احصا شاخص ها و مولفه های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه یک نظام حکومتی با محوریت مردم‌سالاری دینی، ایده­آل­هایی را در فضای جهانی مطرح نموده و انتظاراتی را برانگیخته است؛ برای مشخص شدن میزان تحقق آن‌ها، شناخت وضعیت موجود از طریق احصاء شاخص­های مناسب و دقیق، الزامی می‌باشد. بدین‌منظور پژوهش حاضر با هدف تبیین و احصاء شاخص‌ها ومولفه‌های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی به رشته تحریر درآمده است. پژوهش حاضردر حوزة مبانی، توسعه‌ای و در حوزة شاخص‌ها، کاربردی است. با توجه به وجود هر دو نوع داده‌های کمّی و کیفی، روش این پژوهش کمّی و کیفی می‌باشد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل فیش‌برداری از اسناد و اطلاعات و مصاحبه و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بوده و جهت تحلیل داده‌ها از روش کیو استفاده شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، از بین 100 شاخص شناسایی شده و با اخذ نظرات خبرگان 47 شاخص احصاء و از این تعداد، 21 شاخص مورد تایید نهایی و سنجش قرار گرفت وسپس برمبنای روش استقرا، شاخص‌های هم‌سو در یک دسته مولفه قرار داده شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and Components Assessment of the Present Status of Cultural Strategic Management of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Salmani 1
  • Ehsan Allah Hojjati 2
  • Mohammad Reza Rezaeei 3
1 Member of the faculty of the university and the Institute of National Defense and Strategic Research
2 Ph.D. Student of Strategic Cultural Management at University and National Defense Research Institute and Strategic Research & Author
3 Ph.D. Student of Strategic Cultural Management at University and Research Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

status of strategic cultural management. This research is applicable to the nature and characteristics of its objectives and questions in the field of principles, components, is a development research, and in the field of indicators is a practical research. Due to the existence of both quantitative and qualitative data, the method of this research is quantitative and qualitative. The data of this research in the first part was used to analyze the data collected in this study through questionnaires, descriptive statistics and inferential statistics, and descriptive statistics in the formulation of abundance tables, percentage, frequency, mean and deviation of respondents' critical points, and to assess the significance of the ranking of responses provided by respondents from the common tests. Data gathering tools consisted of scanning of documents, information and interviews, and a researcher-made questionnaire. For data analysis, the Qi method was used for quantitative and qualitative data analysis. Based on the obtained data, 100 indicators were identified and, based on the opinions of the experts, 47 indicators were used, and 21 of them were finalized and evaluated. Then, based on the inductive method, the indicators were placed together in one component group. Then, according to research findings and at the end of the research, suggestions for future policymakers and researchers in this field are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicator
  • Cultural Management
  • Cultural Strategic Management
منابع و مآخذ
- امام خمینی (ره) (1383). صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مجموعه بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت:
- آیینی، محمدعلی (1390). تحلیل کلان وضعیت فرهنگی کشور، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.
- امانی، مهدی و همکاران (1354). لغت‌نامه جمعیت‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
- باقری، ناصر (1385). بررسی و شناخت عناصر اصلی نظام فرهنگی کشور و مطالعات تطبیقی نظام‌های فرهنگی کشورهای هدف، تهران: شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- باقری، محمدحسین (1389). ویژگی‌های صحیفه سجادیه، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.
- بنیانیان، حسن (1386). «مهندسی فرهنگی از نظر تا عمل در جامعه ایران»، فصلنامه سوره مهر، سال دوم، شماره 3.
- تمنا، سعید (1387). جمعیت‌شناسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- حقیقی کفاش؛ اسماعیلی، مهدی؛ اکبری، محمدرضا، اکبری (1391). ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1386). روش‌های تحقیق در علوم انسانی، یادواره کتاب، چاپ پنجم، تهران: سمت.
- خنیفر، حسین (1388). «روش‌های پژوهش»، فصلنامه پرسمان، شماره 76.
- شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی (1371). جایگاه دین و اخلاق در برنامه‌ریزی فرهنگی، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). الگو‌های طبقه‌بندی موضوعات نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). بررسی وضعیت و ارائه راهکار‌های ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی کشور در ایران، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1388). نظام‌نامه‌ی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1392). مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
- شهدادی، هرمز (1367). کاربرد شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی در برنامه‌ریزی توسعه، چاپ اول، تهران: وزارت برنامه و بودجه: مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی.
- صالحی‌امیری، رضا؛ محمدی، سعید (1389). دیپلماسی فرهنگی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.
- طبرسا، غلام‌علی (1382). تبیین شاخص‌های فرهنگی (شاخص‌های بخش هنر)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- فوزی، یحیی؛ بصیرنیا، غلامرضا (1386). «مبانی دو رویکرد سلبی و ایجابی مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره چهارم.
- کریمی، غلامرضا (1392). راهبرد‌های فعالیت‌های مهندسی فرهنگی ایران در جهان اسلام، تهران: پژوهشکده ارتباطات فرهنگی.
- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1391). مهندسی فرهنگی نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی.
- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1388). «صنایع فرهنگی و الزامات آن»، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال پنجم، شماره 23.
- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1391). نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی.
- نائینی، محمدعلی (1391). در آمدی بر مدیریت فرهنگی، تهران: نشر ساقی.