دستیابی به موفقیت عملکرد در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) مبتنی بر همراستایی راهبرد سازمانی و راهبرد پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، چالوس، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف دستیابی به موفقیت عملکرد در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) مبتنی بر همراستایی راهبرد کسب و کار و راهبرد پروژه انجام شد. روش تحقیق حاضر دراین مطالعه توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) به تعداد 250 نفر تشکیل داده‌اند که به کمک جدول کرجسی و مورگان  تعداد 148 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. محققان جهت اطمینان بیشتر و جلوگیری از افت آزمودنی حجم نمونه را به 158 نفر افزایش دادند و در نهایت به دلیل مخدوش بودن تعداد 12 پرسشنامه معتبر شناخته نشد و تعداد پاسخ گویان به 146 نفر تقلیل یافت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سلطانی(2020) است.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل تأییدی و  معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که همراستایی راهبرد پروژه و راهبرد سازمانی بر موفقیت عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این راهبرد سازمانی و راهبرد پروژه  نیز بر موفقیت عملکرد دانشگاه تأثیر مثبت و معناداری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieving performance success in Imam Khomeini University of Marine Sciences based on the alignment of organizational strategy and project strategy

نویسندگان [English]

 • Hasan Dolati 1
 • Faramarz Nasri 1
 • Shekoofe Afshari 2
 • Sogand Samaei 2
1 Faculty member of Imam Khomeini University of Marine Sciences and responsible author
2 Graduate of Business Management (Marketing Orientation) - Tabarestan University, Chalous, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to Achieving performance success in Imam Khomeini University of Marine Sciences based on the alignment of organizational strategy and project strategy. This research is an applied and descriptive survey in terms of purpose and nature. The data were collected using standard questionnairy Soltani (2020). The statistical population of this study consisted of professors and researchers of Imam Khomeini University of Marine Sciences (250 persons). Using Cochran formula, 148 individuals were selected and a questionnaire was administered among them. T onfirmatory factor analysis and structural equations were used to test the hypotheses and determine the normality of the research variables. Research findings indicate that project strategy and business strategy and the alignment of business strategy and project strategy have a positive and significant effect on project success. In the meantime, the impact of the project strategy on the success of the project is greater than the rest.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance success
 • business strategy
 • project strategy
 • الف. منابع فارسی

  • آنسوف، مک دانل (1379)، استقرار مدیریت راهبردی، تهران: ترجمه عبدالله زندیه، انشارات سمت.
  • اربابی، هانی؛ صبحیه، محمدحسین؛ دانایی فرد، حسن (1398)، مفهوم سازی گونه شناسی راهبرد پروژه بر اساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران، مدیریت بهره وری، سال سیزدهم، شمارۀ 51. صص 19-44.
  • الفت گنجی، بیدمشک؛ عطافر، علی؛ اکبری، نعمت الله؛ رحیمی، روح الله (1391)، سنجش همسایه راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای سازمان مطالعه موردی شهرداری کلانشهر اصفهان، سومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری، 1-11.
  • پورصادق، ناصر؛ سخاوتی، سیده یلدا (1392)، بررسی همراستایی راهبردهای سازمان با راهبردهای بازاریابی در شرکت های برتر صنایع غذایی کشور، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال 24، شماره 98.
  • تاج‌الدین، مهدی؛ طالبی، کامبیز؛ رستگار، عباس‏علی؛ سمیع زاده، مهدی (1391)، ارتباط بین نوع راهبرد‏های کسب‏وکاری مورد استفاده در شرکت‏های کوچک ‏و متوسط و بین‏المللی‏شدن آنها، مدیریت بازرگانی، 4(1)، 19-38.
  • تنانی، محسن؛ محب خواه، محمد (1393)، بررسی رابطه بین راهبرد کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دورۀ4، شماره 4، شماره پیاپی (13)، صص 105-127.
  • جامی پور، مونا؛ عصاریان، محمد؛ یزدانی، حمیدرضا (1397)، بررسی تاثیر گرایش راهبردی کسب و کار بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت دانش، مدیریت بازرگانی، دانش مدیریت، دورۀ10، شماره 4، صص 835-854.
  • حسنی، سمیه؛ احمدی، علی اکبر؛ سرمست، بهرام؛ الواری، حسن (1398)، طراحی مدل جامع سکوت کسب و کار بر مبنای ارکان پنج گانه سازمان در دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر تهران، مدیریت سازمانهای دولتی، دوره 8 ، شماره 2: 97-112.
  • خانلری، امیر؛ کفائی، امید (1393)، بررسی تأثیر راهبرد کسب وکار بر موفقیت نظام برنامه‎ریزی منابع کسب و کار در شرکت های ایرانی، مدیریت صنعت، 6(2)، 241-262 .
  • داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

   

