احصاء ویژگی‌ها و معیارهای فرماندهی و مدیریت مبتنی‌بر منظومه فکری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) (بر اساس روش تحلیل محتوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

چکیده

مدیریت، رهبری و فرماندهی یکی از عرصه‌هایی است که فصل مشبعی از مطالب کتب و مقالات را به خود اختصاص داده است و صاحب‌نظران مدیریت هر کدام از منظرهای مختلف به این موضوع نگریسته‌اند. مقاله حاضر درصدد آن است تا معیارها و ویژگی‌های مطلوب فرماندهی و مدیریت را از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌عنوان رهبری که با وجود مشکلات و ناملایمات توانسته است با تدبیر و شایستگی این انقلاب را به سلامت به سرمنزل مقصول برساند، شناسایی و معرفی نماید. روش حاکم بر این تحقیق، بر تحلیل محتوا استوار است؛ در این روش که از نوع روش تحقیق کیفی است، برای استخراج مفاهیم و مقوله‌ها و تعداد کاربرد آن‌ها، تحلیل متون مربوط به بیانات و مکتوبات امام خامنه‌ای، از منابع مختلف و مستند، صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برمبنای اندیشه‌های امام خامنه‌ای، ویژگی‌ها و معیارهای مطلوب مدیران و فرماندهان را در دو بخش کلی می‌توان دسته‌بندی نمود: بخش عمومی (شامل 6 بعد و 28 مقوله) و بخش خاص مشتمل بر 4 بعد اعتقادی - معرفتی (با 9 مولفه)، اخلاقی - رفتاری (با 17 مولفه) سیاسی - اجتماعی (با 10 مولفه) و حوزه شغلی - حرفه ای (با 18 مولفه).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of command and management Characteristics and criteria of based on Imam Khameini's intellectual system

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Soltani
Assistant professor at imam Hossein University
چکیده [English]

Management, Leadership and Command is one of the areas that has a Wide chapter in the content of books and articles and The Experts have looked at this issue in different perspectives. The present article Looking for that to Identify and introduce criteria and desirable features of command and management from Imam Khameini's perspective As a leader, that been able despite the Problems and difficulties, to achieve the Islamic Revolution to its destination safely with his merit and tact. The method of this research is based on content analysis. In This research method that is the kind of a qualitative methodology research, To extract concepts and categories and Their application number, Analysis of texts related to Khamenei's statements and writings, From various and valid sources was Adjusted. The research results show that Based on the Imam Khameini’s thoughts, The desirable features of managers and commanders can be classified into two general sections: public section(Includes 6 dimensions and 28 components) And a specific section: Includes 4 Epistemic - Beliefs dimensions(With 9 components), Ethical- behavior(With 17 components), Social- political(With 10 components) And professional - career field(With 18 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • command
  • management
  • Features and Criteria of Commanders and Managers
  • Imam Khamenei
  • Content Analysis
الف) منابع فارسی
- قرآن کریم (1383). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران: انتشارات اسوه.
- نهج‌البلاغه (1385). ترجمه محمد دشتی، تهران: نشر جمال.
- آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کد 2-16/9، سال 1369
- امام خامنه‌ای، سید علی (1389). حدیث ولایت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای)، تهران:  موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، محمد حسین (1379). مدیریت اسلامی؛ چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- باردن، لورنس (1374). تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- دانایی‌فرد، حسن (1384). «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، دوماهنامه دانشور (رفتار)، سال دوازدهم،شماره 11.
- دووژه، موریس (1366). روش‌های علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- رایف، دانیل و همکاران (1381). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران: نشر سروش.
- رفیع‌پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کریپندورف، کلوس (1378). تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب، تهران: انتشارات روش.
- طالقانی، محمود (1370). روش تحقیق نظری، تهران: دانشگاه پیام نور.
ب) منابع انگلیسی
- Koontz , Harold & others. (1990). Essenials of Management , New york M. CGrow Hill.  
- English, A. & Gimblett (2005). Command style in Canadian navy. Defence R&D Canada- Toronto: Contract Report. CR. 2005-096.
- Moorhead & Griffin,(2001). Organizational Bavior : managing pople and organization, New york:Houghton Mifflin.