تاثیر راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئول

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به اینکه یکی از موارد حائز اهمیت در رفتار هزینه­ها، چسبندگی آن است، بنابراین، از مباحث اصلی حسابداری مدیریت به‌شمار می‎آید و می­تواند نقش اساسی در کیفیت سود داشته باشد. همچنین از آنجایی که مدیران توانمند درک عمیق‎تری از کسب و کار و صنعت، تخمین بهتر نیازمندی محصول، انتخاب بهتر پروژه‌ها و درک بهتری از ریسک دارند، مدیریت کارآمدتری ارائه می‌دهند. بنابراین، این مدیران می‌توانند با توانایی‌هایی که دارند و نیز راهبرد‌های مختلفی که در اختیار دارند، بر عملکرد واحد اقتصادی اثرگذار باشند. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر راهبرد­های رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) و توانایی مدیریت بر کیفیت سود و چسبندگی هزینه­ها پرداخته می­شود. در این پژوهش، تعداد 153 شرکت بورسی در دوره زمانی 1397-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون لجستیک و پانلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش در راهبرد­های مختلف رقابتی تفاوت معناداری دارد (شدت رابطه منفی راهبرد تمایز با چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش بیشتر از شدت رابطه منفی راهبرد رهبری هزینه با چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش است)؛ کیفیت سود در راهبرد­های مختلف رقابتی تفاوت معناداری دارد (شدت رابطه مثبت راهبرد تمایز با کیفیت سود بیشتر از شدت رابطه مثبت راهبرد رهبری هزینه با کیفیت سود است) و توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه­ها و کیفیت سود به ترتیب تاثیر منفی و مثبت، معنادار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکت‌های بورسی

نویسندگان [English]

 • Mohsen Hassani 1
 • Ali Lal bar 2
1 Faculty member of payame Noor University, and responsible author
2 Faculty Member of Islamic Azad University
چکیده [English]

با توجه به اینکه یکی از موارد حائز اهمیت در رفتار هزینه­ها، چسبندگی آن است، بنابراین، از مباحث اصلی حسابداری مدیریت به‌شمار می‎آید و می­تواند نقش اساسی در کیفیت سود داشته باشد. همچنین از آنجایی که مدیران توانمند درک عمیق‎تری از کسب و کار و صنعت، تخمین بهتر نیازمندی محصول، انتخاب بهتر پروژه‌ها و درک بهتری از ریسک دارند، مدیریت کارآمدتری ارائه می‌دهند. بنابراین، این مدیران می‌توانند با توانایی‌هایی که دارند و نیز راهبرد‌های مختلفی که در اختیار دارند، بر عملکرد واحد اقتصادی اثرگذار باشند. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر راهبرد­های رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) و توانایی مدیریت بر کیفیت سود و چسبندگی هزینه­ها پرداخته می­شود. در این پژوهش، تعداد 153 شرکت بورسی در دوره زمانی 1397-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون لجستیک و پانلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش در راهبرد­های مختلف رقابتی تفاوت معناداری دارد (شدت رابطه منفی راهبرد تمایز با چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش بیشتر از شدت رابطه منفی راهبرد رهبری هزینه با چسبندگی هزینه­های عمومی، اداری و فروش است)؛ کیفیت سود در راهبرد­های مختلف رقابتی تفاوت معناداری دارد (شدت رابطه مثبت راهبرد تمایز با کیفیت سود بیشتر از شدت رابطه مثبت راهبرد رهبری هزینه با کیفیت سود است) و توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه­ها و کیفیت سود به ترتیب تاثیر منفی و مثبت، معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • راهبرد‌ رهبری هزینه و تمایز
 • توانایی مدیریت
 • کیفیت سود
 • چسبندگی هزینه‌ها
 • الف. منابع فارسی

  • افشار زیدآبادی، ف؛ حسینخانی، م؛ پژمانپور، ن؛ قاضی زاده احسایی، ح (1394)، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینه­ها، ماهنامه پژوهش­های مدیریت و حسابداری، شماره بیست و یکم، ص 102-123.
  • پورتر، م (1391)، راهبرد رقابتی تکنیک­های تحلیل صنعت و رقبا، (ترجمه عباس مهرپویا و جهانگیر مجیدی) تهران: رسا (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1990).
  • حاجیها، زهره؛ قادری، کاوه؛ قادری، صلاح الدین (1398)، تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(3), 27-44.
  • رضایی، م؛ حیدری، م (1394) راهبرد رقابتی، اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول.
  • شافعی، م؛ محمدزاده مقدم، ح (1390)، شواهد رفتار چسبندگی هزینه­ها در شرکت‌های ایرانی و مطالعات تطبیقی با شرکت‌های انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان، چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بروجرد.
  • مرتضوی، م (1390)، شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
  • منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه؛ حسین پور، وحید (1394)، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، 7(1)، 37-54.
  • نمازی، محمد؛ دوانی پور، ایرج (1389)، بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 17(4)، 85-186.
  • نمازی، محمد؛ شیرزاده، جلال (1384)، بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 12(4).

  ب. منابع انگلیسی

  • Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”?. Journal of accounting research, 41(1), 47-63.
  • Andreou, P. C., Ehrlich, D., & Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. In European Financial Management Association, Annual Conference.
  • Ballas, A., Naoum, V. C., & Vlismas, O. (2020). The Effect of Strategy on the Asymmetric Cost Behavior of SG&A Expenses. European Accounting Review, 1-39.
  • Balsam, S., Fernando, G. D., & Tripathy, A. (2011). The impact of firm strategy on performance measures used in executive compensation. Journal of Business Research, 64(2), 187-193.
  • Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. Management Accounting Research, 17(2), 127-140.
  • Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. The accounting review, 88(2), 463-498.
  • Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management science, 58(7), 1229-1248.
  • Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. The accounting review, 88(2), 463-498.
  • Leverty, J. T., & Grace, M. F. (2012). Dupes or incompetents? An examination of management's impact on firm distress. Journal of Risk and Insurance, 79(3), 751-783.
  • Rajiv, D. B., Raj, M., & Arindam, T. (2014). Does a differentiation strategy lead to more sustainable financial performance than a cost leadershipstrategy. Management Decision, 52(5), 872-896.
  • Weidenmier, M. L., & Subramaniam, C. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs..