دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1403 
رویکردی جهت تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار در راستای حکمرانی امنیت اطلا عات

صفحه 57-84

فاطمه اخوان؛ سید عبداله امین موسوی؛ ابوالقاسم سرآبادانی


طرح راهبردى همگرا ییِ قومی‌ در استان کرکوک بر طبق قانون اساسی عراق

صفحه 131-164

محمد جعفرى؛ رضا امیرى مقدم؛ عبدالله مرادى؛ رزاق فالح الزبیدى


مقا ومت فرهنگی و تاثیرآن بر تحقق آینده مطلوب فرهنگی

صفحه 237-274

اکبر ملکی بیرجندی؛ محمد حسن دهقان ده جمالی