بررسی نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نویسنده مسئول

چکیده

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های امریکا و غیرامریکا زیرورو نمی‌شود؛ اقتصادی است متکی به مردم. بنابراین یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی برخورداری از حمایت فرهنگ حاکم بر سازمان و جامعه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر اقتصاد مقاومتی در ستاد یک وزارتخانه دولتی به رشته تحریر درآمده است و سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد که فرهنگ سازمانی چه تاثیری بر اقتصاد مقاومتی دارد؟ به این منظور با بهره‌گیری از روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی با استفاده از یک پرسشنامه محقق‌ساخته متشکل از 50 سوال که پایایی آن توسط نرم‌افزار SPSS 92/0 محاسبه شد و تعداد 100 نفر به‌عنوان جامعه‌آماری شناسایی و بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری 80  نفر انتخاب گردیدند که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. در این تحقیق مولفه‌های فرهنگ سازمانی در شش بُعد مشارکت سازمانی، انعطاف‌پذیری سازمانی، رسالت و ماموریت سازمانی، سازگاری سازمانی، انطباق‌پذیری سازمانی، نوآوری و خلاقیت و فرهنگ جهادی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در پنج بُعد دسته‌بندی گردیدند. پس از انجام محاسبات و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها مشخص گردید که میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر حمایت از تولید ملی (99 درصد)؛ مصرف کالای داخلی (67 درصد)؛ مدیریت مصرف و اصلاح الگوی آن (96 درصد)؛ بهره‌وری (95 درصد) و درون‌زایی (96 درصد) می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role and Influence of Organizational Culture on Resistance Economics (Case study: Headquarters of a government ministry)

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani podeh 1
  • Amin Pashaie Halasou 2
1 Associate Professor Malek Ashtar University
2 Correspondent author, Ph.D. Candidate for Industrial Management- Islamic Azad University
چکیده [English]

