به ماهیت مسئله و ویژگی‌ اهداف و سؤالات آن و لزوم قرار داشتن در چارچوب نظریه‌پردازی و مدل‌سازی؛ « توسعه‌ای-کاربردی » می باشد. برای این تحقیق از روش داده بنیاد با رویکرد تحلیل محتوا برگزیده استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق و گروه‌‌های متمرکز و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه کد گذاری که نوعی تحلیل محتوا در روش داده بنیاد محسوب می‌شود.در این تحقیق برای طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه مدل از هر دو رویکرد تجویزی و توصیفی استفاده شده است. در نهایت، باتوجه به تحولات مهم تکنولوژیک در رسانه‌ملی و شناخت ویژگی‌‌های محتوا و ساختار از طریق گفتگو با کارشناسان خبره منتخب، مدلی چندوجهی برای سیاستگذاری فرهنگی رسانه‌ملی طراحی شد که ضمن شناسایی شاخص‌ها و مولفه‌‌های فرهنگ ایرانی – اسلامی، به شرایط نوین رسانه نیز توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a cultural policy model for national media

نویسندگان [English]

 • Hossein mozaffar 1
 • Mehdi rezaiyan 2
 • abbas-ali hajiparvaneh 3
 • Majid elhambakhsh 4
1 Member of faculty of shahid rajaee university
2 Member of faculty of supreme national defense university
3 Ph.D in national security of supreme national defense university
4 Student of the first cultural course of the National Defense University
چکیده [English]

Radio and television media, which are a combination of technology and culture, are doubling when it comes to decision-making and policy-making. The cultural aspect of the media is full of virtual affairs and verbal connotations, and is influenced by organizational structures in the policy-making process. In contrast, the technical part of the media has dominated culture in the age of information explosion and has shifted cultural policy toward technological structure. .
In this context, some media thinkers warn about the sacrifice of art at the foot of technology and express concern about the deterioration of human relations with the universe and the real world during the power period of virtual media. The nature of this research is "developmental-applied" considering the nature of the problem and the characteristics of its goals and questions and the need to be within the framework of theory and modeling. For this research, the foundation's data method with selected content analysis approach has been used. For data collection, in-depth interviews and focused groups, and for data analysis, coding method, which is considered as a kind of content analysis in the foundation's data method. Is. Finally, considering the important technological developments in national media and recognizing the features of content and structure through conversation with selected experts, a multifaceted model was designed for cultural policy of national media that while identifying the characteristics and components of Iranian-Islamic culture, has it
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Policy
 • National Media
 • Model Design
 • Strategic Model
 • Theory of Processing
 • الف. منابع فارسی

  • آوینی مرتضی (1371)، آیینه جادو، تهران، موسسه روایت فتح.
  • اشتریان،کیومرث(1393)، متغیر‌های استراتژیک درسیاستگذاری فرهنگی‌، تهران، نشر کتاب
  • بیریکوف‌، ن‌. س. (1372)، تلویزیون و دکترین های آن در غرب، (ترجمه‌ی محمد حفاظتی). تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.‌
  • حفاظی، محمد(1372)، تلویزیون و دکترین‌‌های آن در غرب، تهران، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد.
  • خاشعی، وحید(1390)، مدیریت رسانه، تهران، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
  • رفیع پور‌، فرامرز (1378)، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، تهران‌. نشر کتاب فرا‌.
  • عالی زاده، عبدالرضا (1388)، مدیریت و رسانه، تهران، انتشارات سروش.
  • فرهنگی علی اکبر (1388)، ارتباطات انسانی‌، تهران دانشگاه آزاد.
  • فرهنگی، علی اکبر (1389)، مدیریت راهبردی رسانه، تهران‌، نشرنی.
  • فهیمی فرعلی اصغر (1388)، حکمت رسانه‌های مدرن، تهران‌،انتشارات مارلیک.
  • مک کوئیل، دنیس (1383)‌، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعیت، ترجمه: پرویز اجلالی‌، تهران مطالعات رسانه.
  • ناظمی اردکانی، مهدی (1383)، مبانی نظری مدیریت تحول فرهنگی در ایران‌، تهران، فارس
  • نیکو، مینو(1381)، شناخت مخاطب تلویزیون، تهران، انتشارات سروش.
  • ویندال‌، سون و دیگران ( 1376‌)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (ترجمه‌ی علیرضا دهقان)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها‌.
  • هاشمی، ثریا (1384)، بررسی اصول، اهدف و سیاست‌های حوزه سیما، تهران، مرکز پژوهش‌های صداوسیما.
  • هورک‌هایمر، ماکس(1380)، دیالکتیک روشنگری‌، مراد فرهاد پور، تهران، نشر گام نو.

   

  ب. منابع لاتین

  • Thomas R. Dye,(1995). Understanding Public Policy, Eight Edition, New Jersy,Prentice Hall, EnglewoodCliffs.
  • Sheram, John W.; Jackson, Robert and Burd , Stephen D.(2012). Systems Analysis and Design in a Changing World. South Western :Cengage Learning.
  • Chamers S. Wasson, (2006). System Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices. John Wiley & Sons, Inc.
  • Wright, P. N. (2013). Is Q for you? : using Q-methodology withingeographical and pedagogical research. Journal of Geography in Higher Education, 37: 2, 152-163.
  • Corner John and Jermy Howthorn (1993). Communication Studies: UK Rout ledg