دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

صفحه 7-40

بهزاد قاسمی؛ مسعود حسین زاده؛ ابراهیم محمدی پیرلر؛ فاطمه شمشیری


طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران

صفحه 201-228

سید مصطفی حاج آقامیر؛ حمیده رشادت جو؛ عطاء الله ابطحی؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی