دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1397 
3. شناسایی نظام گمرکی مطلوب ایران مبتنی‌بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب‌و‌کار)

صفحه 57-82

فرهاد رهبر؛ الیاس نادران؛ سیدکاظم سام‌دلیری؛ یحیی آل‌اسحاق؛ علیرضا مقدسی؛ مجتبی نادری


مقاله پژوهشی

6. طراحی الگوی فرهنگ سیاسی مطلوب در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور

صفحه 133-157

مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا زرگر