طراحی الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازارهای مالی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران ؛ نویسنده مسئول؛

2 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حقوق بازنشستگی یکی از ارکان حمایت اجتماعی است و بنابراین حفظ ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی چالشی جهت تأمین معیشت سیل مستمری‌بگیران در آینده است. اگرچه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می­تواند به نحو بارزی به پایداری مالی این نظام‌ها کمک کند، ولیکن واقعیت این است که یکی از مشکلاتی که از فرایند رشد و تجمیع حجم بزرگ دارایی­های طرح‌های تأمین اجتماعی در میان کشورها نشأت می‌گیرد، چگونگی سرمایه­گذاری آنهاست. اهمیت این موضوع، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را به‌سوی ایجاد گروه‌های مطالعاتی جهت بررسی مقوله سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی رهنمون شده است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر به‌دنبال ارائه الگویی مطلوب جهت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازارهای مالی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. به‌دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، به‌شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از 10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور را داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با بهره‌گیری از شیوه تحلیل سلسله‌مراتبی[1] و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی به اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده پرداختیم. نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری مطلوب در بازارهای مالی کشور از اصلاحات ساختاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آغاز خواهد شد و در این بین حفظ پایداری مالی صندوق مهم‌ترین عامل اثرگذار بر الگو خواهد بود. اولویت عوامل اصلی موثر بر سرمایه‌گذاری صندوق به‌ترتیب عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و سرانجام، عوامل مرتبط با بازارهای مالی کشور بوده است.
 
[1] . Analytical Hierarchy process

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an optimal investment model for the Armed Forces Pension Fund in the Islamic Republic of Iran's financial markets

نویسندگان [English]

 • Yashar Dindar Kaleh Sar 1
 • Yavar Dashtbany 2
1 Master of Business Administration, University of Tehran, Responsible Author
2 . PhD in Economic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

Pensions are one of the pillars of social protection and therefore maintaining the financial stability of them is a challenge for the future. Although the investment of funds can significantly contribute to the financial sustainability of these systems, the problem is how they are invested and The importance of this issue has led countries and international organizations to establish study groups to study the issue of investing in social security funds. Therefore, this study provides a favorable model for investing of the Armed Forces Pension Fund in the Islamic Republic of Iran's financial markets, and due to the sensitivity of access to information in the military field, the factors affecting the investment of pension funds in the country's financial market were extracted by content analysis method and a focus group consisting of 10 experts who had at least five years of financial experience and investment in the country's financial market were examined. Finally, by prioritizing the Analytic Hierarchy Process (AHP) and forming a pairwise comparison matrix, we prioritized the identified factors.
The results showed that favorable investment in the country's financial market will begin with the structural reforms of the fund, and in the meantime, maintaining the financial stability of the fund will be the most important factor affecting the model. Priority of the main factors affecting the fund's investment have been factors related to the structure of the fund, factors related to fund management, macro factors, laws and regulations, and finally factors related to the country's financial market, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pension Funds
 • Financial markets
 • Investment
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • الف. منابع فارسی

  • ادبی فیروزجائی، باقر (1396)، چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، فصلنامه اقتصاد دفاع، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گروه منابع و اقتصاد دفاع، (6)2. صص 30-11.
  • ادبی فیروزجائی؛ کریمی، بهنام (1397)، آسیب‌شناسی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح؛ ارائه سیستم حساب‌های شخصی به منظور تأمین پایداری مالی صندوق، فصلنامه اقتصاد دفاع، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گروه منابع و اقتصاد دفاع، (9)3. صص 84-59.
  • اسکندری، حمید؛ پیرایش شیرازی‌نژاد ، حسین؛ باطبی، سولماز (1394)، مطالعه سازوکار صندوق‌های بازنشستگی اختیاری، https://tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_195.pdf
  • رستمی، مرتضی و حبیب‌نژاد، سید احمد (1396)، بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری، حقوق خصوصی. (1)14. صص 115- 95.
  • رسولی، ابراهیم (1394)، مطالعه تطبیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری معلمان در کشورهای ایران، آمریکا و کانادا، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان.
  • رسولیان، محسن (1396)، بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق 1404، فصلنامۀ مدیریت نظامی، (65)17. صص. 105-74.
  • زنوز، بهروز، هادی (1396)، صندوق‌های بازنشستگی ایران در گذر زمان؛ با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ناشر: طرح نقد. صص 514-1.
  • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)، مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786
  • یوسفی قلعه‌رودخانی، محمد علی (1396)، بررسی چالش‌های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکارهای عملی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1. صص 111- 95.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Babalos, V. & Stavroyiannis, S. (2019). Pension funds and stock market development in OECD countries: Novel evidence from a panel VAR. Finance Research Letters, Volume 34.
  • Belolipetskii, A. A. & Lepskaya, M. A. (2019). Mathematical Modeling of the Operation of Pension Funds in Order to Assess Their Sustainability. Systems Analysis And Operations Research. PP. 415-424.
  • Beauchamp, A. & Wagner, M. (2020). Is there adverse selection in the U.S. social security system?. Economics Letters, Volume 189.
  • Z. (1990). Pension Funds and Financial Innovation. Financial Management. Vol. 19, No. 3, pp. 11-22.
  • Cadoni, M., Melis, R. & Trudda, A. (2017). Pension funds rules: paradoxes in risk control. Finance Research Letters. Volume 22. PP. 20-29.
  • Doyle, J., Eades, K. & Marshall, B. (2020). Estimating the effect of active management and private equity fordefined benefit pension funds. The Quarterly Review of Economics and Finance. PP. 1-9.
  • Elgoumi, B., Elkhomssi, M. & Alaoui, A. J. (2019). Dynamic modeling and resolution of the pension fund problem. 2nd International Conference on Applied Mathematics. PP. 1-9.
  • Gechert, S., Paetz, C. & Villanueva, P. (2020). The Macroeconomic Effects of Social Security Contributions and Benefits. Journal of Monetary Economics. PP. 1-22.
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). Pension Markets in Focus 2020. https://www.oecd.org/finance/financial-markets/globalpensionstatistics.htm.
  • Pagnoncelli, B., Cifuentes, A. & Denis, G. (2017). A two-step hybrid investment strategy for pension funds. North American Journal of Economics and Finance. PP. 574- 583.
  • Saaty, T.L. (1994). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytical hierarchy process. RWS Publications.