  • دولتی، حسن؛ خانزادی، حسین؛ مطلبی، ابوطالب (1398)، ارائه الگوی تحول قدرت ‌دریایی مبتنی بر آینده‌پژوهی با تأکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا، آینده‌پژوهی دفاعی، 4(15)، 129-153
  • سیدی، میرعلی؛ پورصادق، ناصر؛ اکبرپور، سولماز (1392)، سنجش همراستایی راهبردی در سازمان‎های ایرانی، آینده‌پژوهی مدیریت، 24(شماره 1 (پیاپی 98))، 85-98.
  • شریفی بقا، فرهاد (1391)، مطالعه رابطه بین راهبرد رقابتی کسب و کار و مدیریت پروژه در بخش خدمات بانکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرائی.
  • لباف، حسن؛ یزدی، ابراهیم (1394)، بررسی تاثیر سازگاری راهبرد مدیریت منابع انسانی و راهبرد رقابتی بر عملکرد سازمان، (مطالعه موردی: شرکت های خصوصی استان اصفهان)، کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد،1-19.
  • میرفخرالدینی، حیدر؛ پورحمیدی، مسعود (1396)، بررسی میزان همسویی راهبردهای طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با راهبردهای کسب و کار، مدیریت تولید و عملیات،103-128، 4(1).
  • نوری، بهروز؛ رضوانی زمین چمن، موسی؛ نوری، مهرداد (1396)، تاثیر همسویی استراتژی و توان پاسخگویی به بازار بر عملکرد شرکت‌های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی مستقر در شرق تهران)، دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران.
  • وحیدی اربابی، علی و مالک، شاهرخ (1390)، بررسی و شناسایی معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه‌های سازه های فضاکار در ایران)، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان.
  • یزدان پناه، علی و سلطانی، امید (1393)، شناسایی و تحلیل روابط برنامه ریزی راهبردی، قابلیت انعطاف پذیری و عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد پژوهی: دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 20،شماره 3، 67-93.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Anantatmula, V. S., & Rad, P. F. (2018). Role of organizational project management maturity factors on project success.Engineering Management Journal, 30(3), 165-178.
  • Anderson, D. K., & Merna, T. (2003). Project management strategy—project management represented as a process based set of management domains and the consequences for project management strategy. International Journal of Project Management, 21(6), 387-393.
  • Badewi, A., & Shehab, E. (2016). The impact of organizational project benefits management governance on ERP project success: Neo-institutional theory perspective. International Journal of Project Management, 34(3), 412-428.
  • Budayan, C., Dikmen, I., & Birgonul, M. T. (2015). Alignment of project management with business strategy in construction: evidence from the Turkish contractors. Journal of Civil Engineering and Management, 21(1), 94-106.
  • Coviello, N. E; & McAuley, A. (1999). Internationalization and the smaller firm: a review of contemporary empirical research, Management International.
  • Hussein Bassam(2019). The influence of project characteristics on project success factors.Insights from 21 real life project cases from Norway. Procedia Computer Science 164 350–357. Available online at sciencedirect.com.
  • Leonidou, L.C., Fotiadis, T.A., Christodoulides, P., Spyropoulou, S., Katsikeas, C.S.,(2015). Environmentally friendly export business strategy: its determinants and effects on competitive advantage and performance. Int. Bus. Rev. 24, 798e811.
  • Liu, Y. , & Bustinza, O. F. (2019). FDI, service intensity, and international marketing agility: The case of export quality of Chinese enterprises. International Marketing Review, 36(2), 213-238.
  • Morris, P. W., & Geraldi, J. (2011). Managing the institutional context for projects. Project Management Journal, 42(6), 20-32.
  • Patanakul, P., Shenhar, A. J., & Milosevic, D. Z. (2012). How project strategy is used in project management: Cases of new product development and software development projects. Journal of Engineering and Technology Management, 29(3), 391-414.
  • performance," Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 226, pp. 162-169.
  • Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988). Critical Success Factors in Effective Project implementation*. Project management handbook, 479, 167-190.
  • Poli, M., & Shenhar, A. J. (2003, July). Project strategy: The key to project success. In PICMET'03: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology Technology Management for Reshaping the World, 2003. (pp. 231-235).
  • Rad, F. H., & Rowzan, S. M. (2018). Designing a hybrid system dynamic model for analyzing the impact of strategic alignment on project portfolio selection. Simulation Modelling Practice and Theory, 89, 175-194.Review, Vol.39, No.3, PP: 223- 256.
  • Soltani, E. (2020). Business and project strategy alignment: ICT project success in Iran. Technology in Society, 63, 101404.
  • Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2011). Concepts in strategic management and business policy. Pearson Education India.
  • leadear.ir
  • J. T. Zidane, B. A. Hussein, J. Gudmundsson, and A. Ekambaram. (2016). Categorization of organizational factors and their impact on project.
  • Abdel-Basset,M.Gunasekaran,.M.Mohamed,Naveen Chailamkurt(2019). A framework for risk assessment, management and evaluation:Economic tool for quantifying risks in supply chain.Generation Computer Systems 90,489–502