مقاله پژوهشی:تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران/ نویسنده مسئول

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران،

3 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

سازمان­های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی­های خاص، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت­های متناسب با شرایط خود، از جمله نوآوری فناورانه می­باشند. به‌همین‌دلیل در این پژوهش، به بررسی تاثیر ویژگی­های فناوری برتر (در محیط دفاعی) بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند و همچنین تاثیر این دو قابلیت بر اهداف راهبردی محصول دفاعی پرداخته شده­است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. در راستای استخراج و یا متناسب­سازی سنجه­های حاصل از مرور ادبیات موضوع از روش گروه کانونی استفاده و داده­های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان صنعت الکترونیک دفاعی جمع­آوری شد. تحلیل داده­های حاصل با کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی نشان داد که ویژگی­های فناوری برتر بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند اثرگذار است و قابلیت­های نوآوری محصول و فرایند در محیط دفاعی، عملکرد محصول را در ابعاد راهبردی تحت تاثیر قرار می­دهند. یافته­های تحقیق، مدیران صنعت الکترونیک دفاعی را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند با دیدگاه راهبردی و بهره گرفتن از ویژگی­های صنعت فناوری برتر به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید، هدایت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A strategic approach to the impact of high technology on technological innovation (Case Study: Defense Electronics Industry)

نویسندگان [English]

 • Somayeh Mehrabi Guran 1
 • Ebrahim Mahmoodzadeh 2
 • Ali Reza Bushehri 3
 • Majid Ramezani 3
1 PhD student, Industrial Engineering in Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 Associate Professor in College of Industrial Management and Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in College of Industrial Management and Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

High technology defense organizations, due to specific characteristics, require more attention to capabilities, including technological innovation (product and Process innovation). For this reason, in this study, the impact of high technology (in a defensive environment) on the product and process innovation capability. The research methodology is exploratory and descriptive in terms of purpose, and is applied in terms of achievement. In order to extract or adapt the metrics (from literature) with the Iranian High-Tech defense organizations, the focus group method was used and the required data were collected in the form of a questionnaire from 58 defense organizations of the field of electronics. PLS (partial least squares) SEM used to analyses the data. Findings showed that High-Tech affects product innovation and process innovation and the capabilities of product and process innovation in defense environment, influence product performance in strategic dimension. In addition, the defense environment directly and indirectly (through the impact on the product innovation capability) influences the performance of the defense product. The research findings lead managers of defense electronic industries to empower the organization in the field of product and process innovation with a strategic vision and taking advantage of the features of high- tech industry as an opportunity, not a threat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic approach
 • Product performance
 • Product innovation capability
 • process innovation capability
 • الف. منابع فارسی

  • اسکندری، محمد (1390)، الگوی هماهنگی استراتژی‌های نوآوری با استراتژی‌های اثربخشی سازمانی، مورد مطالعه: سازمان‌های فعال در بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • دهقانی پوده، ح. اخوان، پ. حسینی سرخوش، م (1392)، افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز، مدیریت نوآوری، 2، 45-68
  • رضوانی، حمیدرضا، گرایلی نژاد، رزا (1390)، ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه پارک‌ها و مراکز رشد، 28، 21-26
  • زندحسامی، حسام، آشتیانی پور، زینب (1392)، تحلیل چگونگی تاثیر قابلیت های نوآوری فناورانه بر رقابت پذیری شرکت‎های کوچک و متوسط، مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، 1-24
  • فقهی فرهمند، ناصر (1390)، مدیریت تکنولوژی سازمان (چاپ دوم)، تبریز: انتشارات فروزش.
  • لیتوسلیتی، ل، (1392)، کاربرد گروه های کانونی در پژوهش (ویژه اتاق های فکر)، ترجمه: ابراهیمی لویه، عادل، حقیقی ایرانی، فریبا، نشر علم، چاپ اول
  • محمدی، مهدی. باقر سلیمی، سعید. بوشهری، علیرضا. نظری زاده، فرهاد (1388)، طراحی نظام نوآوری دفاعی، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • محمودزاده، ابراهیم (1389)، مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا (چاپ سوم)، تهران: انتشارات انستیتو ایز ایران.
  • مدهوشی، م. طبیبی، م. ر و دلاوری، ه. ر (1392)، بررسی اثر رویکرد بازار و رویکرد کارآفرینی بر روی نوآوری در بنگاه های متوسط و کوچک، مطالعات معاملات، 17(65)، 115-136
  • مرکز صنایع نوین (1384)، پروژه شناسایی نهادهای سیاستگذار و پشتیبان صنایع با فناوری برتر در ایران.
  • مکنزی، کنت (1385)، چشم‌انداز مشترک ارتش آمریکا در افق 2020، ترجمه: حیدری، عبدالمجید و تمنایی، محمد، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • هیر، جوزف، هالت، توماس، رینگل، کریستنسن، سارستد، مارکو (1395)، مدل‌سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی، ترجمه: آذر، عادل، غلامزاده، رسول، نشر نگاه دانش، چاپ اول

