امنیت پایدار از منظر انقلاب اسلامی‌ (اصول و مبانی حکمرانی امنیتی بر مبانی مکتب امنیتی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ایجاد امنیت فردی و اجتماعی( حکمرانی امنیتی) می‌تواند در جوامع مختلف ـ مبتنی‌بر تفکرات حاکم بر آن مجموعه، دارای رویکردهای متفاوتی باشد. بنابراین، وقوف بر «مرجع امنیت» یکی از مسایل اصلی حکمرانی برای اعمال امنیت پایدار است. حکمرانی درمکتب امنیتی انقلاب اسلامی ‌براساس مبانی توحیدی و انسان‌شناسی مبتنی‌بر آن استوار است؛ این مکتب قائل به این است که اگر انسان‌ها و جامعه اسلامی، ایمان اسلامی‌را همراه با عمل تعقیب کنند از رفاه، آرامش وامنیت همراه با تکامل و پیشرفت و عروج معنوی و نورانیت و لذات روحی برخوردار خواهند شد. براین اساس لازم است، مبانی و اصول حکمرانی امنیتی را معین کرد که با اتکاء بدان می‌توان نسبت به ایجاد نظام وساختار متناسب برای نیل به امنیت همه‌جانبه مبتنی‌بر «ایمان» اقدام کرد. دراین مقاله به این موضوع پرداخته شده است. نحوه گردآوری داده­ها مبتنی‌بر روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای است که با استفاده از روش تحلیل توصیفی و استفاده از دیدگاه صاحب‎نظران حوزه حکمرانی امنیتی، یافته‌ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. این مقاله با استناد به مطالعه اسنادی و توصیفی و با تکیه بر مکتب انقلاب اسلامی‌و بر اساس اصول و مبانی اسلام ناب محمدی به‌دنبال آن است که نشان دهد حکمرانی امنیتی که بر اساس جهان‌بینی توحیدی بنا نهاده شده، متفاوت از مکاتب امنیتی متأثر از اومانیسم و... است و مبتنی‌بر توحید و ولایت استوار بوده و اساس آن بر ایمان و عدالت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable security from the perspective of the Islamic Revolution (Principles and foundations of security governance based on the principles of Tehran Security School)

نویسنده [English]

 • Mostafa Izadi
Assistant professor in Supreme National Defense University
چکیده [English]

