آینده ملی نظام سلامت مبتنی بر رویکرد تحلیل لایه‌ای علت‌ها با تأکید بر تمدن‌ نوین اسلامی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله- مرکز جامع ژنتیک نور، نویسنده مسئول

2 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

چکیده

آینده نظام سلامت در هر کشوری چیزی جدای از تمدن­سازی آن نیست و آنچه تمدن­ها را به‌طور حقیقی از هم جدا می­کند، جهان­بینی و سبک زندگی حاکم بر آن کشورهاست، بنابراین لحاظ کردن جهان‌بینی در سیاست‌گذاری عرصه سلامت امری اجتناب ناپذیر است. رویکرد تحلیل لایه­ای ­علت­ها به‌عنوان رویکردی تفسیری در آینده­پژوهی و به‌عنوان رویکردی که نقش جهان­بینی را در ساخت آینده دارد،  می­توان از طریق آن به ارتقای فهم کنشگران کلیدی نظام سلامت در ساخت آینده مرجح این نظام و درک چالش­های واقعی امروز کمک کرد. هدف این تحقیق ارائه راهکار عملیاتی برای تحول در ساختار نظام سلامت کشور در مسیر تمدن­سازی نوین اسلامی‌است. در این تحقیق با استفاده از رویکرد مکتب لاپروسپکتیو و فرایند حاکم بر نرم­افزار مکتور به تحلیل اهداف آینده­ساز نظام سلامت و کنش بازیگران از طریق مصاحبه عمیق با 25 نفر از خبرگان نظام سلامت کشور پرداخته است. در حال حاضر در میان اهداف چهارگانه، گفتمان دانشگاه و سازمان حکمت بنیان تنها هدفی است که از آن می­توان به‌عنوان بستری برای تحقق سایر اهداف استفاده کرد. از این رو می­طلبد وزارت بهداشت به دلیل دارا بودن وظیفه تولیت نظام سلامت با تکیه بر رویکرد سلامت‌محوری به جای بیماری محوری و با گفتمانِ سازمان و دانشگاه حکمت بنیان، نظام سلامت کشور را در مسیر تمدن­سازی نوین اسلامی‌قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The national future of the health system based on the approach of causal layered analysis with emphasis on the new Islamic civilization

نویسندگان [English]

 • abdolkarim esmaeili 1
 • Morteza Izadi 2
1 Baqiyatallah University of Medical Sciences - Noor Comprehensive Genetics Center - Senior Director and responsible author
2 Faculty of Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

The future of the health system in any country is nothing but its civilization, and what really separates civilizations is the worldview and lifestyle that governs those countries, so consider worldview in Health policy-making is inevitable. The approach of causal layer analysis as an interpretive approach in future research and as an approach that plays a worldview role in building the future can be used to improve the understanding of key actors in the health system in building the preferred future of this system. And it helped to understand the real challenges today. The purpose of this study is to provide an operational solution for the transformation of the structure of the country's health system in the path of modern Islamic civilization. In this study, using the Laprospective school approach and the process governing the software, the software analyzes the future goals of the health system and the actions of the actors through in-depth interviews with 25 health system experts. Currently, among the four goals, the discourse of the university and the Hekmat-e-Bonyan organization is the only goal through which the challenges of the country's health system can be solved. Therefore, the Ministry of Health, due to its duty to protect the health system, relying on a health-centered approach instead of disease-centered and with the discourse of the organization and Hekmat-e-Bonyan University, puts the country's health system on the path of modern Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health System
 • Causal Layer Analysis approach
 • Modern Islamic Civilization
 • الف. منابع فارسی

