راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران؛ نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران

3 دکتری مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران

4 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده

راهبرد پابرجا[1]، راهبردی است که باوجود موانع، غافل‌گیری‌ها و خطاهای پیش‌بینی نشده، همچنان کارآمد است. هدف اصلی این پژوهش تدوین راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته و از نظر روش، اکتشافی- پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. ابتدا شاخص‌های قابلیت‌محور مؤثر بر پابرجایی برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی از طریق مصاحبه با خبرگان سازمان موردمطالعه شناسایی و براساس آنها پرسشنامه‌ای تنظیم و بین مدیران و فرماندهان آمادوپشتیبانی توزیع شد. جامعه آماری مصاحبه، خبرگان و مدیران عالی و فرماندهان ارشد سازمان دفاعی موردمطالعه هستند که 9 نفر از آنها به روش قضاوتی انتخاب شدند. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه کارشناسان، مدیران و فرماندهان حوزه آمادوپشتیبانی سازمان دفاعی موردمطالعه است که به‌روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحلیل‌ها، به شناسایی چهار عدم‌قطعیت محوری شامل: عدم‌قرارگیری در شبکه زنجیره تأمین جهانی؛ اختلاف سطح طبقاتی بین سازمان موردمطالعه و سایر نیروهای دفاعی؛ تحریم‌ها، بحران و جنگ و عدم‌تداوم و پایداری تأمین و منابع تأمین منجر شد. راهبرد‌های پابرجای متناسب، شامل: تجارت مجدد؛ وحدت ملی؛ مردمی کردن دفاع؛ هسته کوچک دانا به‌عنوان نهاد کارفرمایی دانش‌بنیان و شبکه بزرگ توانا به‌عنوان نهاد تأمین‌کننده توانمند شناسایی شدند.
 
[1]. Robust Strategy

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outsourcing of Logistic Services Robust Strategies (Case Study: Defense Organization)

نویسندگان [English]

 • Amir Sadeghi 1
 • Mehdi Jafarsalehi 2
 • Hamid Reza Zarghami 3
 • Mahmoud Gholami 4
1 Assistant professor of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Corresponding Author
2 M.A in Logistics of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
3 Assistant professor of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
4 Assistant professor of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
چکیده [English]

A Robust strategy is one that is still effective despite obstacles, surprises, and unforeseen mistakes. The purpose of this study is to develop robust strategies for outsourcing logistics services. This research is applied in terms of purpose, mixed in terms of approach exploratory-survey method. Library and field methods have been used to collect information. First, the capability indicators affecting the sustainability of logistics services outsourcing were identified through interviews with experts and based on them, questionnaires were prepared and distributed among managers and commanders of preparedness and support. The statistical population of the interview is the experts and senior managers of the defense organization who were selected by judgment. The population for the distribution of the questionnaire of experts and commanders in the field of readiness and support of the Defense Organization. The results of analysis identify four pivotal uncertainties, including non-location in the global supply chain network; Class level differences between the organization under study and other defense forces; Sanctions, crisis and war; And led to the discontinuity and stability of supply and sources of supply. Proportionally consistent strategies include resale; National unity; Popularizing defense; And Dana was identified as a knowledge-based employer and the Tavaana Network was identified as a capable supplier.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Robust strategies
 • Outsourcing
 • Logistics services
 • Defense organization
 • الف. منابع فارسی