Creating individual and social security (security governance) can have different approaches in different societies, based on the ideas that govern that set.  Therefore, knowing the "security authority" is one of the main issues of governance for sustainable security.
Governance in the security school of the Islamic Revolution is based on the principles of monotheism and anthropology based on it.  And they will enjoy enlightenment and spiritual pleasures.  Based on the principles of security governance, which can be relied on to create a system and appropriate structure to achieve comprehensive security based on "faith".
 The data collection method is a library study method and using the method of interpretive and documentary analysis from the perspective of experts in the field of security governance and qualitative content analysis, the content has been analyzed and concluded.  In this article, citing the analysis of the content of texts and relying on the school of the Islamic Revolution and the principles of pure Muhammadan Islam, seeks to show that security governance based on a monotheistic worldview and different from security schools influenced by humanism  What is its basis and what are the principles of its security governance?
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political System
 • Political Security Philosophy
 • Security Governance
 • Principles of Governance
 • Tehran School of Security
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن مجید (ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات سروش).
  • نهج البلاغه، ترجمه سید جعفرشهیدی، انتشارات علمی ‌وفرهنگی تهران، 1378
  • نهج البلاغه، انتشارات هجرت قم، سال نشر 1414 هجری قمری
  • عبدالواحد بن محمد تمیمی‌آمدی، شرح غرر الحکم، جلد4، شارح آقا جمال خوانساری، محمدبن حسین،
  • شیخ صدوق (1373)، عیون اخبار الرضا (ع)، تهران، نشر صدوق
  • امام خمینی، سید روح الله (1385)، صحیفه نور، جلد 4 و6و8و12و19و20و 21، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی.
  • امام خمینی، سید روح الله (1349)، ولایت فقیه.
  • امام خمینی، سید روح الله (1391)، رساله توضیح المسایل، موسسه نشر آثار امام خمینی.
  • امام‌خامنه‌ای سیدعلی (1390)، انسان 250 ساله، ناشر انتشارات ایمان جهادی به کوشش مرکز صهبا
  • امام‌خامنه‌ای، سیدعلی (1399)، اجوبه الاستفتائات، ناشر فقه روز
  • امام خامنه­ای، سیدعلی (1394)، حدیث ولایت، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ ونشر امام خامنه­ای(مدظله العالی)
  • امام‌خامنه‌ای، سیدعلی (1392)، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی.
  • الحرانی، ابن شعبه، ابومحمد (1363)، تحف العقول، قم: موسسه النشر الاسلامی.
  • اخوان کاظمی، بهرام (1386)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • اسلامی‌، علیرضا، (1390)، نظریه امنیت امام خمینی ره با رویکرد امنیت ملی، ناشردانشگاه عالی دفاع ملی
  • استوارات کرافت، پاتریک مورگان، لوسی جمیز، تری تریف (1383)، مطالعات امنیتی نوین، پژوهشکده مطالعات راهبردی ابرار معاصر
  • ایزدی، آیه الله عباس (1384)، اخلاق ایزدی، نشر اجر.
  • بشیریه، حسین (1392)، آموزش دانش سیاسی ومبانی سیاست، ناشرنگاه معاصر، چاپ دهم
  • تریف، تری و دیگران (1383)، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • خسروی، علیرضا (1391)، مکتب امنیتی امام خمینی، موسسه فرهنگی وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصر
  • دلاور، علی (1381)، روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی، تهران، نشر ویرایش.
  • رنجبر، مقصود (1382)، نقد وبررسی کتاب مراحل بنیادین اندیشه درمطالعات امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی سال هفتم، شماره دوم.
  • روسو، ژان ژاک ( 1379)، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه
  • صالحی امیری، سیر رضا (1388)، مدیریت منازعات قومی‌در ایران، ناشر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
  • طباطبایی، علامه سیدحسین (1363)، تفسیر المیزان، جلد 5 و8و11و15و20، ترجمه ناصر مکارم شیرازی و سیدمحمدباقر موسوی همدانی قم، بنیاد فکری علامه طباطبای با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجا.
  • عسگرخانی، ابومحمد (1383)، رژیم های بین المللی، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
  • کانت، ایمانوئل (1380)، صلح پایدار، ترجمه محمدصبوری، تهران، به باوران.
  • کلینی، یعقوب (1365)، اصول کافی، جلد، تهران، ناشر دارالکتب الاسلامیه.
  • لک زایی (1389)، امام خمینی و امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، پاییز 89
  • مجلسی، محمدباقر (1315 ق)، بحارالانوار، جلد 7و22و27و36و 78و، دارالکتب الاسلامیه.
  • مشیر زاده، حمیرا ( 1385)، تحول درنظریه های روابط بین الملل، تهران، انتشارات سمت.
  • مطهری، مرتضی (1370)، نهضت های اسلامی‌درصد ساله اخیر، ناشرانتشارات صدرا.
  • مقصودی، مجتبی (1377)، توسعه ومنازعات قومی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 99
  • نراقی، ملا احمد (1378)، معراج السعاده، قم، موسسه انتشارات هجرت
  • نصری، قدیر(1383)، نقد وبررسی کتاب، مناطق وقدرت‎ها، ساختار امنیت بین‎المللی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره دوم.
  • هابز توماس(1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشرنی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Morgenthau ,Hones J.(1985). Politics Among Nations: The Straggle for power and peace. NewYork. mc Grow Hill
  • Schweller, Randall L, David Priess( 1997). A tale of two Realism .Expanding The Institution Debate, Morton,   International studies Review 41, No 1.
  • Vasquez, John. (1997). The realist paradigm and degenerative versus progressive research program, The American political science Review .91. Ni.4
  • Dawkings, Richard (1976). The Selfish Gene. Oxford, Oxford university press
  • Lewontin ,RC(1991). Biology as Ideology :The Doctoring of DNA ,New York Harper
  • Taliaferro ,J.( 1999). Security under Anarchy, Defensive Realism reconsider, Unpublished Article
  • Nicholson, Michael (1998). The Eighty years Crises: International Relation 1919 – 1999.
  • Doyle, M. (1986). Liberalism and world politics. American political science review,80
  • Waltz, K (2000) . Keeping the world off Balance: Self Restrain and V.S foreign policy. Harvard University. Harvard Kennedy School.
  • Waltz, K. (1964). Man, state. And war. New York: Colombia University.
  • Waltz, K (1979). Theory of International Politics. New York: random