  • ایمانی، احد (1391)، امکان تاسیس اخلاق پزشکی بر مبنای حکمت متعالیه، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال دوم، شماره سوم
  • ایمان، محمد تقی (1394)، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • پور شیروانی، داود نصرالله و موعودی، سیمین (1392)، ﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  و  دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن در اﺮان، بابل: انتشارات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ.
  • حاتمی، حسین. رضوی، سید منصور. افتخار اردبیلی، حسن و مجلسی، فرشته، (1392)، کتاب جامع بهداشت عمومی، تهران: انتشارات ارجمند.
  • رضایی، مصطفی؛ بهشتی، سید احمد؛ تابعی، سید ضیاءالدین (1397)، نظریه طب متعالیه، نشریه علمی، پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی، سال دوم، شماره اول
  • رهبر، فرهاد؛ اصل، سیف­الدین؛ شاه حسینی، محمد علی؛ نیازی، عیسی (1397)، طراحی ‌الگویی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال نهم، شماره یازدهم
  • دماری، بهزاد. حیدرنیا، محمد علی و رهبری بناب، مریم، (1393)، نقش و عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، فصلنامه پایش، سال سیزدهم، شماره 5
  • طالبیان، حامد؛ مولایی، محمد مهدی؛ ارشدی، محمد (1395)، تحلیل بازیگران کلیدی مسئله بحران منابع زیر زمینی آب در سال 1395(کاربرد روش مکتور بر اساس یافته­های آینده­پژوهی ایران)، کنفرانس ملی دیده­بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط‌زیست، قابل دسترسی در WWW. SID. IR
  • عنایت­الله، سهیل (2007)، تحلیل لایه­ای علت­ها، ترجمه: مسعود منزوی (1388)، تهران: انتشارات ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع. 
  • قاسمی، فرامرز و عصاریان­نژاد، حسین (1394)، علم نافع و تدین اخلاقی دو بال تکوین تمدن نوین اسلامی، فصلنامه مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، سال پنجم، شماره 19، ص 945-75
  • کردلویی، حمیدرضا؛ میرآبی، وحید رضا؛ رحمتی غفرانی، یلدا؛ طاهرپورکلانتری، هادی؛ مهدوی‌راد، حمید (1394)، روش تحقیق در مدیریت و حسابداری، تهران: انتشارات شهرآشوب
  • کوهساری خامنه، عباس (1396)، ارائه الگوی آینده­پژوهی برای نظام سلامت ایران، رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت
  • ­گلن، جروم سی؛ جی­گوردون، تئودور (2003)، دانشنامه بزرگ روش­های آینده­پژوهی، ترجمه: مرضیه کیقبادی، فرخنده ملکی­فر (1393)، تهران: انتشارات تیسا.
  • گوهری­نژاد، سلیمه (1395)، آینده­نگاری مراقبت­های سالمندی با تکنیک سناریو، رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی
  • مهترپور، مجتبی؛ تاجور، مریم (1397)، تحلیل سیاست‌گذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران با استفاده از چارچوب مثلث تحلیل سیاست، فصلنامه علمی‌پژوهش­های سلامت‌محور –  سال چهارم/ شماره 1،  قابل دسترسی در: hbrj.kmu.ac.ir at 22:39 +0430
  • نجاران طوسی، حامد (1396)، طراحی الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی‌مبتنی بر اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Alexandria, VA, (, 2014). Using Public Health 2030: A Scenario Exploration, Institute for Alternative Futures, Available at: altfutures.org/pubs/PH2030/IAF-PublicHealth2030Scenarios.pdf
  • Bolin, m, (2015). The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health, available at: https://www.researchgate.net/publication/268374885
  • Chang, W-C (2002). the meaning and goals of equity in health, J Epidemiol community health, 56: 488-491, available at: https://jech.bmj.com/content/jech/
  • Inayatullah, S, (2000). Health futures for Queensland, Australia 2000, available at: metafuture.org.
  • Inayatullah, sohail, Shah, Ali, (2011). E-Health scenarios and visions for Bangladesh, available at: www. Metafuture.org.
  • Inayatullah, sohail, laan, luke van der, (2015). Health Care Foresight Identifying megatrends, available at: https://www2.deloitte.com.
  • Netherlands Ministry of health welfare and sport, (2018). Methodology for Trend Scenario for Dutch Public Health Foresight Report (VTV)2018, National Institute for Public Health and the Environment P.O. Box 1 |3720 BA Bilthoven the Netherlands, available at: www.rivm.nl./en
  • Samira Sadat Pourhosseini, Mozhgan Emami, Reza Dehnavieh, Tahmineh Barfeh, Mohammad Hossein Mehrolhassani,(2007). Foresight in health sciences using Causal Layered Analysis method, Med J Islam Repub Iran. 2017 (14 Dec); 31:84.available at: http://mjiri.iums.ac.ir
  • Sardar, Z, Islam, (2003). Postmodernism and Other Futures, Pluto Press available at: www.plutobooks.com
  • Slaughter, R, (2003). Futures studies as a civilizational catalyst elsevier.com/locate/futures
  • Steptoe, Andrew, Angus, Deaton, A. Stone, Arthur, (2015). Psychological wellbeing, health and ageing, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article
  • Solar O, Irwin A, (2010). a conceptual framework for action on the social determinants of health. Social Determinants of Health Discussion Paper 2 (Policy and practice) WHO, available at: https://www.who.int/sdhconference/resourse/
  • Tankwanchi, Akhenaten Benjamin Siankam, (2018). Oppression, liberation, wellbeing, and ecology: organizing metaphors for understanding health workforce migration and other social determinants of health, Tankwanchi Globalization and Health, 14:81, https://doi.org/10.1186/s12992-018-0397-y
  • UNIDO, Foresight Methodologies, (2004). available at: http://www.unido.org.
  • WHO, Traditional and Modern medicine harmonizizg the two approaches world health organization Western Pacific Region, (2000). A Report of the Consultation Meeting on Traditional and Modern Medicine: Harmonizing the Two Approaches, 22-26 November 1999, Beijing, China, 2000, available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/207162
  • WHO, system thinking for Health Systems Strengthening, (2009). available at: http://www.who.int/alliance-hpsr
  • WHO, monitoring the building blockes of health systemesa handbook of indicators and their measurement strategies, 2010 https://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf