طراحی مرکز پشتیبانی بحران با تکیه بر توانمندی‌های نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و مسئول مرکز مطالعات و پژوهش‌های آمادی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 عضو هیت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه، آمادوپشتیبانی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت مدیریت بحران است. در زمان بحران، باید حجم وسیعی از اقلام، تجهیزات و امکانات آمادی که از قبل پیش­بینی و آماده شده، در سریع‌ترین زمان به سمت مناطق و افراد حادثه­دیده، روانه شود. این موضوع، باعث می­شود تا کشورها به فکر استفاده از توانمندی‌های آمادی نیروهای مسلح کشورشان در زمان بحران باشند.
مساله تحقیق عبارت از فقدان سازوکار منسجم و جامع برای استفاده از توانمندی‌های آمادی نیروهای مسلح ج.ا.ا. در زمان وقوع بحران است. از نظر روش نیز، این تحقیق را می‌توان از نوع موردی و زمینه­ای قلمداد کرد. در ادامه هدف اصلی و سوالات تحقیق شامل فلسفه وجودی، ماموریت، ساختار، شرح وظایف و نحوه کارکرد و تعاملات مرکز با سایر عوامل ارائه شده است. در این تحقیق؛ با استفاده از تجارب و نظرات 38 نفر از متخصصین و خبرگان آمادی، الگوی تحقیق، در قالب چارچوب معماری سازمانی ایران و به روش دلفی طراحی شد تا در زمان وقوع بحران بتواند به نیازهای مطرح شده پاسخ گوید. ساختار مرکز طراحی شده مجازی بوده و تلاش شده تا با کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی و با توجه به تمرینات قبلی بتوان با بیشترین هماهنگی، از توان آمادی نیروهای مسلح در امدادرسانی به آسیب دیدگان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a crisis logistics center based on the capabilities of the armed forces

نویسندگان [English]

 • ahmad bitaraf 1
 • Hosein Hoseini 2
 • Mohamad ali Riazi 3
1 researcher in Center for Logistics Studies and Research (ILSCS), and responsible author
2 Faculty member of Imam Hossein Comprehensive University
3 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University
چکیده [English]

Today, logistics is one of the most important factors influencing the success of the crisis management process. In times of crisis, a large volume of items, equipment and facilities must be prepared and prepared in advance and sent to the affected areas and people as soon as possible. This makes countries think about using the logistical capabilities of the armed forces in times of crisis.
The problem of research is the lack of a coherent and comprehensive mechanism for using the logistical capabilities of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. It is time for a crisis. In terms of method, this research can be considered as a case study and contextual. In the following, the main purpose of the research is defined and based on it, the research questions including existential philosophy, mission, structure, job description and how it works and its interactions with other factors are presented. In this research, using the experiences and opinions of 38 specialists and experts, the Iranian organizational architecture framework and the Delphi method have been used so that in times of crisis, by using the capabilities of all defense logistics factors in the country, the needs can be met. Says. The structure of the center is designed to be virtual and an attempt has been made to use the logistical capacity of the Armed Forces in providing assistance to the injured with the least cost and the most effectiveness, and according to the previous exercises, with the most coordination.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management
 • Crisis
 • Logistics
 • Armed Forces
 • الف. منابع فارسی

