ارکان جهت‌ساز مدیریت راهبردی امور تبلیغات براساس گفتمان ولایت‌فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

باتوجه به اینکه رهبران انقلاب اسلامی، مبلغانی برجسته و صاحب‌نظر در امر تبلیغ هستند و امتیاز برخورداری از اندیشه آنان، به‌عنوان شایستگی کلیدی و مزیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، بررسی نقش و جایگاه هدایتی منظومه فکری ولایت‌فقیه در اداره امور تبلیغات جمهوری اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی، تحلیلی به ارکان جهت‌ساز مدیریت راهبردی تبلیغات در گفتمان حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه ای می‌پردازد. نتایج تحلیل گفتمان نشان داد که دال مرکزی، «اسلامی بودن تبلیغات» است و سایر مفاهیم ازقبیل تأثیر بر مخاطب، رساندن پیام اسلام و انقلاب اسلامی، تعالی بخشی به تربیت انسان، مقابله با تبلیغات دشمنان، مصونیت‌بخشی و رفع آسیب‌های تبلیغاتی به دال مرکزی مرتبط می‌باشد. درنهایت پس از استخراج مفاهیم گفتمانی در قالب اصول، اهداف و سیاست‌ها، چارچوب ارکان جهت‌ساز مدیریت راهبردی امور تبلیغات به تفکیک 4 اصل (با مقوله محوری «تأثیرگذاری بر مخاطب برای نیل فرد و جامعه به کمالات»)، 4 هدف (در دو گروه: کنشی- ایجابی؛ واکنشی- سلبی) و 9 سیاست با کمک روش داده بنیاد ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inspirational Bases of Tablighat Strategic Management according to the Velayat-e Faqih Discourse

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Zoragh 1
  • Seyyed Alireza Sharifi 2
1 Ph.D. Strategic Management; Assistant Professor, IRIB University
2 Ph.D. Student in Strategic Management
چکیده [English]

One of the most important strategic issues in management of the Islamic system, the issue of Tablighat (advertising). as key competencies and Strategic advantages Islamic Republic of Iran is, It is useful to investigate the role and guidance position of the Intellectual System of the Supreme Leader in Islamic Republic of Iran Advertising Management, and which capacities and strategic capabilities to achieve the propaganda system provided by this issue? The purpose of this paper is to provide the Inspirational Bases of advertising strategic management in the discourse of Imam Khomeini and Imam Khamenei, with the descriptive and analytical approach. Therefore, by applying the discourse analysis method in guidelines of this noble and also with the help of grounded theory, results will be achieved. In this paper, the concept of advertising, importance, purpose and functions of advertising In the discourse of velayat-e faqih, and then specialized principles, objectives and management policies of advertising is investigated. Discourse analysis results show that the "Islamic propaganda" is Nodal point, and other concepts, such as the impact on the audience, convey the message of Islam and the Islamic Revolution, the transcendence of the human education, countering enemy propaganda, immunity and elimination of damages advertising attached to it. Finally, after extracting the concepts of discourse in the form of principles, objectives and policies, inspirational Bases framework for strategic management of advertising provided by Grounded theory method in  4 principle (with the central concept of 'impact on the audience for the individual and society to achieve perfection') ,4  goals (In two groups: an action-positive a reaction-negative) and  9 policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientation
  • Strategic Management
  • Advertising
  • discourse
- قرآن کریم
- امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) (1378). صحیفه امام، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه).
- امام خامنه‌ای (مدظله­العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در سایت Khamenei.ir
- افتخاری، اصغر (1377). سیره تبلیغی پیامبر اکرم (ص)، تهران: نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
- اقلیدی­نژاد، علی (1381). «گذری بر مفهوم‌شناسی مدیریت و برنامه‌ریزی در تبلیغ دینی»، ماهنامه معرفت، شماره 62.
- الویری، محسن (1380). دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی.
- باهنر، ناصر؛ همایون، محمدهادی (1388). گذرگاه­های­ تبلیغات ­بازرگانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- بلوریان تهرانی، محمد (1379). «آموزش و تخصص در تبلیغات بازرگانی»، مجموعه مقالات نخستین همایش صنعت تبلیغات ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جاوت، گارث؛ اُدانل، ویکتوریا (1390). تبلیغات و اقناع، ترجمه حسین افخمی، تهران: انتشارات همشهری.
- جمشیدی، محمدحسین (1384). مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، تهران: نشردانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- خندان، محسن (1374). تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
- دادگران، سیدمحمد (1374). مبانی ارتباط جمعی، تهران: انتشارات فیروزه.
- دانایی­فرد، حسن (1388). «تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزة علوم انسانی»، فصلنامه سیاست علم و فنّاوری، سال دوم، شماره 1.
 - دلاوری، رضا (1378). فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات دلاوری.
- دهخدا، علی‌اکبر (1351). لغت‌نامه، تهران: انتشارات سیروس.
- رضائیان، علی (1369). اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
- رهبر، محمدتقی (1371). پژوهشی در تبلیغ، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
- زورق، محمدحسن (1368). مبانی تبلیغ، تهران: سروش.
- ساروخانی، باقر (1370). دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.
- سلاحی، عزیز؛ تکیه، عباس (1351). تبلیغات بازرگانی، تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.
- علوی، پرویز (1376). ارتباطات سیاسی، تهران: انتشارات ثانیه.
- علی‌احمدی، علیرضا (1387). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات تولید دانش.
- فضل‌الله، سیدمحمدحسین (1367). گام‌هایی در راه تبلیغ، ترجمه احمد بهشتی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- قنوات، عبدالرحیم (1379). «آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص)»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره‌های 50-49.
- محمدی ری­شهری، محمد (1380). تبلیغ در قرآن و حدیث، ترجمه علی نصیری، قم: دارالحدیث.
- معین، محمد (1363). فرهنگ معین، تهران: نشر امیرکبیر.
- مک براید، شُن (1390). یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران: انتشارات سروش.
- همایون، محمدهادی (1374). تبلیغات یک واژه، در دو حوزه فرهنگی؛ بررسی تطبیقی افکار حضرت امام خمینی و ژاک الول پیرامون تبلیغات، تهران: معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی.
- همایون، محمدهادی (1383). «سیر اندیشه تبلیغ از امام خمینی تا آیت‌الله خامنه‌ای»، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 21.