بررسی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در تصمیمات راهبردی متاثر از افکار عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام، نویسنده مسئول

2 هیئت علمی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

با ظهور رسانه‌های نوین مرزهای حقوقی و اجتماعی دولت‌ها کمرنگ شده و حاکمیت آنها به‌عنوان تصمیم‌گیران مطلق در امور جامعه متزلزل شده و مفاهیمی‌چون احزاب، گروه‌های ذینفع و افکار عمومی، مد نظر قرار گرفته‌اند. هدف از تحقیق بررسی عوامل اثرگذار و اثرپذیر ناشی از افکار عمومی‌در تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. روش تحقیق، استفاده از رویکرد ISM است که یک روش ساختاری – تفسیری به‌شمار می‌آید. این رویکرد از روش‌های ساخت‌دهی به مساله است که با عنوان SSIM شناخته می‌شود. همچنین برای استخراج عوامل ورودی در تحلیل ساختاری – تفسیری، از مطالعات کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه عمیق بهره گرفته شد. بعد از شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر افکار عمومی‌که در تصمیم‌گیری راهبردی در نظر گرفته می‌شوند، اقدام به ارائه مدل و سطح‌بندی با استفاده از متدولوژی همان روش شده است. حاصل این پژوهش کمک بسیار زیادی در شناسایی نفوذ در افکار عمومی‌و تاثیرگذاری بر آنها به‌منظور حمایت از تصمیمات خاص در سطح عمومی‌خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the influential and influential factors in strategic decisions influenced by public opinion

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeed Mirrezaei 1
 • Gholamreza Goodarzi 2
 • Reza Tahmasby 3
1 Management of International Oil and Gas Contracts, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, IRA, and responsible author
2 Industrial Group, Faculty of Islamic Education and Management, Imam Sadiq University
3 Management of International Oil and Gas Contracts, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, IRA
چکیده [English]

The emergence of modern media in the age of communication, along with the developments that have been made with the expansion of their sphere of influence, has challenged many of the earlier assumptions and principles in the structure of relations between statesmen and rulers with the people. The legal and social boundaries of governments are diminished, and their sovereignty is shaken as absolute decision makers in the affairs of society, and concepts such as parties, interest groups and public opinion form the policy area. The formation of strategic decisions at the public level and their dependence on public opinion, on the one hand, the importance and position of public opinion management in achieving goals and convergence in the adoption of strategic decisions and supporting these decisions, focusing on general decision making The community was discussed and discussed. For this purpose, after reviewing the processes of strategic decision-making, it is to identify the role and position of public opinion management in reaching the decision in this area and identify the main axis of the effect of public opinion management on strategic decisions and presenting the model and leveling using the ISM methodology. This research will be of great help in identifying public influence and influencing them in order to support specific public-level decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • decision making
 • Strategy
 • decisions
 • managenet
 • Public opinion
 • Structural-Interpretative Modeling (ISM)
 • الف. منابع فارسی