  • آیرس، جیمز (1391)، راهنمای مدیریت زنجیره تأمین (ابراهیم، تیموری و اشکان، حافظ الکتاب، مترجمان)، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • امیری، حسن (1397)، برنامه­ریزی پابرجا به‌منظور کسب آمادگی جهت جذب و توسعه موفق فناوری دفاعی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4 (4)، 93- 116.
  • برومند، زهرا و کیخوانی‌موسی، شیرین (1390)، برون‌سپاری فعالیت­های خدماتی شرکت­ها. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، 2 (7)، 37- 60.
  • خدادادحسینی، سید حمید؛ لشکر بلوکی، مجتبی؛ فرخی، فاطمه (1391)، رویکردهای جایگزین طراحی راهبرد در شرایط عدم قطعیت، رویکرد تحلیلی- تطبیقی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5 (18)، 55- 61.
  • دوار، جیمز (2002)، برنامه‌ریزی پابرجا با بهره‌گیری از روش برنامه‌ریزی برپایه فرض (وحید، وحیدی‌مطلق، مترجم)، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی‌وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • رهنورد، فرج اله و سیف‌الهی، علی‌بابا (1390)، مدیریت برون‌سپاری، تهران: مؤسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
  • سنگه، پیتر (1388)، برنامه‌ریزی پابرجا: برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت عمیق بر پایه سناریو (زیرنظر عبدالرضا، عالی‌زاده، مترجمان)، تهران: انتشارات هنر رسانه اردیبهشت.
  • شهبازی، میثم و کیانی‌فر، فرهاد (1395)، طراحی نوعی نظام خبره برای برون‌سپاری در سازمان‌های حاکمیتی، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، (3)، 576- 590.
  • قاسمی، عبدالرسول؛ تکلیف، عاطفه؛ محمدی، تیمور؛ محمدیان، فرشته (1396)، تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، (24)، 89- 121.
  • قاضی­زاده‌فرد، سیدضیاالدین و اتابکی، محمدسعید (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان­های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 10 (39).
  • لشکربلوکی، مجتبی (1391)، طراحی الگوی ی تدوین راهبرد پابرجا در شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از الگو‌سازی ساختاری تفسیری، رساله دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
  • لشکربلوکی، مجتبی؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ حسینی، سید محمود؛ حمیدی زاده، محمدرضا (1391)، طراحی الگوی ی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی، اندیشه مدیریت راهبردی، 6 (2)، 121- 151.
  • لمپرت، رابرت و همکاران (1385)، برنامه‌ریزی پابرجا برای یک قرن (وحید، وحیدی‌مطلق، مترجم)، تهران: انتشارات اندیشکده صنعت‌وفناوری (آصف)، سال چاپ اثر اصلی2003.
  • ملکی‌فر، عقیل (1385)، برنامه‌ریزی پابرجا در حوزه فناوری، فصلنامه توسعه فناوری، 4 (10)، 28- 32.
  • مؤسسه آمادگران (1391)، لزوم تدوین سند راهبردی جهت توسعه آماد و پشتیبانی در کشور، گروه پژوهش‌های آماد و پشتیبانی و زنجیره تأمین، برگرفته از سایت انجمن آماد و پشتیبانی و زنجیره تأمین ilscs.ir.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Drucker, P. (2002). They're not employees, they're people. Harvard business Review, 80 (2), 70- 77.
  • Lempert, R. J., Popper, S., W. and Bankes, S., C. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative Long-Term Policy Analysis, Santa Monica, Ca. Rand Corporation.
  • Lempert, R., J., Groves, D., G., Popper, S., W. and Bankes, S., C. (2006). A General, Analytic Method for Generating Robust Strategies And Narrative Scenarios. Management Science, 52 (4), 514- 528.
  • Reuben, J. A., and Ware, N. (2019). Approach to handling cyber security risks in supply chain of defence sector. Industrial Engineering Journal, 12 (7), 1-12.
  • Saurabh, R. k. (2016). Outsourcing decision in reverse Logistics. Resources, Conservation and Recycling, (108), 41- 53.
  • Tayauova,G. (2012). Advantages and Disadvantages of Outsourcing: Analysis of Outsourcing Practices of Kazakhstan Banksprocedia. Social and Behavioral Sciences, (41),188- 195.
  • Yilmaz, A., and Aykut, (2014). Evaluation of the effect of the outsourcing on resource dependency and transaction cost approach: A research in Konya Oiz, Turkey Procedia. Social and Behavioral Sciences, (109), 737- 752.
  • Yuan, Y., Chu, Z., Lai, F., Wu, H (2020). The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model. International Journal of Production Economics.(219), 54-65.