راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین. عضو پیوسته انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران.

2 استاد تمام گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین. عضو پیوسته انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران.

3 استادیار گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: توسل به الگوهای مؤثر، در ارائه خدمات انتظامی به مردم، ضمن سرعت بخشیدن به حرکت، بهبود و کیفی­سازی خدمات انتظامی پلیس، از انحراف احتمالی در مسیر تعیین­شده جلوگیری می‌کند. هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در گام دوم انقلاب است.
روش: این تحقیق از نوع پژوهش کاربردى و روش آن توصیفى از نوع دلفی است. ابتدا با مطالعه اسنادی و مطالعات میدانی ظرفیت­های موجود در سازمان پلیس و جامعه، فهرستی از ضعف­ها، نقاط قوت، فرصت­ها و تهدیدهای بیرونی در خدمات انتظامی، استخراج شد و سپس جهت وزن­دهی به شاخص­های استخراجی، پرسش­نامه57 سؤالی، برای خبرگان طرح و پس از سه مرحله، داده­ها جرح و تعدیل و 48 شاخص در چهار محور استخراج شد. داده­ها با استفاده از تکنیک swot مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: یافته­های حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که «بالا بودن روحیه جهادی در بین مدیران و فرماندهان» با نمره نهایی 20/0، به‌عنوان مهم­ترین نقطه قوت‌ داخلی و «محور بودن مکتب شهید سلیمانی بین سلیقه­های مختلف فرهنگی» با نمره نهایی 36/0 به‌عنوان مهم­ترین فرصت بیرونی در راهبردهای مدیریت خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب قرار دارد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پلیس با تمرکز بر نقاط قوت درونی و بهره­گیری از فرصت­های بیرونی می­تواند بخشی از تهدیدهای بیرونی را که در توسعه­ این رویکرد مؤثر هستند، کاهش دهد و از طرف دیگر با بازنگری در برنامه­های درون­سازمانی و رفع نقاط ضعف و آسیب­پذیر و نیز استفاده از مزیت‌های نسبی و آذین­ بستن خدمات خود به جلوه­های فرا دنیوی مکتب شهید سلیمانی می­تواند گام بلندی را در مدیریت خدمات مطلوب انتظامی مبتنی بر این مکتب در گام دوم انقلاب اسلامی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of law enforcement services based on the school of Shahid Soleimani in the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Sayyad Darvishi 1
 • Lotfali Bakhtiari 2
 • Abdorrahman Mirzakhani 3
1 Assistant Professor of Disciplinary Prevention Group. Amin University of Law Enforcement Sciences. Associate member of the Iranian Law Enforcement Research Association.
2 Associate Professor of Strategic Management. Amin University of Law Enforcement Sciences. Associate member of the Iranian Law Enforcement Research Association
3 Assistant Professor of Disciplinary Prevention Group. Amin University of Law Enforcement Sciences. responsible author
چکیده [English]

Background and Aim: Recourse to effective models in providing law enforcement services to the people, while speeding up the movement and improving the quality of police law enforcement services, prevents possible deviations in the designated path. The purpose of this study is to provide law enforcement strategies based on the school of Shahid Soleimani in the second step of the revolution.
Method: This research is an applied research and its method is descriptive Delphi. First, by studying the documents and field studies of the existing capacities in the police and community organization, a list of weaknesses, strengths, opportunities and external threats in the law enforcement services was extracted, and then in order to weigh the indicators. Extraction: 57-item questionnaire for design experts and after three stages, data were analyzed and 48 indicators were extracted in four axes. Data were analyzed using swot technique.
 Findings: The findings of this study show that "high jihadi spirit among managers and commanders" with a final score of 0.20, as the most important internal strength and "the centrality of the Soleimani school between tastes" Various cultural »with a final score of 0.36 as the most important external opportunity in the management strategies of law enforcement services based on the school of Shahid Soleimani is in the second step of the revolution. Conclusion: The results of this study indicate that the police can reduce some of the external threats that are effective in developing this approach by focusing on internal strengths and taking advantage of external opportunities. By reviewing the programs within the organization and eliminating the weaknesses and vulnerabilities, as well as using the comparative advantages and adapting its services to the extraterrestrial manifestations of the Shahid Soleimani school, it can take a big step in managing desirable law-based services. Take this school in the second step of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Statement of the Second Step of the Revolution
 • Shahid Soleimani School
 • Strategy
 • Management of Law Enforcement Services
 • Police
 • الف. منابع فارسی

