احصا شاخص ها و مولفه های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه یک نظام حکومتی با محوریت مردم‌سالاری دینی، ایده­آل­هایی را در فضای جهانی مطرح نموده و انتظاراتی را برانگیخته است؛ برای مشخص شدن میزان تحقق آن‌ها، شناخت وضعیت موجود از طریق احصاء شاخص­های مناسب و دقیق، الزامی می‌باشد. بدین‌منظور پژوهش حاضر با هدف تبیین و احصاء شاخص‌ها ومولفه‌های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی به رشته تحریر درآمده است. پژوهش حاضردر حوزة مبانی، توسعه‌ای و در حوزة شاخص‌ها، کاربردی است. با توجه به وجود هر دو نوع داده‌های کمّی و کیفی، روش این پژوهش کمّی و کیفی می‌باشد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل فیش‌برداری از اسناد و اطلاعات و مصاحبه و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بوده و جهت تحلیل داده‌ها از روش کیو استفاده شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، از بین 100 شاخص شناسایی شده و با اخذ نظرات خبرگان 47 شاخص احصاء و از این تعداد، 21 شاخص مورد تایید نهایی و سنجش قرار گرفت وسپس برمبنای روش استقرا، شاخص‌های هم‌سو در یک دسته مولفه قرار داده شدند

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

- امام خمینی (ره) (1383). صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- مجموعه بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت:

- آیینی، محمدعلی (1390). تحلیل کلان وضعیت فرهنگی کشور، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.

- امانی، مهدی و همکاران (1354). لغت‌نامه جمعیت‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

- باقری، ناصر (1385). بررسی و شناخت عناصر اصلی نظام فرهنگی کشور و مطالعات تطبیقی نظام‌های فرهنگی کشورهای هدف، تهران: شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- باقری، محمدحسین (1389). ویژگی‌های صحیفه سجادیه، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.

- بنیانیان، حسن (1386). «مهندسی فرهنگی از نظر تا عمل در جامعه ایران»، فصلنامه سوره مهر، سال دوم، شماره 3.

- تمنا، سعید (1387). جمعیت‌شناسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

- حقیقی کفاش؛ اسماعیلی، مهدی؛ اکبری، محمدرضا، اکبری (1391). ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1386). روش‌های تحقیق در علوم انسانی، یادواره کتاب، چاپ پنجم، تهران: سمت.

- خنیفر، حسین (1388). «روش‌های پژوهش»، فصلنامه پرسمان، شماره 76.

- شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی (1371). جایگاه دین و اخلاق در برنامه‌ریزی فرهنگی، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). الگو‌های طبقه‌بندی موضوعات نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). بررسی وضعیت و ارائه راهکار‌های ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1385). چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی کشور در ایران، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1388). نظام‌نامه‌ی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1392). مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.

- شهدادی، هرمز (1367). کاربرد شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی در برنامه‌ریزی توسعه، چاپ اول، تهران: وزارت برنامه و بودجه: مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی.

- صالحی‌امیری، رضا؛ محمدی، سعید (1389). دیپلماسی فرهنگی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.

- طبرسا، غلام‌علی (1382). تبیین شاخص‌های فرهنگی (شاخص‌های بخش هنر)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- فوزی، یحیی؛ بصیرنیا، غلامرضا (1386). «مبانی دو رویکرد سلبی و ایجابی مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره چهارم.

- کریمی، غلامرضا (1392). راهبرد‌های فعالیت‌های مهندسی فرهنگی ایران در جهان اسلام، تهران: پژوهشکده ارتباطات فرهنگی.

- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1391). مهندسی فرهنگی نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی.

- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1388). «صنایع فرهنگی و الزامات آن»، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال پنجم، شماره 23.

- ناظمی‌اردکانی، مهدی (1391). نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، تهران: انتشارات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی.

- نائینی، محمدعلی (1391). در آمدی بر مدیریت فرهنگی، تهران: نشر ساقی.