طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ( مسئول مکاتبات )

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

4 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

با توجه به سهم رو به افزایش گردشگران فرهنگی در جهان و موقعیت ایران ازنظر گردشگری فرهنگی، توجه ویژه به گردشگری فرهنگی در کشور و درک علمی از امکانات و محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای آن صورت نگرفته است و متأسفانه وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، مطلوب و قابل‌توجه نمی‌باشد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران به رشته تحریر درآمده است. پژوهش از لحاظ کنترل متغیر‌های مورد مطالعه، از نوع غیر‌آزمایشی، از لحاظ راهبردی پیمایشی و از جهت ماهیت این پژوهش کاربردی است. در رابطه با روش پژوهش درپی شناخت روابط بین گردشگری فرهنگی و عوامل موثر برآن با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری است. ماهیت تحقیق از نوع تحقیقات علی- ارتباطی می‌باشد. با توجه به کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری برای بررسی و تحلیل مدل مفهومی تحقیق، روش این تحقیق همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس واریانس- کوواریانس می‌باشد. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود. در بخش کمی، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده شد. براین اساس 383 نمونه برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد که برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و همچنین از روایی سازه جهت تعیین اعتبارسنجی پرسشنامه استفاده گردید. پایایی تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه گردید. نتایج تجزیه‌وتحلیل بخش کمی نشان داد که شاخص‌های اجتماعی دارای بیشترین تاثیر در بین شاخص‌های پیشبرنده گردشگری فرهنگی در کشور می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

designing desired pattern of cultural tourism development in iran

نویسندگان [English]

 • seyed mostafa hajaghamir 1
 • Hamideh Reshadatjoo 2
 • Ataollah Abtahi 3
 • Seyed Reza Salehi Amiri 4
 • Fatemeh Azizabadi Farahani 4
1 Department of science and research branch, Islamic azad university Tehran iran.
2 Associate professor,Faculty of management and economics,Research and science branch , Islamic azad university,Tehran,Iran. (Responsible for correspondence )
3 Assistant Professor,Faculty of management and economics,Research and science branch , Islamic azad university,Tehran,Iran.
4 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University Science and Research Branch.
چکیده [English]

Due to the increasing share of cultural tourists in the world and Iran's position in terms of cultural tourism, special attention has not been paid to cultural tourism in the country and scientific understanding of its facilities, limitations, opportunities and threats. Unfortunately, Iran's situation compared to other countries , Is not desirable and noteworthy. in terms of strategic survey and in terms of the nature of this research is applied. In relation to the research method, it seeks to identify the relationships between cultural tourism and the factors affecting it using the structural equation system. In terms of controlling the studied variables, the research is non-experimental, in terms of strategic survey and in terms of the nature of this research is applied. The statistical population in the quantitative section was all employees and managers of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. In the quantitative part, the sampling method is stratified. Cochran's formula was used to determine the sample size. Based on this, 383 samples were estimated. The research tool is a researcher-made questionnaire that content validity was used to determine the validity and validity of the questionnaire and also the construct validity was used to determine the validity of the questionnaire. The reliability of the study was calculated using Cronbach's alpha test of 0.92. The results of quantitative analysis showed that social indicators have the greatest impact among the indicators of cultural tourism in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tourism
 • Cultural Tourism
 • Structural Equation Analysis
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آزادخانی، پاکزاد (1397)، بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری شهری ایلام، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 5(1)، 1-15.
  • الماسی، رقیه (1394)، اهمیت و نقش گردشگری فرهنگی در ایران، دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پاک، 1-13.
  • جلیلیان، لعیا (1397)، تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی شهر اصفهان، مجله مدیریت فرهنگی، 11(39)، 69-80.
  • حاتمی‌نژاد، سونا (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در منطقه تفریحی و توریستی بندرانزلی، دومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1-11.
  • حاجی‌حسینی، حبیب (1395)، بررسی عوامل مؤثر برجذب و مدت ماندگاری گردشگر در شهر چابهار، سومین کنفرانس سراسری نوآوری‌های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1-9.
  • زارع، سیدمحمد (1394)، عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، 17، 189-208.
  • سرایی، محمدحسین (1392)، بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 24(49)، 69-89.
  • سلیمانی، لیلا (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی: موردمطالعه شهر اصفهان، ارائه شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، 1-19.
  • سندگل، مهدی (1395)، بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر، فصلنامه جغرافیا، 25(1)، 71-53.
  • سیف‌زاده، سونا (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در منطقه تفریحی و توریستی بندرانزلی، دومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1-11.
  • قاسمی، مریم (1394)، شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 6(3)، 567-592.
  • ویسی، هادی (1396)، بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(25)، 93-112.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Richards, G.(2018). Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36: 12-21. doi: 10. 1016/j. jhtm. 2018. 03. 005.
  • María, C.(2015). Cultural Tourism in Villavicencio Colombia, Tourism in Latin America, PP. 105-125.
  • Zaroki, s.(2018). An Investigation of Effective Factors in the Growth of the Tourism with an Emphasis on Destination Competitiveness, Journal of Tourism Planning and Development. 6(23), 13-16.
  • Yusup, M. F.(2016). Determinants of factors and the growth of tourism industry in Langkawi Island, Journal of Scientific Research and Development, 3(2): 13-20.
  • Darajat, A.(2018). Physical and Facilities Factors Influencing Tourist Distribution in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, E3S W eb of C onferences 73, 1-5.
  • Pirillo. S.(2019). Challenges of the planning and development of cultural tourism in historical centers taken by heritage: the case of Penedo-Alagoas. urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana [online]. 11, 2175-3369. http://dx. doi. org/10. 1590/2175-3369. 011. e20180075.
  • Asmelash, A.(2019). The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia, Heliyon, Volume 5, Issue 3, e01335
  • Bhardwaj, S.(2015). Cultural heritage tourism and development in punjab, Kurukshetra University. http://hdl. handle. net/10603/35694.
  • Chen, H.(2017). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty, Tourism Management Perspectives, 2, 1-15.
  • Kaczmarek, D (2014). Strategic orientation if Agile Innovation, Management Science, Vol.37. No.2.
  • Li, R. J. (1999). Fuzzy method in group decision making. Computers and Mathematics with Applications, 38(1), 91–101.
  • Li, R. J. (1999). Fuzzy method in group decision making. Computers and Mathematics with Applications, 38(1), 91–101.
  • Richards, G.(2018). Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36: 12-21. doi: 10. 1016/j. jhtm. 2018. 03. 005.
  • Stratana, A, Perciuna, R, and Gribinceaa, C(2015). Identifying Cultural Tourism Potentials in Republic of Moldova through Cultural Consumption among Tourists, Procedia -Social and Behavioral Sciences, 188, p 116- 121.