مقاله پژوهشی:راهبردهای توسعه مدیریت دانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

راهبردهای مدیریت دانش راه‌های رسیدن به اهداف مدیریت دانش را تعیین می‌کند. هدف این مقاله ارائه راهبردهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در بستر فنآوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت «مطالعه موردی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد» است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه‎ای بوده از روش آمیخته اکتشافی سه سطحی استفاده شد. تعداد جامعه آماری خاص این تحقیق 8 نفر و تعداد جامعه آماری عام 80 نفر از روش PLS تعیین گردیدند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی استفاده از نرم‌افزار‌های Excel,SPSS25 و در بخش آمار استنباطی با توجه به حجم کم داده و وجود سازه‌های درجه دوم(مکنون) از SMART-PLS استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از بین 85پرسشنامه توزیع شده 80 پرسشنامه بازگردانده شده به کمک نرم‌افزار SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که شاخص GOF این مدل، 0.76 است که نشان دهنده برازش قوی مدل تحقیق داشته و روایی و پایایی و مناسب بودن مدل را اثبات کرد.
در این تحقیق مشخص شد بین مولفه‌های ساختاری، رفتاری، توانمندساز و بستر‌ساز طرح راهبردی مدیریت دانش در بستر فناوری اطلاعات در سازمان یادشده و بعد عملی و بین مولفه‌های جهت‌ساز و زمینه‌ساز طرح راهبردی مدیریت دانش و بعد نظری رابطه معنی‌داری وجود دارد. در این پژوهش پس از تحلیل وضع موجود و مطلوب شکاف بین آنها را تعیین و برای پر کردن شکاف‌ها توصیه‌های راهبردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Knowledge Management Development in Ministry of Industry, Mine and Trade (Case Study: Industry, Mine and Trade Organization in Yazd Province)

نویسندگان [English]

 • mostafa nejati 1
 • abbas chahardoli 2
1 PhD Student of Strategic Management of Higher National Defense University
2 Assistant Professor of Strategic Management Faculty of Supreme National Defense University
چکیده [English]

Knowledge management strategies determine the ways to achieve the goals of knowledge management. The purpose of this article is to present appropriate strategies for implementing knowledge management in the context of information technology in the Ministry of Industry, Mine and Trade "Case Study in Yazd Province Industry, Mine and Trade Organization". The type of applied-developmental research was three-level exploratory mixed method. The specific statistical population of this study was 8 people and the number of general population 80 people were determined by PLS method. Data analysis was done in descriptive statistics using Excel, SPSS25 software, and in the inferential statistics section due to low data volume and quadratic structures (present) SMART-PLS was used. To analyze the data, out of 85 distributed questionnaires, 80 returned questionnaires were analyzed using SMART PLS software. The research findings showed that the GOF index of this model is 0.76, which indicates strong fit of the research model and proved the validity, reliability and suitability of the model.
In this research, it was found that there is a significant relationship between structural, behavioral, enabling and contextual components of knowledge management strategic plan in the information technology context in the mentioned organization and the practical dimension and between the structural and behavioral components of knowledge management strategic plan and theoretical dimension has it. In this study, after analyzing the current and desirable status of the gap between them, strategic recommendations were made to fill the gap

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Information Technology
 • Knowledge Management Strategic Plan
 • Structural
 • Behavioral
 • Enabling
 • Platform
 • Orientation and Background
 • الف. منابع فارسی

