الگوی اقتدار دفاعی – امنیتی براساس گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکترای علوم دفاع راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر، نقش اساسی اندیشه‌ها، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)در تنظیم راهبردهای دفاعی – امنیتی کشور است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین الگوی اقتدار دفاعی – امنیتی براساس گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) می­باشد که با بهره‌گیری از روش توصیفی، تحلیلی و داده‌بنیاد، با انجام مطالعات نظری تلاش شده است به شیوه­ای علمی و روشمند، گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)حول محورهای راهبردی ارائه شود تا بتواند تمامی فعالیَت­های حوزۀ اقتدار دفاعی – امنیتی را هم‌راستا و هماهنگ نماید. نوع تحقیق، کاربردی و توسعه‌ای و ابزار گرد آوری داده‌ها در بخش اسنادی، فیش‌برداری و در بخش میدانی، پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 30 نفر از خبرگان که به‌صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند، می‌باشند. جهت استخراج داده‌ها از روش نظریه مبنایی، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتبارسنجی و تایید مولفه ها و شاخص ها از نظر خبرگان استفاه شده است. براساس نتایج تحقیق، اقتدار دفاعی - امنیتی مبتنی‌بر گفتمان حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی- فرهنگی و علمی فناوری دارای 9 محور، 22 مولفه و 132 مفهوم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for Defensive-Security Authority according to the discourse of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Abdolali Poorshasb 1
  • Behrooz Dolatshah 2
1 Professor and the faculty member, Supreme National Defense University
2 PhD. In Strategic Defense Sciences and Defense Policy
چکیده [English]

One of the undeniable realities is the role of thoughts, ideas, guidelines, and discernments of Hazrat Imam Khomeini in devising defensive-security strategies. Therefore, the key goal of this study is “Defensive-Security Authority according to the discourse of Imam Khomeini” in which it is tried to present the discourse of Imam Khomeini  by means of a descriptive, analytical, and data-oriented method and doing theoretical studies in a scientific and systematic manner about strategic issues until it can coordinate and align the entire activities in the domain of defensive-security authority. The type of research is applied and developmental. Instruments of data collection in the documentary section are note taking on index cards and in the field section is the research survey. The statistical universe of it consists in 30 experts who are chosen in a random-purposive manner. In order to extract data the basic theory, content analysis, and discourse analysis and for validation and component certification and certification of indices the experts’ opinions are used. The holy regime of the Islamic Republic of Iran will encounter multiple threats, hurdles, and problems for making a civilization based on the thought of the great prophet of Islam  and to remove obstacles from its way to reach divine and altruistic goals by using its total resources and facilities requires to achieve defensive-security authority. Thus, the results of the research indicate that the defensive-security authority based on the discourse of Imam Khomeini  consists in 9 issues, 22 components, and 32 concepts which after presenting it to the scholar universe in order to certify the components and concepts, the entire components and concepts which are enumerated are approved by making minor changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Governance of the Jurist
  • Authority
  • Defensive-security
  • Imam Khomeini
الف) منابع فارسی
- قرآن کریم: ترجمه مهدی الهی قمشه ای
- امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه)، صحیفه نور، چاپ سوم، جلدهای 13،14،16،17،19،20،21.
- اخوان، پیمان؛ جعفری، مصطفی (1385). «نظریه‌پردازی و آزمایش نظریه‌ها در حوزه مدیریت دانش»، فصلنامه مدیریت فردا، شماره‌های 16-15.
- استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- جونز، والتر (1373). منطق روابط بین‌الملل، ترجمه داود حیدری، تهران: دفتر مطالعات بین‌المللی.
- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1389). روش­های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
- دلاور، علی (1385 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
- دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا، قم: انتشارات ارزشمند.
- رستمی، محمود (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
- رشیدزاده، فتح‌الله (1387). «توسعه و تحکیم قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 33.
- سهرابی، محمد (1386). استراتژی دفاعی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات عروج.
- عالم، عبدالرحمان (1378). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
- کالینز، جان ام (1386). استراتژی بزرگ اصول و رویه‌ها، ترجمه کوروش بایندر، چاپ چهارم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- منصوریان، یزدان (1386). «گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد»، ویژه‌نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 
ب) منابع انگلیسی
- Neuman,  Lawrence,(1977).  social  research  methods  :qualitative  and  quantitative  approaches 3d. ed. Boston,Allyn and Bacon .
- Powell,  R.  (1999).  “Recent  trends  in  research:  a  methodological  essay”,  Library  and Information Science Research, Vol. 21 No. 1, pp. 91-119.
- Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory  Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London
- Weber Max, Economy and Society, (Los Angles : University Of Colifornia,1968.