  • اشتریان، کیومرث و جعفری هفتخوانی، نادر (1386)، تصمیم‌‌گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی، اندیشه مدیریت راهبردی (1): 111-140.
  • اگاوا، ا (1374)، مدیریت مدرن در شرکت‌های کوچک، (مترجم ا. اشرف العقلایی)، تهران: انتشارات بصیر.
  • بشیربنائم، یاسر و آرامون، هاجر (1392)، تصمیم‎گیری راهبردی (با رویکرد مدل‌های تصمیم‎گیری راهبردی، نشریه راهبرد توسعه، 33 (1-2): 91-105.
  • دوستار، محمد (1380)، تصمیم‎گیری مبتنی بر فرهنگ، دوماهنامه مدیریت، دوره 21-52.
  • شیخ محمدی، مجید و باقری پور، احسان (1391)، تصمیم‎گیری با استفاده از تئوری افسوس و تاثیر فیدبک روی آن، هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع، تهران.
  • عبدالهی عبدالحسین (1384)، روانشناسی تصمیم‌گیری: تأثیر پیگیری اطلاعات بی‌فایده و غیرابزاری بر انتخاب‌ و تصمیم‌گیری، تازه های علوم شناختی، ۷ (۱) :۳۹-۴۸
  • عسگری، م؛ ولی بیگی، ح (1387)، چگونگی رقابتی کردن بنگاههای کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
  • فروتنی، زهرا؛ عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ درانی، کمال (1386)، طراحی و مقایسه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی (ره) با برخی از الگوهای تصمیم‎گیری راهبردی در مدیریت نوین، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 2.
  • قاسمی، حاکم (1383)، نقش نخبگان در فرایند تصمیم‎گیری، اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 11 و 12.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Balic, J., Zivec, Z., & Cus, F. (1995). Model of a universal manufacturing interface in CIM for small- and medium-sized companies. Journal of Materials Processing Technology, 102-114.
  • Barnes, M., Coulton, L., Dickinson, T., Dransfield, S., Field, J., Fisher, N..., Shaw, D. (1998). new approach to performance measurement for small to medium enterprises. proceedings of the performance measurement.
  • Cagno, E., Micheli, G., Jacinto, C., & Masi, D. (2014). An interpretive model of occupational safety performance for Small- and Medium-sized Enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics, 74-60.
  • Costello, P., & Moreton, R. (2009). Towards a Model of Technology Adoption: A Conceptual Model Proposition. International Federation for Information Processing, 287-305.
  • Bailey, K. (1994). Typologies and taxonomies an introduction to classification techniques. India: International educational and professional publisher.
  • Dan Li, L., & Dalgic, T. (2013). Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: Toward a Hybrid Model of Experiential Learning and Planning. Management International Review. 93-116, 44.
  • Donaires, O., Pinheiro, M., Cezarino, L., Ostanel, L., & Martinelli, D. (2010). Systemic Model for Diagnosis of the Micro, Small and Medium Enterprises from Two Cities from the Countryside of the State of Sa˜o Paulo in Brazil. Systemic Practice and Action Research, 221-236, (3)23.
  • Franchini, V., Bastos, J., Azevedo, A., & Fornasiero, R. (2012). Proposal of a Reference Model for Fashionable and Healthy Goods production in SME networks. International Conference on Engineering, Technology and Innovation. 1-11, 18. Munich: Engineering, Technology and Innovation (ICE), 2012 18th International ICE Conference on Engineering, Technology and Innovation.
  • Garengo, P., Biazzo, S., & Bititci, U. (2005). Performance measurement sustems in SMEs: A review for a research agenda. International Journal of Management Reviews, 25-47, (1) 7.
  • Gibson, T., & Van der vaart, H. (2008). Defining SMEs: A less inperfect way of defining small and medium enterprises in developing countries.
  • Huang, W., Li, R., Maple, C., Yang, H.-J., Foskett, D., & Cleaver, V. (2010). A Novel Lifecycle Model for Web-based Application Development in Small and Medium Enterprises. International Journal of Automation and Computing, 389-398.
  • Hvolby, H.-H., & Thorstenson, A. (2001). Indicators for performance measurement in small and medium-sized enterprises. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 1143-1146, 215.
  • Jenkins, H. (2009). A ‘business opportunity’ model of corporate social responsibility for small- and medium-sized enterprises. Business Ethics: A European Review21-36, 18.
  • Jennings, P., & Beaver, G. (1997). The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective. international small business journal, 63-75.
  • Martins, R., & Salerno, M. (1999). Use of new performance measurement system, some empirical findings. Intenational EurOMA conferenfe. Italy: managing operations networks.
  • Ndubisi, N., & C Ndubisi, G. (2013). Sustainable Internal Marketing and Internal Customer Motivation Model: An African Small- and Medium-sized Enterprise Perspective. Journal of Asian and African Studies, 521-539.
  • Opitz, O., Lausen, B., & Klar, R. (1992). Information and dlassification, concepts, methods and applications. London: University of Dortmund.
  • Rohiza, A., Aiiza, A., Wan, F., Wan, A., & D.D, D. (2010). Conceptual Information System Success Model for Small and Medium Enterprise Clinic Information System. International Journal of Medical Informatics, 1142-1146, 3
  • Sarmiento, V., & Vásquez, M. (2012). A Model for Measuring Agility in Small and Medium Software Development Enterprises.
  • Satanova, A., Zavadsky, J., Sedliacikova, M., Potkany, M., Zavadska, Z., & Holikova, M. (2014). How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model. Total Quality Management & Business Excellence, 1-14.
  • Schwab, K. (2013). Holistic Methodological Model for introducing Industrial Quality Management Methods to Manufacturing in Small and Medium Sized Enterprises. Procedia Engineering, 895-902.
  • Shu- li, S. (2011). Research on Human Resource Plan Model of Medium and Small Private Enterprise Based on Spanning Development Strategic. International Conference on Management Science & Engineering, 778-784.
  • Zarei, B., Nasseri, H., & Tajeddin, M. (2011). Best practice network business model for internationalization of small and medium enterprises. Journal of International Entrepreneurship, 299-315, 9.