  • ارسر، ژاله و محمدی، یونس(1393)، نقش فناوری اطلاعات درمدیریت دانش در سازمان‌ها، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری.
  • احمدوند، علی محمد؛ نورنگ، احمد؛ فیروزشاهی، محسن؛ تربتی، امیر (1390)، توسعه الگوی مدیریت دانش به منظور بومی سازی در سازمان‌های پروژه محور، توسعه انسانی پلیس، آذر و دی 1390 - شماره 38 .
  • استیری، مجید (1396)، بررسی تاثیر و نقش فناوری اطلاعات بر توسعه مدیریت دانش، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، بهار 1396 - شماره 18، از 151 تا 17.
  • اسکندری، زهرا و سعادت، وجیهه (2016)، مدیریت دانش، رویکردی نوظهور در مدیریت، دومین کنفرانس تحقیقات مدرن در مدیریت در مالزی.
  • اشرفی، حمیدرضا زمستان (1397)، مولفه‌ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری: (جلد دوم) - شماره 8 از 47 تا 61.
  • آزاده، سهیلا و آهنین پنجه، مهدی (1397)، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان قم)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری؛ 1397.
  • پورنژدی عبداالله، شهریار (1383)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم وصنعت ایران، «ارایه چهارچوبی برای مدیریت راهبردی دانش، مطالعه موردی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، 1383
  • تقی پور, حسینعلی (1394)، بررسی رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی مطالعه مورد: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران.
  • تولایی، روح الله (1396)، فنون و ابزار و روش‌های تحقیق در مدیریت، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ص 42.
  • چهاردولی، عباس (1392)، رساله دکتری مدیریت راهبردی، طراحی الگوی مدیریت راهبردی تعاملی بر مبنای رویکرد سیستمی با نگرش، دانشگاه عالی دفاع ملی، ص363.
  • حسین زاده، مهناز؛ مهرگان، محمدرضا؛ کیانی، مجتبی (1392)، تحقیق درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری.
  • حسنوی، رضا و همکاران (1391)، عوامل کلیدی موفقیّت مدیریت دانش، تهران، آتی نگر.
  • حیدری، حسین علی؛ حیدری، حسن علی؛ خدایاری، خلیل (1397)، اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی مدیریت کسب و کار، زمستان 1397 - شماره 40 از 17 تا 45.
  • حمیدی زاده، محمدرضا؛ سلمانی، احمد؛ حاجی زاده؛ هوشنگ؛ باقرزاده، اصغر (1397)، الگوی شناخت ویژگی دانش راهبردی برای تدوین تجارب راهبردی مدیران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، دفاع ملی، بهار 1397.
  • خیری، مهتاب و زاهدی، علی (1395)، رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، نخستین کنگره بین المللی چالش‌های الکترونیکی، تهران.
  • رجب زاده قطری، علی؛ قاسمی، احمدرضا؛ آذر، عادل؛ حسینی، روح الله (1397)، نقش، عوامل فنی و اقتصادی در طراحی مدل هوشمند فازی اولویت گذاری پروژه‌های صنعتی: رویکرد سیستم خبرۀ فازی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات -شماره 34، علمی-پژوهشی ISC از 23 تا 4.
  • رسولی پشته، بهتاج و باقری‌نژاد، جعفر (1389)، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات روی رضایت مشتری، (تهران) فصلنامه تخصصی، رشد فناوری شماره 21.
  • رضائیان، علی و همکاران (1389)، بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس سال ششم شماره 27.
  • صدیقی، یوسف (1393)، ارزیابی آینده طراحی مدل‌های تجارت الکترونیک وب سایت (شواهد تجربی از سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز )، 1393 رساله دکتری تخصصی (PhD).
  •  فتحیان محمد  و مولانا پور، رامین (1389)، تجارت الکترونیکی، تهران، آتی نگر.
  • فتحیان، محمد و مهدوی نور، حاتم (1392)، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران دانشگاه علم و صنعت.
  • فیروزبخت، مهشید،  پاییز (1395)، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری کرج)، پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، - شماره 12 از 63 تا 89.
  • میرزایی اهرنجانی حسن و امیری و مجتبی (1381)، ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 56، شماره 0 - شماره پیاپی 572، بهار 1381.
  • نجف بیگی، رضا؛ صرافی‌زاده، اصغر؛ طاهری لاری، مسعود (1390)، طراحی الگوی زیر ساختی مورد نیاز به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان (تهران) پژوهش‌نامه مدیریت تحول شماره 5.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت طرح و برنامه، برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهران، (1395).

   

  ب. منابع لاتین

  • Franco, Massimo Stefania Mariana (2007). "information technology repositories and knowledge management processes". The journal of information and knowledge management systems. Vol.37.no.4. retrieved from www.emeraldinsight.com in 2008/11/05.
  • Mohemed, mirghan & Michael stankosky and Arthur Murray (2006). Knowledge management and information technology: can they work in perfect harmony?. Journal of knowledge management. Vol.10. no.3. retrieved from www.emerald.ir. Date:2008/11/05
  • wild, Rosemaly and Kenneth griggs(2008). A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management. The journal of information knowledge  management systems. Vol.38.no.4. retrieved from www. emerald. com. Date:2008/11/05
  • making knowledge management fly (2007). Strategic direction. Vol.23.no.10. retrieved from www.emerald.com. Date: 2008/11 /05
  • Murphy, jim (2008). Why km initives could benefit from outside help.km review . vol.11.issue5. retrieved from www.emerald. com. Date:2008/11/05.
  • Ray, loye (lynn) (2008). Requirement for knowledge management: business driving information technology. Journal of knowledge management. Vol.12.no.3. retrieved from www.emerald.com. Date:2008/11/05.