سنجش شاخص‌های زیست‌بوم نوآوری در مؤسسات آموزشی- پژوهشی دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 پژوهشگر، مدیریت مطالعات راهبردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات سریع فناوری و چرخه کوتاه فناوری‌ها، نقش مراکز علمی و پژوهشی در تقویت توان علمی، صنعت و اجتماع پررنگ‌تر از همیشه شده است. مراکز علمی و پژوهشی از طریق کشف، خلق و تولید علم و فناوری و برقراری جریان دانش و اطلاعات و تبادل آن میان بازیگران زیست‌بوم تحقیقاتی و صنعتی، بستر مناسبی را جهت تولید، توسعه و اشاعه علم و فناوری و ایجاد فضای نوآوری در کشور فراهم می‌سازند. از این‌رو، مراکز آموزشی و پژوهشی نیازمند استفاده از مدلی جهت سنجش نوآوری و بلوغ در زیست‌بوم خود می‌باشند. در این پژوهش مبتنی بر مرور ادبیات و نظرسنجی از خبرگان، شش شاخص اصلی: فرهنگ نوآوری، توسعه و زیرساخت نوآوری، شبکه‌سازی، فرایندهای نوآوری، نیروی انسانی و سیاست‌ها و راهبردها جهت سنجش نوآوری در مراکز آموزشی و پژوهشی احصاء شد. پس از تایید شاخص‌ها، آنها در زیست‌بوم سازمان مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفته و براساس آن، سطح بلوغ زیست‌بوم نوآوری اندازه‌گیری شده است. نتایج نهایی سنجش بیانگر آن است که میانگین تمامی شاخص‌های نوآوری کمتر از میانگین نظری است و تنها شاخص نیروی انسانی سازمان مورد مطالعه نزدیک به میانگین و از سطح مطلوب برخوردار است. بنابراین، از این حیث سازمان مورد مطالعه، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی در شاخص‌های زیست‌بوم نوآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Ecological Indicators of Innovation in Defense Educational-Research Institutions

نویسندگان [English]

 • Seyed Javad Rezaei 1
 • Abotaleb Shafeghat 2
 • Reza Abedi 3
1 PhD student, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran. responsible author
2 Assistant professor of Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Researcher, Strategic Studies Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, with the rapid changes and the short life cycles of technologies, the role of Educational - Research Centers (ERCs) in enhancing the power of scientific, industrial and social has become stronger than ever. ERCs provide a suitable platform for the production, development and dissemination of science and technology and in the country creation of an atmosphere of innovation; They are building ecosystem of inovation through the discovery, creation and production of science and technology and the establishment of the flow of knowledge and information and its exchange among research and industrial actors. Therefore, ERCs need to use a measure model's to innovation and maturity in yourself ecosystem. In this research, based on the literature review and expert's opinion poll, six main indicators were identified for measuring the ecological indicators of Innovation in the ERCs include: innovation culture, development and infrastructures of innovation, networking, innovation processes, human resources and policies and strategies. After confirming the indices, an innovation ecosystem  measurement model proposed; and based on this model, the level of innovation ecosystem maturity measured. The final results of the innovation ecosystem maturity measure show that the average of all innovation indicators is less than the theoretical average. The only human resource factor of the organization be close to average and Desirable index. Therefore, in this respect, the studied organization has weaknesses and shortcomings in the selected indicators of innovation ecosystem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecological Indicators of Innovation
 • Innovation ecosystem
 • Innovation Maturity
 • Educational - Research Centers (ERCs)
 • الف. منابع فارسی

