تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئو

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت، با استفاده از پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی‌بر نظریـه داده‌بنیـاد انجام شده است. در این مقاله، از نرم‌افزار مکس.کیودا برای کد گذاری و تحلیل محتوای کمی و کیفی کلیه آثار و فرمایش‌های مرتبط با علم و فناوری حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) استفاده شده است. بر اساس آنچه که در این پژوهش گذشت می‌توان بیان نمود که در شرایط علی اثرگذار بر اقتدار علمی، فناوری و نوآوری شامل ارزش والای تولید ثروت از راه پیشرفت علمی مبتنی‌بر عدالت، استقلال اقتصادی و نفی سلطه بیگانه و شرایط مداخله­گر شامل نگاه اقتصادی به علم و فناوری، امنیت اقتصادی، حرمت مالکیت و سرمایه­های مشروع و اقتصاد رقابتی سالم، شفاف و بدون رانت و متغیرهای زمینه­ای شامل خودباوری و اعتماد به نفس، نظام ملی نوآوری، افزایش و توسعه پژوهش، مرزشکنی و مرجعیت علمی تعیین شده­اند. سرانجام رفاه اقتصادی و اجتماعی، تولید ثروت، غرور ملی و اقتدار ملی از انتظارات و پیامدهای این گفتمان شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam's Discourse Analysis and Leadership in Converting of Science and Technology to Wealth

نویسندگان [English]

  • M.Reza Moradi 1
  • Sepehr Ghazinoori 2
  • M.Reza Hosseini 3
  • Farzad Tarhani 4
1 Knowledge Strategic Management(Ph.D.) and responsible author
2 Professor of Information Technology Management at Tarbiat Modares University
3 scientific Member of the National Defense University
4 scientific Member of the Malekeashtar University
چکیده [English]

This article is followed Imam's Discourse Analysis and Leadership in Converting Achievements of Science and Technology to Wealth. In this paper, the MAXQDA12 software has been used to analyze quantitative and qualitative content, and Lacla and Mouffe's theory used for analyzing Imam and Leadership works and statements.The analyzes show that the main element, in terms of science, the central slab in the thoughts and statements of Imam and leadership is the scientific authority and technology based on self-belief and self-confidence. Similarly, other elements in the discourse include: Science, knowledge, progress, economic independence, wealth, healthy economy, scientific progress, human talents, scientific discipline, scientific authority, scientific jihad, knowledge economy, innovation and commercialization of science and technology, justice, economic independence, respect Private property, the encouragement of domestic production and the fight against consumer culture. This discourse faces considerable challenges from external enemies and economic profits that look beyond the reach of the economy. Comparison of Imam and Leader's statements and works in this research show that the perceptions of the production of science and wealth, its origins, its works, its needs and its features, especially in the field of values are very similar. Both the Imam and the leadership have been strongly recommended the production of science and wealth, advances in the production of science and technology with attention to the internal and reliance on the domestic capital and talent based on justice and with the aim of social welfare of all people and the realization of national authority and authority of the Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology
  • wealth generation
  • Imam's discourse and leadership
الف) منابع فارسی
- احمدپور، محمود؛ مقیمی، محمد (1388). مبانی کارآفرینی، چاپ هشتم، تهران: نشر فراندیش.
- بندریان،رضا؛ موسائی،احمد (1388). «بهره­گیری از صنایع موجود راه حلی برای تسهیل تجاری‌سازی»، فصلنامه رشد فناوری، سال پنجم، شماره 18.
- تاجیک، محمدرضا (1379). گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
- خلیل، طارق (1385). مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- خوش‌چهره، محمد؛ موسایی، میثم، ناظمی‌اردکانی، مهدی؛ واعظزاده، صادق؛ مبینی‌دهکردی، علی؛ کچویـان، حسین؛ نبوی، سیدمرتضی (1388). «علـم، فنـاوری و توسـعه»، فصلنامه توسعه راهبرد، میزگـرد علمـی، شماره 25.
- دلاور، عطیه؛ محمدی، مهدی؛ سلامی،رضا (1391). «فرآیند تجارى­سازى محصولات با فناورى پیشرفته»، فصلنامه بهبود مدیریت سال ششم، شماره 1.
- آذرنگ، عبدالحسین (1383). تاریخ علم، جلد 3، تهران: انشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
- شعبانى، احمد؛ عبدالملکى، حجت‌الله (1390). «تجربیات و الزامات سیاستگذارى، مقایسه تطبیقى ایران و کشورهاى پیشرو»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال 16 شماره 1.
- عامری، فیصل‌الله (1380). «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده»، مجله‌ پژوهش حقوق و سیاست، شماره‌ 5.
- فکور، بهمن (1385). «مروری بر مفاهیم نظری تجاری­سازی نتایج تحقیقات»، فصلنامه رهیافت، شماره 37.
- قاضی‌نوری، سپهر؛ بی‌تعب، علی؛ شجاعی، سعید (1392). «مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2.
- قاضی‌نوری، سپهر؛ قاضی‌نوری، رضا (1390). بینش در نوآوری: مدیریت نوآوری از طریق درک قوانین آن، تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. 
- قاضی‌نوری، سید سپهر (1381). سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی علم وتکنولوژی: مطالعه موردی نانوتکنولوژی در ایران، تهران: نشر آشنا.
ویتوریو، کیه‌زا (1384). استراتژی و سازماندهیR&D، ترجمه سید سپهر قاضی‌نوری و محبوبهمهدی‌خانی، تهران: مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن.
- گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی (1387). اصول و الزامات مرزشکنی دانش، تهران: نشر دانشگاه عالی ملی.
- مهدوی، محمدنقی (1385). فرهنگ توصیفی تکنولوژی، تهران: انتشارات چاپار.
 
ب) منابع انگلیسی
- Abd Aziz K., Harris, H., & Norhashim, M.(2011). University research, development and commercialization management: A Malaysian best practice case study, World Review of Business Research, Vol. 1, No.2, 179-192
- Brooks, H., )1994  .(The relationship between science and technology. Research Policy 23 (5): 477-486
- Cowan, R, Paal, G, (2000). Innovation policy in a knowledge-based economy, Publication no. EUR 17023 of the Commission of the European Communities, Luxembourg, pp: 1-19
- Gans,  J.S., Stern, S., (2003). The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs, Research Policy, No. 32, pp. 333– 350.
- Hurd,  P. D.(1994). Technology and the advancement of knowledge in the sciences. Bulletin of science, technology & society 14 (3): 125-131
- Jensen, R & Thursby, M. (2001). Proofs and prototype for sale: The licensing of university inventions, American Economic Review, 91: 240-259.
- Lyria Bennett Moses., (2007). Recurring Dilemmas: The Law’s Race to Keep up with Technological Change, The Berkeley Electronic Press, p.10  
- Markman, G. D. et al., (2008). Research and technology commercialization, Journal of Management Studies, 45:8, 1401-1423
Mehta, S.S., 2008. Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the of Drugs, Diagnostics and Devices, New York, Cambridge University Press. www.cambridge.org/9780521870986
- Moxley, R. A. (1989). Some historical relationships between science and technology with implications for behavior analysis. The Behavior Analyst 12: 45-57
- Norain Ismail, Mohd Jailani Mohd Nor, Safiah Sidek Procedia (2015). A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian, Academic Researchers. Jornal of Social and Behavioral Sciences (195) 283 – 292
- OECD (2002). Science, Technology and Industry Outlook, Paris  
Reddy Metla, C.M., 2007. Entrepreneurship and Commercialization: The Case of Kansas State University, Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Kansas State University.
- San, C. L., Narayanasamy, P. & Dahlan A. R., (2012). Commercialization of bioinformatics and biotechnology products in Malaysia: An overview, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 1, No.2, 2226-3624
- Sastry, R. K., et al., (2007). Can nanotechnology provide the innovations for a second green revolution in India agriculture, Proceedings of the NSF Nanoscale Science and Engineering Grantees Conference, Dec 3-6, Cornell University, Ithaca, New York, USA, 1-4
- Siegal, D. S. & Wright, M. (2007). Intellectual property: The assessment, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 23, No.4, 529-540
- Vercauteren, A., (2004). Lead customer interaction during the commercialization  process of radical  technologies, 4th Annual Conference of the European Academy of Management, St. Andrews, Scotland, May 5-8.
- Yaakub, N. I., (2011). Challenges for commercialization of university research for agriculture based innovation, World Applied Sciences Journal, 12(2): 132-138.