   

  ب. منابع لاتین

  • Afuah, A. (2002), mapping technological capabilities into productmarkets andcompetitive advantage: the case of cholesterol drugs. Strategic Management Journal; 23:171–9.
  • Ardakani, S., Zare Ahmadabadi, H., Taleifar, R., Hataminasab. S., H. (2010). The analysis of effective factors on success of new product Development in small and medium enterprises (food and drinking industry in Farz province). Scientific-Research management of production and operation management of first year, 1, 53-70
  • Azar, G. Ciabu schi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness, International Business Review 26 (2017) 324–336
  • Banerjeea, T. Siebertb, R. (2017), Dynamic impact of uncertainty on R&D cooperation formation and research performance: Evidence from the bio-pharmaceutical industry, Research Policy, 46, 1255-1271
  • Bauer, J. M., Lang, A., Schneide, V. (2011). Innovation Policy and Governance in High-Tech Industries: The Complexity of Coordination
  • Bi, K.X., Sun, D.H., Zheng R.F., & Li, B.Z. (2006). The construction of synergetic development system of product innovation and process innovation in manufacturing enterprises. Proceedings of the 13th International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), Lille, France, 628–636
  • Bunnell, T. (2002), Positioning Malaysia: High-tech networks and the multicultural rescripting of national identity. Political Geography 21, 105-124.
  • Camisón, C., Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, 2891–2902
  • Camisón, C., & Villar-López, A. (2010). An examination of the relationship between manufacturing flexibility and firm performance: The mediating role of innovation. International Journal of Operations and Production Management, 30(8).
  • Chiaroni, D. Chiesa, V. Frattini, F. (2011), The Open Innovation Journey: How Firms Dynamically Implement the Emerging Innovation Management Paradigm, Technovation, 31(1), 34-43
  • Chin, W.W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides, G.A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 1295-1336.
  • Chorev, S., Anderson, A. R. (2006).  Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process. Technovation, 26(2), 162-174.
  • Damanpour, F. (2010). An integration of research findings of effects of firm size and market competition on product and process innovations. British Journal of Management, 21(4), 996–1010.
  • De Vol, R. (1999). America's High Tech Economy: Growth, Development, and Risks for Metropolitan areas, CA: The Milken Institute.
  • DOVLEAC, L. (2011). An Analisys Of Consumers’ Expenditures On High- Tech Products. Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, 93-98.
  • Erensal, Y. C., Oncan, T., Demircan, M. L. (2006). Determining key capabilities in technology management using fuzzy analytic hierarchy process: A case study of Turkey. Information Sciences, 176, 2755–2770
  • Etemad H, Lee Y. (2001). Technological capabilities and industrial concentration NICs and industrialized countries: Taiwanese SMEs versus Southern Korean chaebols. Int J Entrepr Innov Manage 1(3):329–55
  • Eurostat. (2005). what is High-tech Trade? Definition Based on the SITC Nomenclature. EuropeanUnion_Eurostat.March2005. information website: http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/ reference/ sdds/ en/ strind/ innore_high_tech_trade.pdf
  • Fornell, C., Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50
  • Gill, d. N. (2009). The influence of invironmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations, Technovation, 29 (12), 810-818
  • Gima, K., Murray, J.Y. (2007). Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in China. Journal of International Marketing, 15(2), 1-29.
  • Godin, B. (2004). The obsession for competitiveness and its impact on statistics: the construction of high-technology indicators. Project on the history and sociology of S&T statistics. Working Paper No 25.
  • Gu, Q, Jiang, W, Wang, G, (2016), Effects of external and internal sources on innovation Performance  in Chinese high-tech SMEs: A resource-based Perspective, J.Eng.Technol.Manage, 40, 76–86
  • Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics,133,662–676
  • Han, Ch, Rhyn, S,  Yang, M, Ieromonachou, M, Zhang, H, (2018),  Evaluating R & D investment efficiency in China's high-tech Industry, Journal of High Technology Management Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.hitech.2017.04.007