Resistance economy is an economy that is resilient; with global provocations, with global impulses, it is not subjected to US and non-US policies; the economy relies on the people. Therefore, one of the solutions to the realization of a resilient economy is to support the culture of resistance governing the organization and society. The purpose of this study was to investigate the role and influence of organizational culture on resilience economics in the headquarters of a government ministry and attempts to answer the question of how organizational culture has a resilient economy. ? For this purpose, using descriptive-survey method and correlation, a researcher-made questionnaire consisting of 50 questions, whose reliability was calculated by SPSS software 0.92, and 100 individuals were identified as the statistical community and based on Morgan's table, the statistical sample 80 people were selected who answered questionnaire questions. In this research, organizational culture components in 6 dimensions of organizational participation, organizational flexibility, organizational mission and mission, organizational adaptability, organizational adaptability, innovation, creativity and jihadi culture, and components of resistance economy were categorized in five dimensions. After calculating and analyzing the data, it was determined that the impact of organizational culture on the support of national production (99%); consumption of domestic goods (67%); consumption management and reform of its pattern (96%), Productivity (95%) and Endogenous (96%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Resistance Economy
  • Ministry Headquarters
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- آشوری، داریوش (1375). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی آسیا.
- افراسیابی، عبدالرسول (1397). «بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی»، نشریه مدیریت فردا، سال هفدهم، صص 56-35.
- بردبار، غلامرضا و منصوری، حسین و جمالی، رضا (1389). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت بیمه»، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست‌و‌دوم، شماره 4.
- حجازی، سعید (1391). «شناسایی مولفه‌های فرهنگ و مدیریت جهادی با روش فراترکیب»، تهران: اولین همایش علمی فرهنگ و مدیریت جهادی.
- دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های نوآوری دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، سال سوم، شماره 27.
- رابینز، استیفن پی (1385). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه: علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- رستمی، فرزاد؛ بهرامی‌پور، فرشته (1397). «بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریه‌های توسعه اقتصادی»، مجله اقتصادی، شماره‌های 1 و 2، صص 116-95.
- رشید، غلامعلی و پاشایی هولاسو، امین (1392). « ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس»، دو پاسداری فرهنگی، سال دوم، شماره 6.
- روحانی، ابوالفضل؛ کرامتی، عباس؛ آبادی، امیرمهدی (1396). «کارآفرینی سازمانی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری»، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 52، صص 243-219.
- سن، جیمز؛ لادون، کنت (1382). سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت با کاربردهای تجارت الکترونیک و اینترنت، ترجمه محمد راد، تهران: نگاه دانش.
- شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه: برزو فرهی بوزنجانی و شمس‌الدین نوری نجفی، تهران: سیمای جوان.
- عیسوی، سیدمحمدرضا؛ قوامی، محمود؛ معصومی‌نیا، سیدحسن (1391). دومین نشست اقتصاد مقاومتی: سیاست‌ها و راهکارها، تهران: پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی.
- قربانی، مصطفی (1396). اقتصاد مقاومتی و نظریه‌های توسعه، قابل دسترسی در سایت: www.basirat.ir
- قوچانی، فرخ؛ بدری‌زاده، مریم (1390). «بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم‌های اطلاعات»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 7، صص 95-81.
- کامفیروزی، م؛ بنیادی نائینی، ع؛ موسوی لقمان، س (1392). «بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 59، صص 88-59.
- گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه (1381). اصول، مبانی و نظریه‌ها جو و فرهنگ سازمانی، چاپ اول، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
- مشبکی، اصغر (1383). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
- مشبکی، اصغر (1385). مدیریت رفتار سازمانی (تحلیل کاربردی- ارزشی از رفتار سازمانی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات ترمه.
- منوریان، عباس و قربانی، محمدحسین و شریفی، مسلم (1387). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون، چاپ اول، شیراز: انتشارات نشر دانشگاه شیراز.
- منوریان، عباس و قربانی، محمدحسین و شریفی، مسلم (1387). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون، چاپ اول، شیراز: نشر دانشگاهی شیراز.
- موسوی، میرنجف؛ پرندی، ساسان؛ قاسملو، صادق (1397). «تبیین نقش مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)»، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال نهم، شماره 1، صص 63-33.
- میرفخرالدینی، سیدحیدر و فرید، داریوش و صیادی تورانلو، حسن (1388). «بکارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، دوره هفدهم، شماره 2.
- نکویی‌مقدم، محمود و بهزادی گودری، فرانک و کشاورز، حسن (1391). «بررسی رابطه بین انواع فرهنگ‌های سازمانی با مؤلفه های موفقیت سازمانی»، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره 1.
- هوشنگی، محسن؛ الهی، سیدمجید؛ امین افشار، زهرا؛ صدوق، سیدمحمود (1394). «بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین)»، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ سیزدهم، شماره 3، صص 762-739.
- یلفانی، امیر؛ رضاکاظمی، فاطمه؛ مصدق، فاطمه (1395). «بررسی اثرات و پیامدهای تحریم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم»، ماهنامه شباک، سال دوم، شماره 2، صص 6-1.
ب) منابع انگلیسی
- Ajmal, M. M.; Koskinen, K. U. (2008). “Knowledge Transfer in Project-Based Organizations: An Organizational Culture Perspective”. Project Management Journal, 39(1), 7–15.
 
- Bohrestedt G (1983). Measurement, In P. Rossi, J. Wright, and Anderson, (Eds.), A handbook of survey research, San Diego, CA: Academy Press.
 
- Churchill Jr, G.A (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research; 16.
 
- Day, G (1994). The Capabilities of Market- Driven Organization, Journal of Marketing, Vol. 58.
 
- Denison, D.R (1990). Corporate Culture and Organization Effectiveness, New York: John Wiley & Sons.
 
- Jarnagin,C (2007). Creating Corporate Cultures through Mythopoetic Leadership, Organizational Dynamic, Vol. 36.
 
- Pouramen, Behzad (2001), study and Assessment of the existing organizational culture Center of the Iranian Scientific Information and Documentation, Research Project.
- Schein, E. (1990). “Organizational culture”. American Psychologist, 45(2), 109–119.
 
- Verkatraman N (1989). Strategic orientation of business enterprises: the construct, dimensionality and measurement, Management Science; 35.
 
- Weng, R.; Huang, C.; Tsai, W.; Chang, L.; Lee, M.; Lin, S. (2010). “Exploring the impact of mentoring functions on job satisfaction and organizational commitment of new staff nurses”. BMC Health Services Research, 10(1), 240–249.