  • ابطحی، سیدحسین؛ اعرابی، سیدمحمد؛ جعفری‌نیا، شمس‌الله؛ نجاری، رضا (1387)، راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی (بررسی موردی)، تهران: نشر پیوند.
  • اعرابی، سیدمحمد و صوفی، علیرضا (1387)، الگوی هماهنگی راهبرد مدیریت سرمایه انسانی با دیگر عناصر سازمان. فصل­نامه نظارت و بازرسی،2(5)، صص7-28
  • اشرفی، یوسف (1388)، CDS، رویکردی جدید در برنامه‌ریزی شهری در رویکردی تحلیلی، مجله مدیریت شهری، (23)، صص 89-105.
  • دیوید، فرد. آر (1389)، مدیریت راهبردک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و پارسائیان.، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  • رستگارخالد، امیر؛ سلمانی­بیدگلی؛ مسعود، اسکندری، محمد (1394)، تأثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی، نشریه علمی پژوهش­های دانش انتظامی، 17 (67)، 121-138
  • قانون نیروی انتظامی جمهموری اسلامی ایران.
  • کیانی، غلامرضا و غفاریان، وفا (1390)، راهبرد اثربخش. تهران: نشر فردا.
  • مقیمی، سیدمحمد (1397)، بیانیه گام دوم انقلاب، رهنامه پیشرفت ایرانی-اسلامی، مدیریت اسلامی، دوره 26، شماره3، صص 14-5.
  • نیک­خواه، بهزاد (1392)، مدیریت کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی، تهران: نشر اختر.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Alkhafaji, A. F.(2003). Strategic Management: Formulation, Implementation and Control In a Dynamic Environment. New York: Routledge, Haworth Press.
  • Adriansyah, M. A., Setiawan, M., & Yuniarinto, A. (2020). The Influence of Transactional Leadership Style and Work Culture on Work Performance Mediated by Work Motivation. Journal Aplikasi Manajemen, 18(3), 563-571.
  • Atril, P., Omran, M., & Pointon, J. (2005). Company mission statements and financial performance. Corporate Ownership & Control ,(3), 2, 35 – 22.
  • Bhardwaj, Atishree, Swati Mishrab, Trilok Kumar Jain (2020). Analysis of strategic leadership for organizational transformation andemployee engagement, journal homepage: www.elsevier.com/locate/matpr.
  • Bart, C. K., Bontis, N., & Taggar, S. (2001). A model of the impact of mission statements on  firm performance. Management Decision, (1),33, 35 - 13
  • Bell, Martin, and Figueiredo, N. (2112). Innovation capability building and learning mechanisms in latecomer firms: recent empirical contributions and implications for research, Canadian Journal of Development Studies, 33 (1), 14-41.
  • Eastwood, S., Jensen, A. L., Jordan, A. (2005). Business Management for the Equine Industry. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
  • Ekhsan, M., & Setiawan, I.(2021). The Role of Motivation Mediation on the Effect of Transformational Leadership Style on Employee Performance. International Journal of Management Science and Information Technology, 1(1), 35-40.
  • Eterno, J. A., Silverman, E. B., & Berlin, M. M. (2020). Police leadership of tomorrow: comprehensive compstat performance management moving from stagnation to innovation. Police Practice and Research, 1-17.
  • Felin, t., and Foss, N. (2111). The endogenous origins of experience, routines, and organizational capabilities: the poverty of stimulus, Journal of Institutional Economics, (61) 1-26
  • Joel B. Plant and Michael S. Scott (2009). Effective Policing and Crime Prevention: A Problem-Oriented Guide for Mayors, City.
  • Hines, A. (2006). Strategic foresight: The state of the art. Futurist, 40(5), 18–21.
  • Mintzberg Henry. (2000). the Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall.
  • Ozoliņa, Z. (2016). Societal Security. Zinātne Publishers.
  • Rohrbeck, R. (2007). Technology Scouting - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, ISPIM-Asia Conference. India: New Delhi.
  • Vipin Vijay Nair.(2020). Drones as Futuristic Crime Prevention Strategy:Situational Review during COVID-19 Lockdown, Jindal Institute of Behavioural Sciences, P Jindal Global University,Sonipat 131 001, Haryana, India, J Soc Sci, 64(1-3): 22-29.
  • Williams, H., & Pate, A. M. (1988). Returning to first principles: Reducing the fear of crime in Newark. Crime and Delinquency, 33(1), 53-70.
  • Schwartz, M. (2013). Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and Recent Efforts to Reform the Process, Virginia: United States Department of Defense.