  • احمدی، نسیبه (1388)، معرفی و نقد روش دلفی، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، شماره  22  صفحه 95 - 108
  • احمدی، فضل­اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ اباذری پروانه(1387)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان- 1387: (1) 8
  • بیطرف، احمد؛ عباسی، محمدرضا؛ مردانی کرمانی، ابراهیم؛ اکرمی حیدر؛ درویش، رضا (1390)، طراحی سیستم کنترل کیفیت اقلام نظامی در آمادوپشتیبانی نیروهای مسلح، دومین کنفرانس بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین.
  • حاجی زاده، ابراهیم؛ اصغری، محمد(1390)، روشها و تحلیلهای آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
  • حسینی، حسین (1385)، بحران چیست و چگونه مدیریت می شود، فصلنامه امنیت، سال 5، شماره 1و2.
  • زمانیه شهر، سید ابراهیم (1394)، نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران، سایت جامع مدیریت(اثیر).
  • شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک(1398)، چارچوب معماری سازمانی ایران.
  • صالحیان، علیرضا (1383)، مدیریت در شرایط بحران، مجله مدیریت، شماره 83 و 84.
  • عیسایی، حسین (1390)، مدل سیستم لجستیک مدیریت بحران، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین.
  • عیسایی، حسین؛ بیطرف، احمد (1391)، رویکردهای نوین لجستیک، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
  • گروه مولفین (1384)، سیستم لجستیک جهانی و برنامه‌ریزی برای توزیع، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
  • گروه مولفین (1393)، راهنمای مدیریت زنجیره تامین، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
  • گروه مولفین (1395)، مکانیابی و برآورد اردوگاهها و انبارهای کالای امدادی و شناسایی مسیرهای دستیابی به اردوگاهها در زمان بحران، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، دانشگاه امام حسین (ع).
  • گودرزی، غلامرضا (1389)، بررسی مدیریت بحران در آئینة زلزلة بم، مجله اندیشه صادق، شماره 13 و 14.
  • نیکوکار، غلامحسین؛ عیسایی، حسین؛ بیطرف، احمد (1394)، کنترل راهبردی لجستیک، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
  • هیول، کلودیا؛ ون، دن (1398)، مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا می شود، ترجمه سیدفردین رضایی و محمدامین کرامت، فصلنامه مدیریت بحران، سال 10، شماره 35، بهار 1398

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Balcik, B., Beamon, B.M., Krejci, C.C., Muramatsu, K.M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges & International J. of Production Economics, 126(1), 22-34
  • Childerhouse, P., & Towill, D. (2000). “Engineering supply chains to match customer requirements”. Logistics Information Management, 13(6), 337–345.
  • Christopher, M. (2005). Logistics and supply chain management: Creating value adding networks. London: Prentice Hall.
  • Cozzolino, A., (2012). Humanitarian Logistics. Springer Briefs in Business.
  • Cozzolino, A., Rossi, S., & Conforti, A. (2012). Agile and Lean Principles in the humanitarian supply chain: The case of the United Nations world food program. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(1), 16–33.
  • Kovács, G., & Spens, K. M. (2009). Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 506–528.
  • Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(2), 99–114.
  • LINET ÖZDAMAR. (2004). Emergency Logistics Planning in Natural Disasters, Annals of Operations Research, 129, 217–245.
  • Maon, F., Lindgreen, A. & Vanhamme, J. (2009). Developing supply chains in disaster relief operations through cross-sector socially oriented collaborations: a theoretical model. Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 149–164.
  • Mohapatra, P.; Bora, M.; Sahu, K. (1984). Incorporating Delphi Results in System Dynamics Models: A Case of Indian Tea Industry. Technological Fore and Social Change Journal. Vol. 25, pp. 159-177.
  • Overstreet, R.E., et al. (2011). Research in humanitarian logistics. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1(2), 114-131
  • Martin, James,(1990). Information Engineering, Prentice Hall.
  • Powell C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs, 2003 Feb; 41(4): 376-82
  • Rawls, C.G., Trunquist, M.A.,(2010). Pre-Positioning of Emergency Supplies for Disaster Response, Transportation research part B: Methodological, Vol. 44, No.4, pp. 521-534, 2010.
  • Richard A. Braunbeck and Michael F. Mastria . (2006). Crisis Management- Operational Logistics & Asset Visibility Technologies.
  • Schekkerman, Jaap; (2004). Enterprise Architecture Score Card, Version 2.1, August 2004.
  • Sheffi, Y. (2005). The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage. Cambridge, MA: MIT Press.
  • Tomasini, R. & Van Wassenhove, L. N. (2009). Humanitarian Logistics. London: Palgrave Macmillan.
  • Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett memorial lecture. Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475–489.
  • UNIDO; Foresight Methodologies; 2004