دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1401 
مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت

صفحه 103-132

حمیدرضا محمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد ابویی اردکان؛ مهدی مرتضوی


تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی

صفحه 173-196

جعفر صفایی مزید؛ محمود متوسلی؛ سیدجواد امینی؛ حمید پاداش