آینده‌نگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاست‌گذاری (مطالعه موردی: سازمان‌های دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آینده پژوهی، مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چکیده

آینده‌نگاری راهبردی یکی از منابع حیاتی سازمانی است که سازمان‌ها را قادر می‌سازد تغییرات را شناسایی، تأثیرات این تغییرات را بر سازمان‌ها تجزیه‌وتحلیل و درنهایت برای پاسخگویی به این تغییرات، راهبردهای مناسب را ارائه کنند تا به مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار دست یابند. باوجوداینکه ارتباط مثبت بین آینده‌نگاری راهبردی و خلق ارزش تقریباً به‌طور شهودی قابل‌درک است؛ ولی اینکه چگونه آینده‌نگاری راهبردی می‌تواند در ایجاد نوآوری و خلق ارزش در سازمان‌ها نقش ایفا کند، هنوز مشخص نیست و به میزان درگیری آنها در فرآیند یادگیری سازمانی بستگی دارد. بنابراین، مقاله حاضر به‌دنبال بررسی رابطه پیاده‌سازی قابلیت‌های آینده‌نگاری راهبردی و خلق ارزش با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی است. برای این منظور، با بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با این سه حوزه، به بررسی ارتباط بین کاربست قابلیت‌های آینده‌نگاری راهبردی، یادگیری سازمانی و درنهایت خلق ارزش در سازمان‌ها با در نظر گرفتن سه عامل تعدیل‌کننده (ذهن آگاهی بازیگران، ساختار سازمانی و دوسوتوانی) این رابطه می‌پردازد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تحلیل پرسشنامه­های جمع‌آوری‌شده، ابعاد چارچوب، مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد آینده‌نگاری راهبردی از طریق افزایش یادگیری سازمانی (با ضریب توافق 6559/0) تأثیر معناداری بر خلق ارزش (با ضریب توافقی 6429/0) در سیاست­گذاری سازمان‌های دفاعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic foresight and value creation in policy making (Defensive Organizations’ Case)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Nikooye 1
 • Shahriar Shirooye pour 2
 • Hakem Ghasemi 3
 • Ebrahim Ijabi 4
1 PhD in Futurology, Lecturer at Qazvin Imam Khomeini International, and responsible author, Email: mahdi.nikooye@gmail.com
2 Master of Business Administration, Imam Khomeini International University
3 Associate Professor of Imam Khomeini International University
4 Faculty of the Army Command and Staff University
چکیده [English]

Strategic foresight is one of the vital organizational resources that enables organizations to identify changes, analyze the effects of these changes, and finally provide appropriate strategies to respond to these changes to achieve competitive advantage and create sustainable value. Although the positive relationship between strategic foresight and value creation is almost intuitive; But how strategic foresight can play a role in value creation for organizations is still unclear and depends on how involved they are in the organizational learning process. Therefore, the present article seeks to investigate the relationship between the implementation of strategic foresight capabilities and value creation using the role of organizational learning. For this purpose, by reviewing the literature and background related to these three areas, this study investigates the relationship between the application of strategic foresight capabilities, organizational learning and value creation in organizations by considering three moderating factors (actors mindfulness, Organizational context and ambidextrity) deals with this relationship. Using SPSS software and analysis of the collected questionnaires, the dimensions of the framework were quantitatively confirmed. The results show that strategic foresight has a significant effect on value creation in defensive organizations' policy making by increasing organizational learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Foresight
 • Organizational learning
 • Value Creation
 • Organizational Capabilities
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • جنیدی جعفری، مهدی؛ بیات، روح‌الله؛ درویشی سه تلانی، فرهاد و فضلی، صفر (1398)، طراحی مدل آینده‌نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه: صنعت بانکداری). آینده‌پژوهی مدیریت, سال 30، شماره 118، 39-61.‎
  • قلیزاده زاوشتی، مهدی؛ فضلی، صفر؛ کشاورز ترک، عین‌الله و ابن الرسول، اصغر (1398)، شناسایی قابلیت‌های کلیدی آینده‌نگاری سازمانی در بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران،آینده‌پژوهی مدیریت سال 30، شماره 116، 1-14.‎
  • همتی، عفیف؛ نیکویه، مهدی؛ مظفری، محمد مهدی و کشاورز ترک، عین‌الله (1398)، تأثیرات تغییر فرآیندهای سازمان‌دهی بر پیاده‌سازی موفق آینده‌نگاری راهبردی در سازمان‌های ورزشی،آینده‌پژوهی مدیریت، سال 30، شماره 119، 107-90.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Amer, M., Daim, T. U. and Jetter, A. (2013). A review of scenario planning, Futures, Vol. 46, pp. 23-40.
  • Amstéus, M. (2011). Managerial foresight and firm performance(Doctoral dissertation, Linnaeus University Press).
  • Bootz, J. P., Monti, R., Durance, P., Pacini, V., & Chapuy, P. (2019). The links between French school of foresight and organizational learning: An assessment of developments in the last ten years. Technological Forecasting and Social Change, 140, 92-104.
  • Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1997). The art of continuous change: Linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations. Administrative science quarterly, 1-34.
  • Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
  • Cunliffe, A.L. (2008). Orientations to social constructionism: Relationally-responsive social constructionism and its implications for knowledge and learning, Management Learning, 39, 123-139.
  • da Silva Souza, C. P., & Takahashi, A. R. W. (2019). Dynamic capabilities, organizational learning and ambidexterity in a higher education institution. The Learning Organization.
  • Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences. Strategic management journal, 29(5), 519-543.
  • Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences. Strategic management journal, 29(5), 519-543.
  • Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 10(4), 803-813.
  • Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard business review86(3), 109.
  • Grim, T. (2009). Foresight Maturity Model (FMM): Achieving best practices in the foresight field. Journal of Futures Studies13(4), 69-80.
  • Haeffner, M., Leone, D., Coons, L., & Chermack, T. (2012). The effects of scenario planning on participant perceptions of learning organization characteristics. Human Resource Development Quarterly23(4), 519-542.
  • Heger, T., & Boman, M. (2015). Networked foresight—The case of EIT ICT Labs. Technological Forecasting and Social Change101, 147-164.
  • Jannek, K., & Burmeister, K. (2008). Corporate foresight in small and medium-sized enterprises: foresight brief no. 101. In The European Foresight Monitoring Network.
  • Jissink, T., Huizingh, E. K., & Rohrbeck, R. (2015). Corporate foresight and performance: a chain-of-effects model. University of Aarhus Aarhus Working Paper.
  • Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., ... & Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen.
  • Lischka, J. M., & Gemunden, H. G. (2008). Technology roadmapping in manufacturing: a case study at Siemens AG. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 4(2), 201-214.
  • MacLeod, D., & Clarke, N. (2011). Engaging for success: enhancing performance through employee engagement, a report to Government.
  • Nyuur, R. B., Brečić, R., & Sobiesuo, P. (2015). Foresight capabilities and SME product/service adaptiveness: the moderating effect of industry dynamism. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 10(2 4), 145-164.
  • Öner, M. A., Benson, C., & Göl Beşer, S. (2014). Linking organizational change management and organizational foresight. Strategic Change23(3-4), 185-203.
  • Paliokaite, A., & Pačėsa, N. (2015). The relationship between organisational foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 101, 165-181.
  • Pirson, M., Langer, E.J., Bodner, T. and Zilcha-Mano, S. (2012), The development and validation of the langer mindfulness scale-enabling a socio-cognitive perspective of mindfulness in organizational contexts, Fordham University Schools of Business Research Paper.
  • Pouru, L., Dufva, M., & Niinisalo, T. (2019). Creating organisational futures knowledge in Finnish companies. Technological Forecasting and Social Change, 140, 84-91.
  • Rhisiart, M., Miller, R., & Brooks, S. (2015). Learning to use the future: developing foresight capabilities through scenario processes. Technological Forecasting and Social Change, 101, 124-133.
  • Rohrbeck, J.O. & Schwarz, P. (2013). The Value Contribution of Strategic Foresight: Insights from an Empirical Study of Large European Companies, Technological Forecasting and Social Change. 80, 1593-1606
  • Rohrbeck, R. (2010). Corporate foresight: towards a maturity model for the future orientation of a firm. Springer Science & Business Media.
  • Rohrbeck, R. (2012). Exploring value creation from corporate-foresight activities. Futures, 44(5), 440-452.
  • Rohrbeck, R., & Gemünden, H. G. (2011). Corporate foresight: Its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change78(2), 231-243.
  • Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116.
  • Rohrbeck, R., & Schwarz, J. O. (2013). The value contribution of strategic foresight: Insights from an empirical study of large European companies. Technological Forecasting and Social Change, 80(8), 1593-1606.
  • Sarpong, D., & Maclean, M. (2011). Scenario thinking: A practice-based approach for the identification of opportunities for innovation. Futures, 43(10), 1154-1163.
  • Sarpong, D., & Maclean, M. (2012). Mobilising differential visions for new product innovation. Technovation, 32(12), 694-702.
  • Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge management: discovering the identity of the discipline. Journal of Knowledge Management.
  • Sinha, S. (2019). The emergent-strategy process of initiating organizational ambidexterity. Journal of Strategy and Management.
  • Sokolova, A. (2015). An integrated approach for the evaluation of national foresight: the Russian case. Technological Forecasting and Social Change,101, 216-225.
  • Stubbart, C. I., & Knight, M. B. (2006). The case of the disappearing firms: empirical evidence and implications. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(1), 79-100.
  • Van der Duin, P., Heger, T., & Schlesinger, M. D. (2014). Toward networked foresight? Exploring the use of futures research in innovation networks. Futures, 59, 62-78.
  • Vecchiato, R. (2012). Environmental uncertainty, foresight and strategic decision making: An integrated study. Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 436-447.
  • Vecchiato, R. (2015). Creating value through foresight: First mover advantages and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101, 25-36.
  • Yoon, J., Kim, Y., Vonortas, N. S., & Han, S. W. (2018). Corporate foresight and innovation: the effects of integrative capabilities and organisational learning. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 633-645.
  • Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185-203.
  • Zott, C. (2003). Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance: insights from a simulation study. Strategic management journal, 24(2), 97-125.