  • Hao, Sh. Song, M. (2016). Technology-driven strategy and firm performance: Are strategic capabilities missing links? Journal of Business Research 69, 751–759
  • Hecker, D. E, (2005). High-technology employment: a NAICS-based update. Monthly Labos Review 7: 57-72.
  • Hill, C. Jones, G. (1995). Strategic Management: an Integrated Approach, McGraw Hill, Boston, USA
  • Hirunyawipada, T. (2006). Consumer innovativeness and perceived risk: implications for high technology product adoption. Journal of Consumer Marketing, 23(4), 182-198.
  • Kerr, C., Farrukh, C., Phaal, R., Probert. D. (2013). Key principles for developing industrially relevant strategic Technology: management toolkits.   Technological Forecasting & Social Change, 80, 1050–1070
  • Lio, S., Chang, W., Wu, C. & Katrichis, J.M. (2011). A Survey of Market Orientation Research (1995-2008). Industrial Marketing Management, 40(2): 301-310.
  • Medcof, J. W. (1999). Identifying'super-technology'industries. Research-Technology Management, 42(4), 31-36
  • Menguc, B., & Auh, S. (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure. Industrial Marketing Management, 39, 820–831.
  • Mishra, S. S., Saji, K. B. (2013). The impact of institutional variables in new high-tech product development processes: The moderating roles of perceived risk and project duration. Marketing Intelligence & Planning, 31(2), 160 – 178.
  • Mothe, C., Nguyen Thi, T. (2010). The link between non-technological innovations and technological innovation. European Journal of innovation management, 13 (3), 313-332
  • Mumford, M. D. Zaccaro, S. J. Connelly, M. S. Marks, M.A. (2000). Leader ship Skills: Conclusions and Future Directions, Leadership Quarterly, 11(1), pp.155–170
  • Naranjo, D. (2009).The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations, Technovation, Volume 29, Issue 12, 810-818
  • Ortega, M. J. (2009). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities’ moderating role. Journal of Business Research.7.
  • Porter, M. E, (2003). Building the Microeconomic Foundations of Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, New York, Oxford University Press.
  • Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2005). SmartPLS 2.0 [Computer soft­ware]. Retrieved from www.smartpls.de
  • Santhapparaj, A.S. Sreenivasan, J.  Loong, J.C.K. (2006). Competitive Factors of Semiconductor Industry in Malaysia: the Managers’ Perspectives, Competitiveness Review, 16( 3&4), pp.197 - 211
  • Schilling, M.A. and Hill, C.W.L. (1998). Managing the new product development process: strategic imperatives, Academy of Management Executive, 12(3): 67-81.
  • Shenhar, A. J. (1993). From low- to high-tech project management. R&D Management, 23(3), 199–214.
  • Swamidass, P.M., Newell, W. T.,(1987) Manufacturing Strategy, Environmental Uncertainty and Performance: A Path Analytic Model, management science, 509 - 524
  • Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness­of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting (pp. 739-742). Padova, Italy: CLEUP.
  • Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48, 159-205.
  • Tuominen, M., & Hyvönen, S. (2004). Organizational innovation capability: A driver for competitive superiority in marketing channels. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(3), 277–293.
  • Unger JM, Rauch A, Frese M, Rosenbusch N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: a meta- analytical review. J Bus Ventur 26:341–358
  • Viardot, E. (2004). Successful Marketing Strategy for High-Tech Firms (Third edition). Artech House Inc.
  • Walker, R. M. (2004). Innovation and Organisational Performance: Evidence and a Research  Agenda. Retreived 01.07.15, [from] http://www.aimresearch.org
  • White, M. A., Bruton, G. D. (2011). The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach. South-Western: Cengage Learning
  • Zahra SA, Neubaum DO, Larrañeta B.)2007), Knowledge sharing and technological capabilities: the moderating role of family involvement. J Bus Res; 60(10):1070–9.
  • Zemlickiene, V. (2011). Analysis of High-technology Product development Models. Intellectual Economics, 2(10), 283–297
  • Zhang, J. & Duan, Y. (2010). Empirical study on the impact of market orientation and innovation orientation on new product performance of Chinese manufacturers. Nankai Business Review International; 1(2): 214-231.
  • Zhang, J. (2003). High-Tech start-Ups and industry dynamics in Silicon Valley. Public Policy Institute of California