تدوین الگوی شایستگی‌های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی دانشگاه ایوان‌کی؛ نویسنده مسئول

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایوان کی، ایوان کی، ایران؛

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری بود. در ابتدا مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 11 نفر از خبرگان که به‌صورت گلوله برفی و هدفمند نظری انتخاب شده بودند و تا رسیدن به اشباع نظری انجام پذیرفت. پس از هر مصاحبه متن آن پیاده‌سازی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری شد. همزمان با این فرایند شرح وظایف مدیران استانی،‌ وب سایت ONET و اسناد بالادستی بررسی، کدگذاری و جمع بندی شد. 48 شایستگی فرعی مدیران استانی در ۶ مقوله یا بعد اصلی شایستگی به نام دانش، ویژگی‌های شخصیتی، ارتباطی و میان فردی، فکری و تحلیلی-ذهنی،‌مدیریتی و اجرایی و ارزشی و اعتقادی دسته‌بندی شدند و روایی و پایایی یافته‌ها مورد تایید قرار گرفت. در انتها شایستگی‌ها با نظر مصاحبه‌شوندگان رتبه‌بندی شدند که مقوله دانش بالاترین رتبه و مقوله فکری، تحلیلی-ذهنی پایین‌ترین رتبه را داشت. از بین شایستگی‌های فرعی نیز شایستگی‌های تسلط بر قوانین و مقررات بازنشستگی (فنی)، تسلط بر امور درآمد و هزینه، ‌‌برنامه‌ریزی و سازماندهی، نظارت و کنترل، بالاترین رتبه و مدرک تحصیلی مرتبط، رفتار سیاسی، ‌‌شایسته‌سالاری، ‌‌پایین‌ترین رتبه را داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a competency model for provincial managers of the state pension fund

نویسندگان [English]

 • Vahid Gholamrezai 1
 • Sayyed Ahmad Hosseini 2
1 Master of Human resource development trend of governmental management, Eyvanekey University, Responsible Author
2 Assistant professor in Department of Management and Accounting, Faculty of Humanities. Eyvane key University, Eyvanekey. Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to identify the competencies of the provincial managers of the civil servant Pension Fund. Initially, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 11 experts who were selected as theoretical snowballs and reached theoretical saturation. After each interview, the text was implemented and coded using MAXQDA software. Simultaneously with this process, the job descriptions of the provincial managers, on ONET website and upstream documents were reviewed, coded and summarized. 48 sub-competencies of provincial managers were classified into 6 categories or main dimensions of competence called knowledge, personality traits, communication and interpersonal, intellectual and analytical-mental, managerial and executive, value and belief, and the validity and reliability of the findings were confirmed. Took. At the end, the competencies were ranked according to the interviewees, with the highest knowledge category and the lowest intellectual-analytical category. Among the sub-competencies are the competencies of mastering the (technical) rules and regulations of retirement, mastering the affairs of income and expenses, planning and organizing, supervising and controlling, the highest rank and related degree, political behavior, meritocracy, the lowest rank Had.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil sevants pension fund
 • Provinicial manager
 • competency
 • الف. منابع فارسی

  • بهراد، آرمان؛ سبک رو، مهدی؛ طباطبایی نسب، سید محمد (1398)، طراحی الگو شایستگی‌های رؤسای گروه‌‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور(یک رویکرد کیفی)، پژوهش‌‌های مدیریت منابع سازمانی، ۹(4)، ۴۳-۶۷.
  • پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان؛ رضی، زهرا (1395)، طراحی الگو شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان، پژوهش‌‌های مدیریت منابع انسانی، 8 (2)، 27 –
  • رنگریز، حسن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ سلطانیه، فرزاد (1396)، طراحی الگوی شایستگی‌‌های استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون، فصلنامه مدیریت بر آموزش ‌‌سازمان‌ها، 6(1)، 9-49.
  • زاهدی، شمس السادات و شیخ، ابراهیم (1389)، الگوی قابلیت‌‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، مطالعات مدیریت راهبردی 1 (1)، 95- 139.
  • سرعتی آشتیانی، نرجس (۱۳۹۴)، طراحی الگو شایستگی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری مدیران پژوهشی، کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، 1، 1-13.
  • صدری نوش آبادی، سید صدرالدین؛ رمضانی اردی، عمران؛ اصغری، پریسا (1397)، الگو شایستگی‌های عمومی‌مدیران دستگاه‌‌های اجرایی کشور، فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی‌کشور، ۵۶، 33- 50.
  • عبدی، علیرضا (۱۳۹۵)، تدوین نیم رخ شایستگی مشاغل راهبردی به منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 6 (20)، 99 –
  • عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ صفری، حسین؛ غلامی، مهرداد (1394)، الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی‌ایران بر اساس سند چشم انداز 1404، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(1)، 23- 38.
  • قلی پور، آرین (1397)، طراحی و تدوین الگو شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
  • میر، سیدجواد؛ گنجیان، مهدی؛ فروهش تهرانی، غلامرضا (1393)، چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(7)، 139-111.
  • یوسفی قلعه رودخانی، محمدعلی (1396)، بررسی چالش‌‌های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار‌‌های عملی، فصلنامه علمی‌تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1(1)، 95-111.

  ب. منابع انگلیسی

  • Bondarenko, V., Diugowanets, O., Kurei, O. (2021). Transformation of Managerial Competencies within the Context of Global Challenges,SHS Web of Conferences; Les Ulis, 90
  • Hsieh, S., Lin, J., & Lee, H. (2012). Analysis on literature review of competency. Journal of International Review Business Economic, 2(11), 25-50.
  • https://mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
  • https://onetonline.org/
  • J Monang, I Sudirman, J Siswanto, (2016). In Search for a Public Servant Competency Model: A Literature Review, The 17th APIEMS 2016 Asia Pasific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Taipei Taiwan.
  • Kang, E., Lee, H. (2021). Employee Compensation Strategy as Sustainable Competitive Advantage for HR Education Practitioners. Sustainability, 13, 1049. https://doi.org/10.3390/su13031049
  • Kregel, I., Ogonek, N. and Matthies, B. (2019). Competency Profiles for Lean Professionals – An International Perspective, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 68 No. 2, 423-446.
  • Kvale, S. (1996). Inter Views: An introduction to qualitative research writing. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
  • Lee, Y. (2010). Exploring high-performers’ required competencies, Expert Systems with Applications, Vol. 37, 434–439.
  • Midhat Ali, M, Mohsin Qureshi,S , Saad Memon, M, Irshad Mari, S, Babar Ramzan, M,(2021).Competency Framework Development for Effective Human Resource Management, Volume: 11 issue: 2.
  • Sanghi, Seema(2016).The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations, Published by Sage Publications.
  • Shukla, A, Sharma, K,(2021).Importance of Competencies in Performance Evaluation of Indian Civil Servants, https://www.researchgate.net/publication/349551416_Importance_of_Competencies_in_Performance_Evaluation_of_Indian_Civil_Servants
  • Skorková, Z., (2016), Competency Models in Public Sector, Procedia-Social and Behavioral Sciences,Vol. 230, pp. 226-234
  • Smutný, P., Procházka, J. & Vaculík, M. (2014). Developing Managerial Competency Model, In Hradec Economic Days, Working paper in Masaryk University: Czech Republic, pp. 1-8.
  • Sudirman, I., Siswanto, J., Monang, J. and Aisha, A.N. (2019). Competencies for effective public middle managers, Journal of Management Development, Vol. 38 No. 5, pp. 421-439.