الگوی اقتدار دفاعی – امنیتی براساس گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکترای علوم دفاع راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر، نقش اساسی اندیشه‌ها، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)در تنظیم راهبردهای دفاعی – امنیتی کشور است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین الگوی اقتدار دفاعی – امنیتی براساس گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) می­باشد که با بهره‌گیری از روش توصیفی، تحلیلی و داده‌بنیاد، با انجام مطالعات نظری تلاش شده است به شیوه­ای علمی و روشمند، گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)حول محورهای راهبردی ارائه شود تا بتواند تمامی فعالیَت­های حوزۀ اقتدار دفاعی – امنیتی را هم‌راستا و هماهنگ نماید. نوع تحقیق، کاربردی و توسعه‌ای و ابزار گرد آوری داده‌ها در بخش اسنادی، فیش‌برداری و در بخش میدانی، پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 30 نفر از خبرگان که به‌صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند، می‌باشند. جهت استخراج داده‌ها از روش نظریه مبنایی، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتبارسنجی و تایید مولفه ها و شاخص ها از نظر خبرگان استفاه شده است. براساس نتایج تحقیق، اقتدار دفاعی - امنیتی مبتنی‌بر گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی- فرهنگی و علمی فناوری دارای 9 محور، 22 مولفه و 132 مفهوم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- قرآن کریم: ترجمه مهدی الهی قمشه ای

- امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، چاپ سوم، جلدهای 13،14،16،17،19،20،21.

- اخوان، پیمان؛ جعفری، مصطفی (1385). «نظریه‌پردازی و آزمایش نظریه‌ها در حوزه مدیریت دانش»، فصلنامه مدیریت فردا، شماره‌های 16-15.

- استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- جونز، والتر (1373). منطق روابط بین‌الملل، ترجمه داود حیدری، تهران: دفتر مطالعات بین‌المللی.

- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1389). روش­های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.

- دلاور، علی (1385 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.

- دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا، قم: انتشارات ارزشمند.

- رستمی، محمود (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.

- رشیدزاده، فتح‌الله (1387). «توسعه و تحکیم قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 33.

- سهرابی، محمد (1386). استراتژی دفاعی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات عروج.

- عالم، عبدالرحمان (1378). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

- کالینز، جان ام (1386). استراتژی بزرگ اصول و رویه‌ها، ترجمه کوروش بایندر، چاپ چهارم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

- منصوریان، یزدان (1386). «گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد»، ویژه‌نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

 

ب) منابع انگلیسی

- Neuman,  Lawrence,(1977).  social  research  methods  :qualitative  and  quantitative  approaches 3d. ed. Boston,Allyn and Bacon .

- Powell,  R.  (1999).  “Recent  trends  in  research:  a  methodological  essay”,  Library  and Information Science Research, Vol. 21 No. 1, pp. 91-119.

- Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory  Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London

- Weber Max, Economy and Society, (Los Angles : University Of Colifornia,1968.