  • بهرامی، محسن؛ منتظری، نادر؛ نیک‌خو، مسعود؛ مهرجویی، مجتبی؛ طاعتی، مه کامه (1389)، نوآوری و دانشگاه، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال 12، شماره 45، صص 69-89.
  • پرهیزگار، محمدمهدی؛ درینی، ولی محمد (1392)، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه ‌بر الگوی باز، مطالعات فرهنگ- اطلاعات، سال چهارم، شماره 23، صص218-240.
  • ثبات‌مهارلوئی، عباس؛ داوودی، علی؛ هاشمی، علیرضا؛ افتخاری، عابدین؛ رکنی، احسان (1394)، ارائه مدل علی بررسی تغییرهای مرتبط با رفتار نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 9، شماره 17، صص 1-11.
  • جمالی، غلامرضا (1395)، تحلیل ابعاد نوآوری باز مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان: تلفیق BSC، FANP، DEMATEL، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، دوره 8، شماره3، صص 519-540.
  • حجازی، سید رضا؛ سمانه دیو سالار؛ پاشنه طلا، محمدحسین؛ قاسمی، مریم (1389)، ارائه چارچوبی مفهومی برای ارتقاء توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان با به‌کارگیری مدل نوآوری باز، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
  • حسینی، معصومه؛ صادقی، طاهره (1389)، عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت‌علمی و ارائه راهکار به‌منظور ارتقاء، نشریه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، جلد3، شماره 1.
  • درینی، روح‌اله (1392)، بررسی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستآنهای جنوب استان کرمان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان.
  • دهقانی‌پور پوده، حسین؛ اخوان، پیمان؛ حسینی سرخوش، سید مهدی (1392)، افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 7، صص 45-68.
  • رمضان‌پورنرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله؛ زرگران‌یزد، بهاره (1393)، بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 1، صص29- 36.
  • روشنی، فاطمه (1395)، اولویت‌بندی عوامل انتقال دانش در ایجاد نوآوری آموزشی با استفاده از تکنیک تاپسیس در دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس آموزش های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  • زاهدی، سکینه؛ بازرگان، عباس (1392)، نظر اعضای هیئت‌علمی درباره نیازهای توسعه حرفه‌ای آنان و شیوه‌های برآوردن نیازها، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره67، صص69-89.
  • شاهین، آرش؛ شفیعی، محمدعلی (1395)، نوآوری باز در دانشگاه؛ مفاهیم، چالش‌ها و توانمند سازها، دومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
  • شفیعی، حسین (1391)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و صنعت با تأکید بر نظام نوآوری منطقه‌ای RIS (موردمطالعه: استان قم)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • کنجکاو‌منفرد، امیررضا؛ اردکانی، سید سعید؛ طباطبایی‌نسب، سید محمد؛ زنجیرچی، سیدمحمود (1392)، نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساخت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره68، صص 69-90.
  • محجوبی، صدف؛ رستگارمقدم، درسا؛ شوال‌پور، سعید؛ فروزانمهر، مجید (1396)، بررسی نقش نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
  • منطقی، منوچهر؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ مشیری، بنیامین (1392)، بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، صص 25-44.
  • میرفخرالدینی و همکاران (1394)، طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی، پژوهش های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 27، صص 71-98.
  • نیکنامی، مصطفی؛ همت پور، مرحمت (1388)، بررسی نقش فرهنگ ‌سازمانی در نوآوری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌منظور ارائه راهبردهای مناسب، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 80، صص 101- 116.

   

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Acosta, B., Acosta, M., and Espinoza, B., (2016). Understanding innovation based on company optics: interpretation mistakes on the types of innovation developed. RAI Revista de Administração E Inovação, 13(4), 295–304.
  • Hesselbein, F.,(2002). Marshall Goldsmith, and Iain Somerville, Leading for Innovation: And Organizing for Results; Jossey-Bass. ISBN
  • Ho, A. L., (2011). Meditation, learning, organizational innovation and Industrial Management & Data Systems, 111(1), 113-131.
  • Ivascu, Larisa,. Cirjaliu, Bianca,. Draghici, Anca., (2016) Business model for the university-industry collaboration in open innovation.3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 26-28 November 2015, Rome, Italy. pp, 674-678.
  • Lu, T. & Chen, J., (2010). Incremental or radical? a study of organizational innovation: an artificial world approach, Expert Systems with Applications, 37(14), 8193–8200.
  • Naranjo Valencia, J. C., Sanz Valle, R., & Jiménez Jiménez, D., (2010). Organizational culture as determinant of product innovation. European Journal of Innovation Management, 13(4), 466-480.‏
  • Nordman, E. R., and Tolstoy, D., (2016). The impact of opportunity connectedness on innovation in SMEs foreign-market relationships. Technovation, 57–58, 47–57.
  • Rows, L. and W. Boise, (2003). organizational and managerial innovation, California, Goodyear publishing company.
  • Santamaria, Lluis; Nieto, Maria Jesus; Gil, AndresBarge, (2010). The Relevance of Different Open Innovation Strategies for R&D Performers.
  • Wang, Y., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N., (2012). Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation — A theoretical analysis. Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 419-428.
  • Wong, S., (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manage Journal, 24(5), 551-9.
  • Ivascu, Larisa,. Cirjaliu, Bianca,. Draghici, Anca., (2016). Business model for the university-industry collaboration in open innovation. 3rd global conference on business, economics, management and tourism, 26-28 november 2015, rome, italy. pp, 674-678.
  • Liu, Y., Chan, C., Zhao, C., & Liu, C. (2018). Unpacking knowledge management practices in China: do institution, national and organizational culture matter. Journal of Knowledge Management, 23(4), 619-643.
  • Manab, N., & Aziz, N. (2019). Integrating knowledge management in sustainability risk management practices for company survival, Management Science Letters, 9(4), 585-594.
  • Martins, V. W. B. & et.al. (2019). Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production, 229, 489-500.
  • Yee, Y. M., Tan, C. L., & Thurasamy, R. (2019). Back to basics: building a knowledge management system. Strategic Direction, 35(2), 1-3.