دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

معماری علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی‌ایران به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی‌ در افق 1440

صفحه 7-38

پیام برزگر؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ مهدی فاتح راد؛ محمد مهدی زاهدی


بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر اتخاذ راهبرد پولی بهینه در ایران

صفحه 223-250

محمدصادق حاجی ملامیرزایی؛ حمید حاجی ملا میرزایی؛ حسن شکوه