یادگیری سیاستی در سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بررسی قوانین برنامه-های پنج ساله اول تا ششم کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دکتری مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی؛ نویسنده مسئول

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی یادگیری سیاستی، شناخت بازیگران و ساز و کارهای آن در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خلال بررسی برنامه­های توسعه اول تا ششم کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمرکز دارد.  تحقیق حاضر از نوع مطالعه موردی توصیفی است و در تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 35 نفر از خبرگان شامل بازیگران محوری درگیر در یادگیری سیاستی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا هستند. برای انتخاب نمونه از روش جامعه در دسترس استفاده شده است.
پس از بررسی و تحلیل محتوای اسناد سیاستی و مصاحبه با 35 نفر از بازیگران اصلی این فرآیند، 34 مقوله محوری استخراج شد. سهم غالب یادگیری سیاستی، ازمیان شکل‌های مختلف یادگیری سیاستی یعنی ابزاری یا فنی، سیاسی، اجتماعی و مفهومی، در این مقوله­ها به یادگیری سیاسی با  33.3 درصد و یادگیری مفهومی با 29.16 درصد اختصاص یافته است. سهم یادگیری فنی با 27.25 درصد، نشان از تلاش­های نسبتا ً موفق سیاستی است که عموما بازیگران سیاستی سطح پایین و میانی درصدد بهبود و استمرار روند موفقیت­های گذشته هستند. از طرفی سهم بالای یادگیری سیاستی با 33.3 درصد  نشان از بلوغ پایین یادگیری در بدنه سیاست‌گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور است. نتایج این پژوهش می­تواند در شناخت دقیق‌تر فضای سیاستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادوار گذشته و تجارب آتی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the concept of policy learning in Combating Commodity and Currency Smuggling Headquarters policies: Review of the laws of the five-year plans (first to sixth) of the country

نویسندگان [English]

 • Amirhossin Yavari 1
 • Alireza Barazi 2
 • Ali moaidi 3
1 Associate Professor and faculty member of Amin Police University
2 . PhD in Human Resource Management and Lecturer at University
3 . Graduated Ph.D. in Knowledge Strategic Management in Supreme National Defense University and Responsible Author
چکیده [English]

The present article aims to study policy learning, recognizing actors and their mechanisms in the fight against smuggling of goods and currency through a review of the first to sixth development plans of the country after the victory of the Islamic Revolution. The present study is a descriptive case study. Content analysis method has been used in data analysis.The statistical population in the qualitative part includes35people experts and in the quantitative part, the central actors are involved in learning policy. The available community method was used to select the sample.
The predominant share of policy learning among the types of policy learning (instrumental or technical, political, social and conceptual) in these categories is allocated to political learning with 33.3% and conceptual learning with 29.16%. The high share of technical learning(27.25) is indicative of the relatively successful policy efforts that low- and middle-level policy actors generally seek to improve and perpetuate past successes. On the other hand, the high share of political learning with 33.3% indicates the low maturity of learning in the policy body of combating smuggling of goods and currency in the country. The results of this research can be useful in more accurately understanding the policy environment of combating smuggling of goods and currency in the past and future experiences

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy Learning
 • Learning
 • Development Programs
 • Combating Commodity and Currency Smuggling
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • الهام، غلامحسین؛ میرخلیلی، سید محمود؛ پرهام فر، امیر محمد (1393)، چالش‌های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، 4(68) 32-47.
  • برازی، علیرضا؛ مویدی خرم­آبادی، علی؛ ملک، مریم (1398)، مدیریت دانش: ضرورتی انکارناپذیر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقتصاد پنهان،16 (30)،101-135 .
  • پوراحمد، احمد؛ عیاشی، اطهره؛ ثابت اقلیدی، محمد؛ عیاشی، راضیه؛ شاهی، عارف (1400)، یادگیری سیاستی در سیاست‌گذاری عمومی گردشگری با رویکرد فرایندی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 10(38)، 165-197.
  • پیرایی، خسرو و رجایی، حسینعلی (1394)، اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان،3(9)، 42-21.
  • خندان، عباس (1397)، عوامل موثر بر افزایش قاچاق کالا و روش مبارزه با آن با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پنهان، 6(14-15)، 59-78.
  • دالایی، مجید؛ قره داغی، جبار؛ عباسی، سینا (1394)، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا در ایران و راهکارهای رویارویی و مبارزه با آن، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی. ایران، مشهد.
  • راموز، ادریس و شعاعی شهرضا، امیرحسین ( 1397)، بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی، اقتصاد پنهان، 6(10و11)، 160-185.
  • رضاقلی­زاده، مهدیه؛ حیدرزاده، سحر (1399)، قاچاق کاال و اشتغال در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20(2). 176-145.
  • صاحبکار خراسانی و همکاران (1395)، تحلیل یادگیری سیاستی در فرایند تصویب قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش‌بنیان وتجاری‌سازی اختراعات و نوآوری­ها، ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران.
  • عمید، حسن ( 1393)، فرهنگ فارسی عمید، (چاپ 38). تهران: امیرکبیر.
  • فرتاش، کیارش؛ الیاسی، مهدی؛ قاضی نوری، سروش؛ طباطبائیان، حبیب­الله (1396)، یادگیری سیاستی در سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 6(2)، 1-30.
  • قلی­زاده، ابراهیم؛ علیپور، عباس؛ ذوقی بارانی، کاظم (1389)، علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی، پژوهش های دانش انتظامی، 4(49)، 109-142.
  • کهنه­پوشی، سیدهادی و شایان، حمید (1392)، بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی. مطالعه موردی؛ شهر مریوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،13(29). 73-51.
  • ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه­ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی(1399)، دیباچه سند راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در افق 1403، تهران: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره پژوهش.
  • سینایی، وحید و زمانی سمیه (1391)، بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست‌های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368-1372)، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، 19(2).
  • ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1379)، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۸۴) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری،مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی.
  • منصور، جهانگیر (1393)، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دوران.
  • موسوی، رضا و فتحی، مرتضی (1396)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶). تهران: هزار رنگ.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Dunlop, CA (2017). Policy learning and policy failure: definitions, dimensions and intersections. Policy & Politics,45, (1), 3–18.
  • Dunlop, Claire and Radaelli,Claudio Maria(2013). Systematizing Policy Learning: From Monolith to Dimensions. Political Studies (31) 3: 599-619.
  • Grin, J., & Loeber, A. (2007). Theories of policy learning: Agency, structure, and change. In F. Fischer, G. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods (pp. 201–219). London: CRC Press.
  • Hudson, Bob; Hunter, David; Peckham, Stephen (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help?. Policy Design and Practice, 2(1), 1–14.
  • Mensah, Justice; Ricart Casadevall, Sandra (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, 5(1)
  • Moyson, Stéphane., Scholten, Peter & Weible, Christopher M.(2017). Policy learning and policy change: theorizing their relations from different perspectives, Policy and Society, 36(2), 161-177.
  • Murrall-Smith, S., (2012). Policy learning and the development of renewable energy policy in the United Kingdom. Doctoral dissertation, University of
  • Rose, R., (1991). What Is Lesson-Drawing?. Journal of Public Policy, 11(1), pp. 3-30.
  • Sabatier ,Paul A(2007). Theories of the Policy Process. USA: Westview Press.
  • Witting, Antje(2017). Insights from ‘policy learning’ on how to enhance the use of evidence by policymakers. Palgrave Macmillan, 3(1), 1-9.
  • Zhan, R., Ren, Z., Athey, S., & Zhou, Z. (2021). Policy learning with adaptively collected data. arXiv preprint arXiv:2105.02344.