مقاله پژوهشی:آثار نظام کارآمد مالیاتی بر بهبود محیط کسب وکار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد‌مقاومتی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی آثار نظام کارآمد مالیاتی بر بهبود محیط کسب­وکار در چارچوب سیاست­های کلی اقتصاد‌مقاومتی است. سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی در این پژوهش به عنوان چارچوبی عمل می‌کند که کلیه تصمیم‎ها و سیاست‌های اتخاذ شده جهت بهبود محیط کسب و کار باید در راستای آن صورت گیرد. بدیهی است چنانچه سیاست یا تصمیمی‌مغایر با این سیاست‌نامه باشد، در صورت امکان باید اصلاح و تعدیل شده و در صورت عدم امکان تعدیل، باید حذف شود. این پژوهش از لحاظ هدف و ماهیت مسئله مورد بررسی، پژوهشی کاربردی؛ از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، پژوهشی پیمایشی؛ از نظر داده‌های مورد استفاده در زمره تحقیقات کمی‌و از لحاظ روش پژوهش، تحقیقی توصیفی است. در نهایت؛ روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه­­ای - میدانی است؛ بدین‌معنی‌که در بخش مطالعه ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه­ای و در بخش­های دیگر از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ به­کار‌می­رود. به‌منظور سنجش روابط نیز آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری به­کار رفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کلیه شاخص‌های مولفه‌های فرآیندی نظام کارآمد مالیاتی با اثرگذاری بر شاخص پرداخت مالیات بر بهبود محیط کسب و کار اثر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of an efficient tax system on improving the business environment within the framework of general economic and resistance policies.

نویسندگان [English]

 • Mahmood alizade 1
 • shapor mohammadi 2
1 Ph.D student in strategic management of National Defense University
2 Professor and Member of faculty of Tehran university
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects of an efficient tax system on improving the business environment within the framework of general economic and resistance policies. The general policies of economics and resilience in this study act as a framework in which all decisions and policies adopted to improve the business environment must be made. Obviously, if a policy or decision is contrary to this policy, it should be amended and amended if possible, and amended if it is not possible. This research is a descriptive research in terms of the purpose and nature of the problem under study, applied research; in terms of data collection method, survey research; Finally, the method of data collection is library-field type, which means that in the study of research literature, the library method and in other parts of the questionnaire have been used to collect information. To validate the validity of the questionnaire, a valid factor analysis test is used and to measure the reliability of Cronbach's alpha, it is used. In order to measure the relationships, a structural equation modeling test has been used. The research findings show that all the indicators of the process components of the efficient tax system affect the improvement of the business environment by affecting the tax payment index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax
 • Efficient Tax System
 • Improving the Business Environment
 • Tax Payment Index
 • الف. منابع فارسی

  • عسکری علی (1392)، کالبد شکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور:چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی، فصلنامه سیاست‌های مالی واقتصادی، ۱۳۹۲; ۱ (۲) :۸۵-۱۲۰
  • علیزاده، نوید (1395)، توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)،۱۶ (۷ و ۸): ۳۳-۵۱.
  • گیل، جیت (1381)، مدیریت سازمان مالیاتی، ترجمه علی اکبر عرب مازار و مرتضی ملانظر، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی.
  • میدری، احمد ؛ قودجانی، اصلان (1387)، سنجش و بهبود محیط کسب وکار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
  • نظری، علیرضا؛ فدایی، ایمان (1392)، آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال اول، شماره 4، زمستان،صص 110-95.
  • بهبودی، داود؛ باستان، فرانک (1389)، بررسی تأثیرنظام مالیاتی بربهبود فضای کسب وکاردرایران به روش دلفی، مجموعه مقالات برگزیده چهارمین همایش سیاستهای مالی ومالیاتی ایران.
  • عرب مازار، عباس؛ احمدیان، مریم (1389)، چالش‌های مالیاتی محیط کسب و کار ایران، مجموعه مقالات چهارمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.
  • باستانی، علیرضا؛ رضایی، جواد (1388،( امکان سنجی بهبود فضای کسب و کار و ارتقای قدرت رقابت پذیری بنگاه‌ها از طریق اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی در ایران، مجموعه مقالات سومین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.
  • رحمانی، لیلا؛ نیکجو، فائزه (1390)، مقایسه نقش نظام مالیاتی در بهبود فضای کسب و کار،با تکیه بر امنیت اقتصادی در ایران و کشور‌های MENA، مجموعه مقالات پنجمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.

   

  ب. منابع لاتین

  • Kindsfateriene, K & Lukaševičius, K. (2008). The impact of the tax system on business environment. Engineering Economics. 2. 70-77.
  • Slemrod, Joel and Christian Gillitzer,(2014). ‘Tax Systems,’ Zeuthen Lectures Book Series, Cambridge, MA: MIT Press.
  • Stern, Nicholas (2010); A Strategy for Development. Washington, D.C. World Bank.
  • www.DoingBusiness.org