ارائه الگوی راهبردی ابعاد ششگانه مدیریتی اداره امور حمل‌ونقل دریایی مبتنی‌بر تجارب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از مزیت­های رقابتی جمهوری اسلامی ایران حمل‌ونقل دریایی است. حوزه­ای که با تکیه بر موقعیت سوق‌الجیشی کشور (دسترسی در شمال و جنوب به دریا)، تجارب گذشته خود و همچنین دانش و تجربه­ی بین­المللی و حکم‌فرمایی مدیریت علمی، یکپارچه و در راستای منافع ملی، می‌تواند نقش پر رنگی در توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند. هدف تحقیق حاضر تدوین و تحلیل تجارب گذشته مدیریتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه­ی حمل‌ونقل دریایی و ارائه الگوی راهبردی برای اداره آن می باشد. بدین‌منظور با مطالعه و بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اسناد فرادستی، طرح­ها و برنامه­های مصوب در حوزه حمل‌ونقل دریایی و در نهایت با انجام مصاحبه های عمیق از خبرگان، تجربیات مدیریتی جمهوری اسلامی ایران ثبت و تجزیه‌وتحلیل شدند. این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه­ای و به روش کیفی انجام شده است که تعداد 101 زیرمولفه حاصل از کدگذاری محوری جهت تبیین مولفه­های ابعاد مدیریتی حاصل شد. 39 مولفه جهت تبیین اقدامات و جهت­گیری­های ضروری در امور شش­گانه مدیریتی حمل‌ونقل دریایی استحصال شد. از مهم‌ترین مولفه­های ابعاد مدیریتی می­توان به «تقویت نگاه سیستمی و یکپارچه در حمل‌ونقل دریایی»، «درک الزامات برنامه­ریزی»، «بازنگری قوانین و مقررات»، «تبیین و توسعه فرهنگ دریایی» و «تسهیل فرایند ترانزیت کالا از طریق حذف بروکراسی­های زائد» اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a strategic model of sixtuple dimentions of management in conducting martime transportation affairs based on experiences holy I.R.I.

نویسندگان [English]

 • Naser Pour Sadegh 1
 • Sayed mahmood mousavi 2
1 Author: Associate Professor at the National Defense University
2 Ph.D. Student of Future Studies at the National Defense University
چکیده [English]

One of the competitve advantages of Islamic Republic of IRAN is the "marine transportation"; The area which benefiting the strategic position of country (access to sea in north and south), background of experiencies and international experience and sciences and, in the case of dominance of integrated, scientific and the national interests management, other than organizational, can take a brilliant role in commercial development and progress of country and independency to petroleum earns. The aim of this research is the compilation and also analysis of Islamic  Republic's experiences in marine transportataion area and presenting a strategic model for management in conducting martime transportation. Considering that, ther have been registered experiences of Islamic Republic by studying and investigation of five years period development program, confidential documents, approved plans and program, in the area of sea lift and finally through experts deep interviewe, management experiences of the Islamic Republic of IRAN have been registered and analyzed using the foundation data method: eventually the components and sub-components of the sextuple aspects of management have been gained. There have been amount of 101 sub-components resulting from axial coding for explaining the management dimentions components. There have been 39 components for explaining the actions and necessary orientations in the sealift sextuple management dimentions components, we can indicate the sustaining of systematic and integrated look in marine transportation, understanding of programming essentials, review of the rules and regulations, explaining and expansion of sea culture and, to simplify the cargo transition procedure by omiting redundant bureaucracies

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic model
 • Dimentions of Management
 • Martime Transportation
 • Compilation of Experiences
 • کتب:

  • ابراهیمی نژاد رفسنجانی، مهدی. ( 1386). سیاست های بازرگانی و مدیریت استراتژیک. چاپ اول، کرمان، ویس.
  • الوانی، سید مهدی. (1386). مدیریت عمومی. چاپ یازدهم؛ تهران، انتشارات سمت.
  • استراوس، انسلموجولیت کربین. (1385).اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی؛ رویه هاو شیوه­ها). رحمت الله رحمت پور، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
   • امیر کبیری، علیرضا. (1384).مروری بر تئوری و اصول مدیریت.چاپ چهارم، تهران، نگاه دانش.
   • حسن بیگی، ابراهیم. (1390). مدیریت راهبردی. چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
   • رضائیان، علی. (1384).  اصول مدیریت. تهران، انتشارات سمت.
   • رضائیان، علی. (1387). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ یازدهم؛ تهران، انتشارات سمت.
   • صفار زاده ،محمود، عزیزآبادی، ابراهیم، حمیدی، حمید و شهبا، محمد علی.(1388). حمل و نقل دریایی. تهران، چاپ دوم، انتشارات اسرار دانش.
   • کریپندورف، کلوس. (1393).  تحلیل محتوا: مبانی روش­شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
   • معاونت فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی. (1383). چکیده اجرایی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران. تهران، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی.
   • مقیمی، محمد. (1386).  سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. تهران، نشر ترمه.
   • نیکواقبال،علی‌اکبر. (1387).برگزیده نظریه‌های سازمان و مدیریت.چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

  مقالات:

  • اعرابی، محمد و صالحی، مسلم. (1387). تکنیک­ها و مدل­های ارزیابی استراتژی­ها و نتایج آن­ها. فصلنامه مدیریت استراتژیک شهری، شماره3.
  • دانایی فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی. (1386). استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره 2.
  • مصلح شیرازی، علی نقی و حیدری، علی. (1382). طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح­گرا (مورد مطالعه، شرکت صنایع آذرآب). مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره 2.
  • مظلومی، نادر و متولی، علی. (1391). الگویی برای اجرایی کردن برنامه­های راهبرد.  فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 67.
  • میرمعزی، سیدحسین. (1381). مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام ازدیدگاه امام خمینی رحمه الله.  فصلنامه اقتصاد اسلامی،شماره 4.

  منابع خارجی:

  کتب و مقالات:

  • Azarov, M. (2010). Support to the Transport Strategy of Ukraine Until 2020. Retrieved from
  • Band, D. C., & Scanlan, G. (1995). Strategic control through corecompetencies. Long range planning, 28(2), 104-115.
  • Carlile, Paul R. & Clayton M. Christensen (2004), The Cycles of Theory Building in Management Research, working paper, October 27, Version 5.0.
  • Christiansen, M., Fagerholt, K., Nygreen, B., & Ronen, D. (2007). Maritime transportation. Handbooks in operations research and management science, 14, 189-284.
  • Crittenden, V. L., & Crittenden, W. F. (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation. Business Horizons, 51(4), 301-309.
  • Hu, Y., & Zhu, D. (2009). Empirical analysis of the worldwide maritime transportation network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(10), 2061-2071
  • Talley, W. K. (2013). Maritime transportation research: topics and methodologies. Maritime Policy & Management, 40(7), 709-725.
  • Tsiotas, D., & Polyzos, S. (2015). Analyzing the maritime transportation system in Greece: a complex network approach. Networks and Spatial Economics, 15(4), 2-4.
  • UNCTAD. (2012). Review of Maritime Transport 2012. Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland: United Nations Publication.