دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

صفحه 7-40

بهزاد قاسمی؛ مسعود حسین زاده؛ ابراهیم محمدی پیرلر؛ فاطمه شمشیری


4. آینده‌نگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاست‌گذاری (مطالعه موردی: سازمان‌های دفاعی)

صفحه 109-138

مهدی نیکویه؛ شهریار شیرویه پور؛ حاکم قاسمی؛ ابراهیم ایجابی


7. طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران

سید مصطفی حاج آقامیر؛ حمیده رشادت جو؛ عطاء الله ابطحی؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی