تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئو

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت، با استفاده از پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی‌بر نظریـه داده‌بنیـاد انجام شده است. در این مقاله، از نرم‌افزار مکس.کیودا برای کد گذاری و تحلیل محتوای کمی و کیفی کلیه آثار و فرمایش‌های مرتبط با علم و فناوری حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) استفاده شده است. بر اساس آنچه که در این پژوهش گذشت می‌توان بیان نمود که در شرایط علی اثرگذار بر اقتدار علمی، فناوری و نوآوری شامل ارزش والای تولید ثروت از راه پیشرفت علمی مبتنی‌بر عدالت، استقلال اقتصادی و نفی سلطه بیگانه و شرایط مداخله­گر شامل نگاه اقتصادی به علم و فناوری، امنیت اقتصادی، حرمت مالکیت و سرمایه­های مشروع و اقتصاد رقابتی سالم، شفاف و بدون رانت و متغیرهای زمینه­ای شامل خودباوری و اعتماد به نفس، نظام ملی نوآوری، افزایش و توسعه پژوهش، مرزشکنی و مرجعیت علمی تعیین شده­اند. سرانجام رفاه اقتصادی و اجتماعی، تولید ثروت، غرور ملی و اقتدار ملی از انتظارات و پیامدهای این گفتمان شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- احمدپور، محمود؛ مقیمی، محمد (1388). مبانی کارآفرینی، چاپ هشتم، تهران: نشر فراندیش.

- بندریان،رضا؛ موسائی،احمد (1388). «بهره­گیری از صنایع موجود راه حلی برای تسهیل تجاری‌سازی»، فصلنامه رشد فناوری، سال پنجم، شماره 18.

- تاجیک، محمدرضا (1379). گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.

- خلیل، طارق (1385). مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- خوش‌چهره، محمد؛ موسایی، میثم، ناظمی‌اردکانی، مهدی؛ واعظزاده، صادق؛ مبینی‌دهکردی، علی؛ کچویـان، حسین؛ نبوی، سیدمرتضی (1388). «علـم، فنـاوری و توسـعه»، فصلنامه توسعه راهبرد، میزگـرد علمـی، شماره 25.

- دلاور، عطیه؛ محمدی، مهدی؛ سلامی،رضا (1391). «فرآیند تجارى­سازى محصولات با فناورى پیشرفته»، فصلنامه بهبود مدیریت سال ششم، شماره 1.

- آذرنگ، عبدالحسین (1383). تاریخ علم، جلد 3، تهران: انشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

- شعبانى، احمد؛ عبدالملکى، حجت‌الله (1390). «تجربیات و الزامات سیاستگذارى، مقایسه تطبیقى ایران و کشورهاى پیشرو»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال 16 شماره 1.

- عامری، فیصل‌الله (1380). «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده»، مجله‌ پژوهش حقوق و سیاست، شماره‌ 5.

- فکور، بهمن (1385). «مروری بر مفاهیم نظری تجاری­سازی نتایج تحقیقات»، فصلنامه رهیافت، شماره 37.

- قاضی‌نوری، سپهر؛ بی‌تعب، علی؛ شجاعی، سعید (1392). «مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2.

- قاضی‌نوری، سپهر؛ قاضی‌نوری، رضا (1390). بینش در نوآوری: مدیریت نوآوری از طریق درک قوانین آن، تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. 

- قاضی‌نوری، سید سپهر (1381). سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی علم وتکنولوژی: مطالعه موردی نانوتکنولوژی در ایران، تهران: نشر آشنا.

ویتوریو، کیه‌زا (1384). استراتژی و سازماندهیR&D، ترجمه سید سپهر قاضی‌نوری و محبوبهمهدی‌خانی، تهران: مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن.

- گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی (1387). اصول و الزامات مرزشکنی دانش، تهران: نشر دانشگاه عالی ملی.

- مهدوی، محمدنقی (1385). فرهنگ توصیفی تکنولوژی، تهران: انتشارات چاپار.

 

ب) منابع انگلیسی

- Abd Aziz K., Harris, H., & Norhashim, M.(2011). University research, development and commercialization management: A Malaysian best practice case study, World Review of Business Research, Vol. 1, No.2, 179-192

- Brooks, H., )1994  .(The relationship between science and technology. Research Policy 23 (5): 477-486

- Cowan, R, Paal, G, (2000). Innovation policy in a knowledge-based economy, Publication no. EUR 17023 of the Commission of the European Communities, Luxembourg, pp: 1-19

- Gans,  J.S., Stern, S., (2003). The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs, Research Policy, No. 32, pp. 333– 350.

- Hurd,  P. D.(1994). Technology and the advancement of knowledge in the sciences. Bulletin of science, technology & society 14 (3): 125-131

- Jensen, R & Thursby, M. (2001). Proofs and prototype for sale: The licensing of university inventions, American Economic Review, 91: 240-259.

- Lyria Bennett Moses., (2007). Recurring Dilemmas: The Law’s Race to Keep up with Technological Change, The Berkeley Electronic Press, p.10  

- Markman, G. D. et al., (2008). Research and technology commercialization, Journal of Management Studies, 45:8, 1401-1423

Mehta, S.S., 2008. Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the of Drugs, Diagnostics and Devices, New York, Cambridge University Press. www.cambridge.org/9780521870986

- Moxley, R. A. (1989). Some historical relationships between science and technology with implications for behavior analysis. The Behavior Analyst 12: 45-57

- Norain Ismail, Mohd Jailani Mohd Nor, Safiah Sidek Procedia (2015). A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian, Academic Researchers. Jornal of Social and Behavioral Sciences (195) 283 – 292

- OECD (2002). Science, Technology and Industry Outlook, Paris  

Reddy Metla, C.M., 2007. Entrepreneurship and Commercialization: The Case of Kansas State University, Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Kansas State University.

- San, C. L., Narayanasamy, P. & Dahlan A. R., (2012). Commercialization of bioinformatics and biotechnology products in Malaysia: An overview, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 1, No.2, 2226-3624

- Sastry, R. K., et al., (2007). Can nanotechnology provide the innovations for a second green revolution in India agriculture, Proceedings of the NSF Nanoscale Science and Engineering Grantees Conference, Dec 3-6, Cornell University, Ithaca, New York, USA, 1-4

- Siegal, D. S. & Wright, M. (2007). Intellectual property: The assessment, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 23, No.4, 529-540

- Vercauteren, A., (2004). Lead customer interaction during the commercialization  process of radical  technologies, 4th Annual Conference of the European Academy of Management, St. Andrews, Scotland, May 5-8.

- Yaakub, N. I., (2011). Challenges for commercialization of university research for agriculture based innovation, World Applied Sciences Journal, 12(2): 132-138.