دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1401 
تحلیل راهبردی پیامدهای چرخش دولتها بر رسانههای دولتی (روزنامه ایران)

صفحه 55-92

مجید امیدی شهرکی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی