دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1397 

مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت

صفحه 7-37

محمدرضا مرادی؛ سپهر قاضی‌نوری؛ محمدرضا حسینی؛ فرزاد طرهانی


الگوی شناخت ویژگی دانش راهبردی برای تدوین تجارب راهبردی مدیران

صفحه 159-191

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ احمد سلمانی؛ هوشنگ حاجی‌زاده؛ اصغر باقرزاده